حرف های من (فیلم)

al dale originally shared this post:

سه روزنامه مهم:
در تاریخ،در امروز، و روزنامه من !

al dale originally shared this post:

مسایل علمی،
بدیهیات، تعاریف، اصول، قضایا،
دستگاه معادلات زندگی،
حاسبوا قبل ان تحاسبوا،

al dale originally shared this post:

Ultimate Internet Services and Applications
خدمات و سرویسهای آینده در شبکه جهانی،
رابطه کارها و متون و ... با یکدیگر،
شناسایی خودکار همگروههای فکری،
شناسایی  خودکار هماهنگی افکار و اعمال !

al dale originally shared this post:

دنیا یه فیلمه ! بهترینه !
احسن الکارگردانها رو داره !
من و تو و ... باید نقشمون رو خوب بازی کنیم
و حق گرا باشیم چون ...

al dale originally shared this post:

خوش شانسی ! حقیقت یا ...!؟
زوایای گوناگون مسایل
داستان 6000 سال و روز و ساعت و ثانیه و ...

al dale originally shared this post:
خوش شانسی ! حقیقت یا ...!؟
زوایای گوناگون مسایل
داستان 6000 سال و روز و ساعت و ثانیه و ...

al dale originally shared this post:

برنده واقعی مسابقه

al dale originally shared this post:

درسهایی در ماشین

al dale originally shared this post:
رمز تکرارات  قرآن /  Quran repeated words and clauses

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید