چه بکنم !؟


گفتش: چه بکنم !  بله : "چه بکنم !"
در هر لحظه ! در هر شرایط ! ...
وظیفه ی من چیه ! چکار بکنم !

گفت: با تمامی محدودیت ها ! و یا نا محدودیت ها !!!
یه جواب  بیشتر نیست !
فقط یه جواب !
و اون اینه که :

با امکاناتی که داری !
با شرایطی که در اون هستی !
با تمام یقیین هایی که داری
بهترین ها رو!
 اولویت دارترین ها رو!
 خالص ترین ها رو!
صادق ترین ها رو!
با پاک ترین نیت ها!
...
جواب رو بده !
اوستا    کریم است !
...
باقیش با اون !
این دنیا محدوده !
اون دنیا نامحدوده !
فقط جهت و شدت و قدرت جواب نیست !
نیت هم هست !
نیت هم است !

----- اگه گرفتی ! .... 

  صلوات

/ 0 نظر / 4 بازدید