برخی تکرارهای 14 گانه در قرآن

 

» 14 "بالقسط" در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 "فی کتاب" در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 14 "من عباده" :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 14 ...تفکرون :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 ادخلوا - نار - جهنم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 ادخلوا - نار - جهنم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 اسم در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 14 اغرق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۴

» 14 الخلق در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 الصابرین :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 14 الله یرید / یرید الله :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 14 المدینه در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

» 14 المنکر ؟ چرا 14 !؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱

» 14 آمنوا بالله :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 ان فی ذلک لایات لقوم ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 انتظار در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۶

» 14 انزلناه در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 اوحینا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 آیه "بما انزل" :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 آیه با اطیعوا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 14 آیه با الله+حکمه :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 14 آیه با ذکر+اسم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 14 آیه دار ال... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩

» 14 آیه سمع+ابصار :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 14 آیه فضل الله (بدون عذاب و شیطان) :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 14 آیه لو شاء الله (اگه خدا بخواهد...) :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 14 آیه یبین + الله :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 14 بشری :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 بلد :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 تاکید قد ... الذین :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

» 14 تنزیل در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 حافظین و حافظون :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 رحمه / الیک من ربک :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 14 رسوله در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 سبحانه قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱

» 14 سبیله (الله ...) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۶

» 14 سیروا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

» 14 سیروا در قران :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 14 صوم (روزه) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

» 14 عباد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 14 عذابا الیما :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 14 قادر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 قالوا یا موسی، نوح، ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 لنفسه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 ناصر و منصور :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 نعلم :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 14 نعمت الله :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 14 نعمت الله در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 14 نعمت خدا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 14 هذا القرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

» 14 هو اعلم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

» 14 واذکرو :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 14 ولکن الله :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 14 ویل :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧

» 14 یتلو.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

» 14بشری (بشرای) قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۴

/ 0 نظر / 3 بازدید