مراتب و درجات

گفت: مراتب و درجات یعنی چی !؟

گفت: توی این حرفهای من چند درجه می بینی !

1- نگاه و توجه و دقت کردن    از بی توجهی بهتره ! مگه نه !؟

2- علم بدست آوردن      از نگاه تنها بهتره ! مگه نه !؟

3- رعایت کردن نکات و علم      بهتر از علم داشتن است !

مگه نه !؟

4- خالص بودن بهتر از صرف رعایت کردن و عمل کردن است !

مگه نه !؟

5- پشتکار و صبر و خلوص در راه حق و برای خدا

   از  ریزش و برگشت و انصراف ناحق بهتر است !

مگه نه !؟

6- توکل و رضایت بهتر از نارضایتی ضمن کار است  ! مگه نه !؟

7- همه چیز خوب را از خدا دانستن بهتر است

از مغرور شدن بخود و امثال خود ! مگه نه ...

و این یعنی فنا در حق

( یعنی در لطف و کرم و ...  و جود و بخشش او

و خود و امثال خود را هرگز ندیدن و هیچ انگاشتن آنها)

راستی ! اگه 7 درجه رو دیدی  ... صلوات !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید