633 کلمات / عبارات با تکرار 12 گانه از قرآن کریم

633 کلمات / عبارات با تکرار 12 گانه از قرآن کریم
تعداد موارد / تعداد آیات /  کلمات یا عبارت / ردیف
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ردیف    موارد    آیات    متن جستجو
1    "                        ۱۴"    ۱۲    زرع
2    "                        ۱۴"    ۱۲    صیا
3    "                        ۱۴"    ۱۲    عطو
4    "                        ۱۳"    ۱۲    امم
5    "                        ۱۳"    ۱۲    صطف
6    "                        ۱۳"    ۱۲    طمئ
7    "                        ۱۳"    ۱۲    طمن
8    "                        ۱۳"    ۱۲    طمن
9    "                        ۱۳"    ۱۲    عصم
10    "                        ۱۳"    ۱۲    عصم
11    "                        ۱۳"    ۱۲    فطر
12    "                        ۱۲"    ۱۲    بیض
13    "                        ۱۲"    ۱۲    ثمن
14    "                        ۱۲"    ۱۲    جبى
15    "                        ۱۲"    ۱۲    حنف
16    "                        ۱۲"    ۱۲    حسر
17    "                        ۱۲"    ۱۲    حفظ
18    "                        ۱۲"    ۱۲    حنف
19    "                        ۱۲"    ۱۲    خرر
20    "                        ۱۲"    ۱۲    خطب
21    "                        ۱۲"    ۱۲    خلد
22    "                        ۱۲"    ۱۲    رهب
23    "                        ۱۲"    ۱۲    رهب
24    "                        ۱۲"    ۱۲    سجن
25    "                        ۱۲"    ۱۲    سلک
26    "                        ۱۲"    ۱۲    طین
27    "                        ۱۲"    ۱۲    عرب
28    "                        ۱۲"    ۱۲    عسر
29    "                        ۱۲"    ۱۲    بیض
30    "                        ۱۷"    ۱۲    بنات
31    "                        ۱۶"    ۱۲    غ؟وی
32    "                        ۱۵"    ۱۲    عدل"
33    "                        ۱۴"    ۱۲    تقبل
34    "                        ۱۳"    ۱۲    خاشع
35    "                        ۱۳"    ۱۲    حکما
36    "                        ۱۳"    ۱۲    خاشع
37    "                        ۱۳"    ۱۲    خشون
38    "                        ۱۳"    ۱۲    عظام
39    "                        ۱۲"    ۱۲    ؟نیب
40    "                        ۱۲"    ۱۲    اإذا
41    "                        ۱۲"    ۱۲    اجور
42    "                        ۱۲"    ۱۲    افلم
43    "                        ۱۲"    ۱۲    املی
44    "                        ۱۲"    ۱۲    انبت
45    "                        ۱۲"    ۱۲    حسبو
46    "                        ۱۲"    ۱۲    حن؟ف
47    "                        ۱۲"    ۱۲    خالق
48    "                        ۱۲"    ۱۲    خالق
49    "                        ۱۲"    ۱۲    خسرو
50    "                        ۱۲"    ۱۲    عابد
51    "                        ۱۲"    ۱۲    عندک
52    "                        ۱۲"    ۱۲    غرور
53    "                        ۱۲"    ۱۲    غلام
54    "                        ۱۲"    ۱۲    قدمو
55    "                        ۱۲"    ۱۲    معجز
56    "                        ۱۲"    ۱۲    معجز
57    "                        ۱۲"    ۱۲    ناصر
58    "                        ۱۲"    ۱۲    نباء
59    "                        ۱۲"    ۱۲    نطفه
60    "                        ۱۲"    ۱۲    "کم"
61    "                        ۱۲"    ۱۲    یصدو
62    "                        ۱۲"    ۱۲    یقین
63    "                        ۱۲"    ۱۲    یقین
64    "                        ۱۲"    ۱۲    یقین
65    "                        ۱۲"    ۱۲    ینذر
66    "                        ۱۷"    ۱۲    "ولد"
67    "                        ۱۷"    ۱۲    "ولد"
68    "                        ۱۴"    ۱۲    "سبع"
69    "                        ۱۳"    ۱۲    النور
70    "                        ۱۳"    ۱۲    النور
71    "                        ۱۳"    ۱۲    شفاع*
72    "                        ۱۳"    ۱۲    شفاعت
73    "                        ۱۳"    ۱۲    قران.
74    "                        ۱۲"    ۱۲    صبحوا
75    "                        ۱۲"    ۱۲    آذَان
76    "                        ۱۲"    ۱۲    "اخر"
77    "                        ۱۲"    ۱۲    ارحام
78    "                        ۱۲"    ۱۲    اسالک
79    "                        ۱۲"    ۱۲    "اعرض
80    "                        ۱۲"    ۱۲    افواه
81    "                        ۱۲"    ۱۲    الثمر
82    "                        ۱۲"    ۱۲    انباء
83    "                        ۱۲"    ۱۲    بعباد
84    "                        ۱۲"    ۱۲    تتبعو
85    "                        ۱۲"    ۱۲    تکونن
86    "                        ۱۲"    ۱۲    خبیرا
87    "                        ۱۲"    ۱۲    ذکره"
88    "                        ۱۲"    ۱۲    ذکره"
89    "                        ۱۲"    ۱۲    زینت"
90    "                        ۱۲"    ۱۲    فکذبو
91    "                        ۱۲"    ۱۲    "قول"
92    "                        ۱۲"    ۱۲    قولهم
93    "                        ۱۲"    ۱۲    مبارک
94    "                        ۱۲"    ۱۲    مبارک
95    "                        ۱۲"    ۱۲    "مرض"
96    "                        ۱۲"    ۱۲    "مرض"
97    "                        ۱۲"    ۱۲    نذیرا
98    "                        ۱۲"    ۱۲    نذیرا
99    "                        ۱۲"    ۱۲    نعلم"
100    "                        ۱۲"    ۱۲    "وایا
101    "                        ۱۲"    ۱۲    کتابا
102    "                        ۱۲"    ۱۲    یتوب"
103    "                        ۱۲"    ۱۲    یرجون
104    "                        ۱۲"    ۱۲    یذکر"
105    "                        ۲۹"    ۱۲    حق+حکم
106    "                        ۲۸"    ۱۲    قل+مرض
107    "                        ۱۶"    ۱۲    فریقا"
108    "                        ۱۵"    ۱۲    طائفهٌ
109    "                        ۱۳"    ۱۲    "*آلَ"
110    "                        ۱۳"    ۱۲    "اعبد"
111    "                        ۱۳"    ۱۲    الامرِ
112    "                        ۱۳"    ۱۲    المسلم
113    "                        ۱۳"    ۱۲    باموال
114    "                        ۱۳"    ۱۲    مصدقا"
115    "                        ۱۲"    ۱۲    ؟حشرون
116    "                        ۱۲"    ۱۲    ؟عذِب"
117    "                        ۱۲"    ۱۲    اسال؟م
118    "                        ۱۲"    ۱۲    اصحابَ
119    "                        ۱۲"    ۱۲    اصحابَ
120    "                        ۱۲"    ۱۲    الخیر"
121    "                        ۱۲"    ۱۲    الخیر"
122    "                        ۱۲"    ۱۲    المَلک
123    "                        ۱۲"    ۱۲    "امین"
124    "                        ۱۲"    ۱۲    "اوحی"
125    "                        ۱۲"    ۱۲    "اوحی"
126    "                        ۱۲"    ۱۲    بالغیب
127    "                        ۱۲"    ۱۲    بامره"
128    "                        ۱۲"    ۱۲    بامره"
129    "                        ۱۲"    ۱۲    تاکلون
130    "                        ۱۲"    ۱۲    "حینَ"
131    "                        ۱۲"    ۱۲    "درجات
132    "                        ۱۲"    ۱۲    ذن؟بهم
133    "                        ۱۲"    ۱۲    "شهید"
134    "                        ۱۲"    ۱۲    عبادنا
135    "                        ۱۲"    ۱۲    للمکذب
136    "                        ۱۲"    ۱۲    یستوی"
137    "                        ۱۲"    ۱۲    "معروف
138    "                        ۱۲"    ۱۲    مفلحون
139    "                        ۱۲"    ۱۲    ماواهم
140    "                        ۱۲"    ۱۲    "واهله
141    "                        ۱۲"    ۱۲    یتوکل"
142    "                        ۱۲"    ۱۲    "شهید"
143    "                        ۳۱"    ۱۲    الی+نور
144    "                        ۳۰"    ۱۲    تبع+امر
145    "                        ۳۰"    ۱۲    خلق+ناس
146    "                        ۲۹"    ۱۲    قوم+لوط
147    "                        ۲۸"    ۱۲    ظلم+ارض
148    "                        ۲۶"    ۱۲    عرض+ذکر
149    "                        ۲۵"    ۱۲    جعل+ظلم
150    "                        ۲۵"    ۱۲    یحی+موت
151    "                        ۲۴"    ۱۲    جن+نعیم
152    "                        ۲۴"    ۱۲    خذ+ولدا
153    "                        ۲۴"    ۱۲    کفر+کذب
154    "                        ۱۳"    ۱۲    ؟قاتلون
155    "                        ۱۳"    ۱۲    "بل هم"
156    "                        ۱۳"    ۱۲    "بل هم"
157    "                        ۱۳"    ۱۲    "*نجعل"
158    "                        ۱۳"    ۱۲    واست*وا
159    "                        ۱۲"    ۱۲    "؟امرِ"
160    "                        ۱۲"    ۱۲    "آباءکم
161    "                        ۱۲"    ۱۲    "المفسد
162    "                        ۱۲"    ۱۲    "المفسد
163    "                        ۱۲"    ۱۲    اسماعیل
164    "                        ۱۲"    ۱۲    افواه؟م
165    "                        ۱۲"    ۱۲    افواه؟م
166    "     &nbs

/ 0 نظر / 12 بازدید