درجه خلوص

س: درجه خلوص و خالصی چند باشه خوب !؟ ج: یه نفر، نجات غریق بود، 999 نفر رو نجات داد، یه نفر رو سرش را زیر آب نگه داشت تا خفه بشه ! اومدند اعدامش کنند گفت کار من 999 در هزار خالص بوده ! یعنی 99.9 در صد !------------------------------------------------- نتیجه: همه ما معنی خلوص را می فهمیم! آیا واقعا در کارهایمان برای همدیگه که هیچ ! برای خدا خلوص داشتیم ! ( من یکی که شک دارم ! شما ها چی !؟ )

/ 0 نظر / 3 بازدید