آخر جدایی

1- چرا جدایی باید باشه تو عالم !؟
2- نکنه طلاق گرفتی !؟ یا قهر کردی !؟ یا ...
1- واقعا می خوام بدونم حقیقت جدایی چیه !
2- فکر می کنم جوابش عدم سنخیته ! میدونی ...
    اگر دو چیز با هم همخونی .. همسنخی ... همدلی ... همراهی ....  
1- یعنی اگر مثل هم بناشند .. !؟    باید جدا باشند....!؟
2- نگاه کن ... آخر هر کلاس به کلاس جدید می روی ...
    همزمان از کلاس قبلی هم جدا می شی ... هر دوش خوبه ...
1- یعنی هم جدایی خوب داریم .. هم جدایی بد.  آره !؟
2- بارک الله .   اگر در دنیا حق و باطل از هم جدا نشوند ... 
1- پس در اون دنیا از هم جدا میشن... یکی می ره بهشت .. یکی میره جهنم !  مگه نه !
2- پس تمام کارها در دنیا و پیشرفتها و علم و تکنول‍‍ژی و .... 
1- ... همه و همه برای جدایی حق از باطل است ...!؟  راستی اینه .!؟
2-  .. جدایی باعث میشه ...  خدایی ها خدایی بشن ... سوی خدا بروند ... 
1- ... ناخداها همه سوی ناخداها بروند..!  .. بدخداها ... سوی بدخدا برن ... سوی جهنم برن ..
       ... البته تو که می فهمی ... منظورم بی خداهاست دیگه !!
2- خوشبختانه همه آخرش پاک شده سوی خدا می رن ...
1- ... ولی این کجا و    ....... آن کجا...  
.....  ایکاش از اول سوی خدا بریم .... از خدا هم جدا نشیم ... انشاءالله
/ 0 نظر / 4 بازدید