5 وما ادراک ما ال....

نتیجهٔ جستجو برای «"*ما ادراک ما ال*"»:

    ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

 جزئیات جستجو: وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ     وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ     وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ      وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْقَارِعَةُ     وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ

(۱) وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿الهمزة: ۵﴾


(۲) وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿القارعة: ٣﴾

(۳) وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿البلد: ١٢﴾

(۴) وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ ﴿الطارق: ٢﴾

(۵) وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿الحاقة: ٣﴾

/ 0 نظر / 3 بازدید