مراحل شاعری

1- مراحل شاعر شدن چیه !؟ منم میتونم شاعر بشم !؟ 
 2- من که شاعر نیستم ولی فکر می کنم ایناست :        
   ا- به هر مفهوم و موضوع  و شی ء و مساله ای بسیار عمیق و با دقت نظر کن.        
   ب- احتمال ربط داشتن هر مفهوم و ... و مساله ای رو به هر چیز دیگر بده و لحاظ کن.        
   پ- ترکیب جدید از 2 و 3 و چند کلمه  را بزبان بیاور .        
   ت- سعی کن قسمت پ بالا را در الف و ب بکار ببری.         
   ث- ردیف و قافیه را از کتابهای عروض بیاموز و رعایت کن.       
   ج- برخی وقتها اگر دو و چند پهلو حرف بزنی و زمزمه کنی خوبه !       
   چ-  .... 
 1- یعنی جدی جدی من    شاعر می شوم            گر بیاموزم کمی     باز شاعر می شوم ...
 2- دیدی !  خودت هم نفهمیدی که داری یواش یواش شاعر می شی !!!!
/ 0 نظر / 3 بازدید