اشارات ولایی قرآن -- عناوین سر فصل پیشنهادی

1.               اشارات ولایی قرآن

2.               عناوین سر فصل پیشنهادی

3.               انواع ارائه / آموزش /

4.               حوزوی/دانشگاهی/پژوهشی

5.               دبیرستانها/فوق دیپلم/کارشناسی/ارشد

6.               کارگاهی/عملی/کلاسی/...

7.               آموزشگاهی/ترمی/2+2 واحدی/ ...

8.               ارائه به صدها شخصیت حقیقی/حقوقی

9.               ارائه به برخی مفسران عالیمقام

10.         ارائه در دانشگاه ها و پژوهشگاههای قرآنی

11.         ارائه به اساتید حوزوی و دانشگاهی مرتبط

12.         ...

13.         مبانی اولیه و بنیادی

14.         احساس و درک انواع اشیاء

15.         مراتب ظاهر و باطن اشیاء

16.         امکان خطا در درک و شناخت

17.         روابط بین اشیاء

18.         روابط مفاهیم و اشیاء

19.         درهمی حق و باطل دنیا برای امتحان

20.         علم قطعی و یقینی مطلق فقط با خدا

21.         قرب فرائض و نوافل و علم مرتبط

22.         تفکیک نسبی حقایق در دنیا

23.         تفکیک قطعی حقایق در آخرت

24.         شروع با بدیهیات و اولیّات

25.         اصول متعارفه و موضوعه

26.         مقایسه مبانی و اصول انواع تفاسیر

27.         مراتب و شرایط شناخت

28.         شناخت استدلالی

29.         شناخت با روابط ریاضی

30.         شناخت با جداول حقایق

31.         شناخت با عبارات قطعی

32.         شناخت با صدای رسول الله

33.         شناخت حقایق ولایت و خلافت

34.         شناخت و دیدن اولیاء برتر

35.         شناخت با معرفی مغضوبین اصلی

36.         شناخت با معرفی الضّالین اصلی

37.         انواع شناخت در آخرالزمان

38.         شناخت با / بدون ابزار

39.         شناخت با روشها / با معیارها

40.         ارتقاء معنوی / غیر مادی؟

41.         شناخت امام زمان عج در ظهور

42.         دیدن حقایق در قرآن در ظهور

43.         آمادگی دیدن حقایق در قرآن

44.         شناخت مستقل از سلائق

45.         شناخت مستقل از انسان

46.         شناخت نیمه خودکار/ نیمه هوشمند

47.         مقایسه خودکار کتب آسمانی

48.         لزوم وجود با احسن بودن

49.         خلق و لزوم هدایت

50.         انواع هدایت یا آیات و اشارات

51.         هدایت درونی و بیرونی

52.         هدایت درونی با عقل و روح و وجدان و ضمیر و دل

53.         هدایت بیرونی با کتاب و پیامبروان و اولیاء

54.         هدایت با مشورات با صاحبان خرد

55.         اشارات در انواع روابط متون

56.         اشارات در ویژگیهای های بین اجزاء

57.         روابط درونی و بیرونی بین اجزاء

58.         اشیاء و مفاهیم و روابط بین آنها

59.         بینهایت نگرش به مجموعه هایی از اشیاء

60.         علم و آگاهی به اشیاء و روابط بین آنها

61.         همگرایی و همافزایی علوم

62.         کاربرد و تاثیر متقابل علوم

63.         مفاهیم و اصول و روشهای علوم

64.         منطق و ریاضیات و آمار

65.         احتمال نهان نگاری کتابها در کتاب

66.         همگرایی آیات

67.         مبانی و انواع تفسیر

68.         آیات تکوینی و تدوینی

69.         انواع مبانی و اصول اشارات

70.         مبانی عقلی، کلامی، روایی،  فلسفی، ...

71.         مبانی قرآنی اشارات ولایی

72.         تفصیل لکل شیء/ تبیانًا لکل شیء /

73.          ما فرطنا ... مِن شیء/ ...

74.         أینما تُولّوا فثم وجه الله

75.         وجه الله اعظم و اکبر و اَتَمّ و أکمل

76.         وجه الله : مظهر هدایت

77.         هدایت با رسالت و امامت

78.         مصداق همه رُسل: رسالت خاتم

79.         مصداق همه امامت و اوصیاء: امیرالمومنین ع

80.         وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ((الرعد: ٨))

81.         بمقدار بودن تعداد و تکرار و فاصله و ....

82.         مبانی روایی اشارات ولایی

83.         هفت و هفتاد بطن / بحر عمیق

84.         العبارات للعوام والاشارات للخواص

85.         والطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء

86.         مبانی ثقلین : کتاب و عترت

87.         لزوم وحدت قانون و قاضی

88.         نقش ابزار و شرایط و روشها

89.         وحدت انواع کتب خالق

90.         لزوم روابط بین کتابهای خالق

91.         کاربرد متقابل مفاهیم و روشها

92.         احسن بودن وجود اشارات

93.         احسن بودن وجود تناسب

94.         احسن بودن وجود نهان نگاری

95.         خلاصه قرآن در فاتحة الکتاب

96.         خلاصه سوره حمد در بسمله

97.         کُد عددی اشیاء و مفاهیم

98.         کُد عددی قرآن ؟ 19؟

99.         کُد عددی معصومین؟ 14؟

100.   کُد عددی امامت؟ 12؟ اثنی عشر

101.   کدُهای عددی نماز؟ 5 و 17؟

102.   کُد عاشورای 61 ؟ 61 !؟

103.   مفاهیم و علوم برای درک قرآن

104.   علوم اصلی و اولیه قرآن

105.   ادبیات و منطق و کلام و حدیث و ...

106.   مفاهیم و علوم نوین در درک قرآن

107.   منشور و تفکیک نور ظاهرًا واحد

108.   فرکانس/ بسامد در فیزیک و غیره

109.   فیلمنامه هستی / لوح و قلم / کتاب مبین

110.   کتاب ژنتیک انسان / 3 میلیارد کلمه

111.   دستگاه های معادلات / نامعادلات

112.   معادلات با نتایج ثابت همیشگی

113.   معادلات در مقابله با اثرات هرمنوتیک

114.   رمزنگاری و نهان نگاری

115.   تعداد ممکن رموز و اشارات

116.   رموز در آیه / فراز / کلمه / حرف

117.   مهندسی کلید و قفل

118.   مهندسی آپتیک و نور

119.   مخابرات امن

120.   امضای دیجیتال

121.   لایه های نقشه نگاری

122.   مسیریابهای مادی و معنوی

123.   روابط بین انواع آیات هستی

124.   تناسب و تناظر و تقارن آیات هستی

125.   بانک های اطلاعاتی از حقایق

126.   داده کاوی از آیات هستی

127.   جستجو رایانه ای در آیات هستی

128.   جستجو در کتب الهی و غیر الهی

129.   جستجوی درون آیه ای

130.   جستجو درون سوره ای

131.   انواع گروه بندی اجزاء

132.   انواع ویژگی اجزاء

133.   بینهایت بودن ترکیبها

134.   امکان بینهایت اشاره

135.   برچسب صرفی کلمات

136.   برچسب نحوی فرازها

137.   برچسب قصص مجموعه فرازها

138.   انواع ارتباط بین آیات

139.   تناسبهای درونی قرآن

140.   تناسب با نماز و جزییات آن

141.   تناسب با معصومین ص

142.   تعامل حروف بسمله و معصومین؟

143.   تناسب با امامت 12 امام ع

144.   تناسب با عاشورا/کربلا

145.   تناسب با حقایق هستی

146.   نقد ها و اِن قَلت ها

147.   جامع و مانع بودن

148.   تجربی بودن یا نبودن

149.   ارزش تجربی بودن

150.   امکان کاربرد مخالفان

151.   امتیازات اشارات ولایی قرآن

152.   ابزار برای همگان (موافق و مخالف و محقق)

153.   ویژگیهای کشفیات اشارات

154.   بیسابقه ترین کشفیات

155.   شیعی ترین کشفیات

156.   ادعای برترین کشفیات

157.   کاربردهای تبلیغی

158.   مخاطبان اشارات

159.   مخاطبان غیر الهی

160.   مخاطبان الهی

161.   مخاطبان اسلامی

162.   مخاطبان سُنّی

163.   مخاطبان شیعی

164.   مخاطبان خاص

165.   مثالها و مقایسه ها برای مخاطبان

166.   یکصد بعلاوه 11 مطلب فوتبالی

167.   یکصد بعلاوه 14 اشارات 14 گانه

168.   گزینش و چینش الهی قرآن

169.   لزوم غیرانسانی بودن قرآن

170.   بیطرفی روش ها

171.   استقلال از سلائق

172.   امکان جستجو برای همگان

173.   نهان نگاری در متون

174.   انواع ممکن یافته ها

175.   یافتن متن در قرآن

176.   یافتن جدول در قرآن

177.   یافتن صدا در قرآن

178.   یافتن عکس در قرآن

179.   یافتن کلیپ در قرآن

180.   اصول امنیت اطلاعات

181.   غدیر خم در قرآن ؟

182.   12 خلیفه از بنی هاشم؟

183.   تا واقعه قلم و دوات ؟

184.   جزییات 12 امام ع

185.   کاربرد اشارات در کتب آسمانی

186.   کاربرد اشارات در انواع متون

187.   مقایسه نتایج روابط در کتب

188.   نرم افزارهای قرآنی

189.   نرم افزار به زبانهای گوناگون

190.   نرم افزار / سایت ذکر/ تنزیل

191.   نرم افزار اشارات

192.   امکانات خاص نرم افزار

193.   امکانات آتی نرم افزار

194.   نرم افزار در سروش و تگرام و ...

195.   پیشنهادات برای آینده

196.   یافتن رسم الخط برتر

197.   یافتن قرائت برتر

198.   زنجیره استلالات قرآن

199.   مراتب محکمات قرآن

200.   یافتن ترتیب احسن سُوَر/آیات

201.   یافتن مراجع احسن ضمایر

202.   یافتن گوینده / شنونده فرازها

203.   اشارات به جزییات نماز

204.   اشارات به منظومه شمسی

205.   اشارات به جزییات وقایع خاص

206.   تأسیس علم جدید قرآنی

207.   تأسیس روش جدید تفسیری

208.   تفسیر اشاراتی ممکن بسمله

209.   تفسیر اشاراتی ممکن حمد اول قرآن

210.   تفسیر اشاراتی ممکن إنّما وَلِیّکُم الله

211.   امکانات کمک مفسری

212.   تقریب بیشتر مذاهب

213.   تقریب بیشتر ادیان

214.   رتبه بندی اشارات یافت شده

215.   مقایسه با کارهای رشاد خلیفه

216.   مقایسه با سایر یافته ها

217.   مقایسه با کارهای الکحیل

218.   مقایسه با نتایج علم الحروف

219.   مقایسه با نتایح علم الاعداد

220.   مقایسه با نتایج از ابجد

221.   تولید کارآفرینی برای عموم

222.   تأسیس بنیاد اشارات ولایی قرآن

223.   حرکت یافتن حوزه های علمیه

224.   ابررایانه ها برای جستجوی اشارات ولایی

225.   حرکت دادن مراکز تحقیقاتی مرتبط

226.   جهانی کردن روشها و نتایج

227.   اجباری بودن فهمیدن و درک

228.   اختیاری بودن دروغ

229.   اسکن مغزی و فرآیند فهم و دورغ

230.   آینده پیشرفت علوم

231.   امکان تعامل در حسبنا کتاب الله

232.   بررسی مهندسی معکوس نهان نگاری

233.   افزایش ایمان با نهان نگاری معکوس حقایق

234.   ارائه نرم افزار در بسترهای گوناگون

235.   ارائه نرم افزار در محیط ویندوز / وب / آیفون / ...

236.   ارائه محیط جستجوی اَبری / ابررایانه ای/ ...

237.   ارائه انواع گیمها با مفاهیم و نتایج اشارات

238.   ارائه انواع مسابقات با موضوع اشارات

239.   ارائه دروس آموزشی اشاارت ولایی قرآن

240.   ارائه انواع اینفوگرافیک اشارات

241.   ارائه نرم افزار 3 بُعدی اشارات

242.   تولید انواع اشعار با موضوع اشارات ولایی

243.   تولید انواع محصولات با نتایج اشارات

244.   تهیه مصاحبه ها با مفسران و محققان مرتبط با اشارات

245.   کوشش در تهیه مستند برای اشارات ولایی

246.   تهیه فیلم های کوتاه برای اشارات ولایی قرآن

247.   دسترسی به نتایج و مستندات و نرم افزار

248.   هزاران مطلب و نتیجه در اینترنت

249.   مطالب در شبکه ها و سایتها وبلاگها

250.   مطالب در پیامرسانهای داخلی و خارجی

251.   صدها ارائه از سال 1390

252.   چند صد نوار صوتی در اینترنت

253.   صدها صفحه مستندات دقیق

254.   هزاران خروجی نرم افزاری

255.   شگفت انگیزی روابط یافت شده

256.   اشارات در تناسب مفهوم و تکرار

257.   فقط 1 آیه با ...وحید (یعنی یک/تک/تنها)

258.   فقط 2 ...وسیله ... (ثقلین!؟)

259.   فقط 2 آیه با قالتا (آن 2 گفتند!)

260.   فقط 4 آیه با اربعه + شهر/اشهر

261.   فقط 5 آیه/کلمه با خمسه / خامسه

262.   فقط 7 مورد آسمانهای هفتگانه

263.   فقط 8 کلمه مرتبط با 8 ( 8 و یک هشتم و ...)

264.   اشارات مرتبط با نماز:

265.   فقط 5 ...شطر... به عد تعداد نمازها

266.   تعداد رکعتها و نمازها در قرآن

267.   تعداد رکعتهای نمازهای 5 گانه در قرآن؟

268.   فقط 17 اعبدوالله / 17 عبادی / 17 حمید ...

269.   فقط 17 ..اقامه صلوات و دادن زکات !!!

270.   آیات چند گانه مرتبط به امام چندم !؟

271.   فقط 2 آیه با ...حسن.... کریم.....

272.   فقط 2 آیه با ...مُ... جْ....تَ....بَ.....ی.....

273.   فقط 2 آیه با حروف پیاپی إمام حسن المجتبی (بی اعراب)

274.   فقط 3 آیه به ح.....س....ین ( ح اول/ین آخر)

275.   فقط 3 آیه با محرم (میم آخر)

276.   فقط 3 آیه با فوزًا عظیمًا

277.   فقط 10 آیه با کرب یا بلاء (بعدد عاشورا یعنی دهم)

278.   فقط 5 آیه با حروف محمد الباقر ع (با اِعراب دقیق)

279.   فقط 6 آیه با حروف جعفر الصادق ع (با اِعراب غیر ر/ق)

280.   فقط 6 با کلمه ..صادقون ....

281.   فقط 2 کاظمین (2 امام در کاظمین؟)

282.   فقط 7 کلمه با حروف پیاپی ..ک..ظ..م..

283.   فقط 8 کلمه با ...رضا... (به معنی رضایت)

284.   فقط 8 کلمه با ...راض...(به معنی رضایت)

285.   فقط 8 کلمه با ...ورضوان...

286.   فقط 8 کلمه با رضوان (تنوین دار)

287.   فقط 8 فراز با ...رضایت .... به ....

288.   فقط 8*8=64 آیه از ریشه ..ر..ض..و..

289.   فقط 10 کلمه ..هاد../..هادی !!!

290.   اشارات ممکن به امام 12 عج / 12 امام ع؟

291.   فقط 12 ...م...ه...د...ی.... (درون کلمه)

292.   فقط 12 کلمه با ...م...ه..د..ی... (جامع الکلم / امام 12 عج)

293.   فقط 12 کلمه با ...وَلِیُّ... (إنّما وَلِیُّکم الله)

294.   فقط 12 ..انعم.. علی... (نعمت ولایت داشتن)

295.   فقط جمعًا 12 نعمةً / نعمةٍ / نعمةٌ

296.   فقط 12 رحمةٍ (رحمت رحیمیه)

297.   فقط 12 رحمةٌ (رحمت رحیمیه)

298.   فقط 12 مولا (بدون بِئس!)

299.   اشارات ممکن به 14 معصوم ص؟

300.   فقط 14 (و)هذا القران / 14 فی کتاب / ....

301.   فقط 14 ...اطاعت...خدا و رسول (پیوسته/انواع افعال)

302.   فقط 14 اصحاب الجنه/ 14 فی جنات

303.   فقط 14 آیه با ..یدخل... + جنات

304.   فقط 14 سبحانه! فقط 14 تعالی

305.   فقط 14 لا ریب ! 14 فی شک

306.   فقط 14 فی جنات

307.   فقط 14 اصحاب الجنه

308.   فقط 14 ..د..خ..ل.. جنات

309.   فقط 14 ..د..خ...ل.. الجنه

310.   حروف اسامی/القاب/کینه در آیات چند گانه

311.   حروف اسامی مبارک 14 معصوم ص؟

312.   فقط 14 آیه/کلمه با ... الفضل

313.   فقط 14 آیه/فراز برای ...بتغ... ؟؟؟ ...فضل...

314.   حروف اسامی/القاب/کنیه ها در آیات خاص

315.   حروف 14 معصوم ص در آیات 14 گانه؟

316.   حروف 12 امام معصوم ص در آیات 12 گانه؟

317.   صدها مجموعه آیات 12 یا 14 گانه (با فقط یک جَ+ع+فَ+ر)!

318.   انواع نهان نگاری با حروف

319.   نهان نگاری با / بی اعراب یا ترتیب یا ترکیبی

320.   حروف مبارک با/بی اعراب و حرکات دقیق

321.   حروف مبارک ائمّه/معصومین ص پیاپی مرتب در آیات

322.   غیرممکنی تصادفی بودن چینشها

323.   چینش پیاپی مفاهیم دینی و مذهبی

324.   حدیث أنَا الشمس رسول الله ص

325.   قمر ولایت پیرو شمس رسالت

326.   سال شمسی 365 روزه=5+6+3=14

327.   سال قمری 354 روزه=4+5+3=12

328.   قمرهای ولایت 12 گانه

329.   بیسابقه ترین کشفیات قرآنی

330.   بیسابقه در تاریخ 1400 سال اسلام

331.   بیسابقه از نظر حجم، دقت، جامعیت، تنوع

332.   بیسابقه از نظر استقلال از نظرگاه افراد، مذهب، سلیقه

333.   جستجو توسط ماشین/سیستم/نرم افزار

334.   آماده ارائه و میزگرد و مناظره و کلاس

335.  تشکر و سپاس

336.  نرم افزار ذکر دات اُ آر جی

337.  سایت تنزیل دات نت

338.  مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین

339.  دانشگاهها / گروه های قرآن و حدیث

340.  اساتید و محققان و علاقمندان قرآنی

341.  آدرسها برای مطالب و تماس و تعامل

342.  Sapp.ir/quranhints

343.  Daliliali.persianblog.ir

344.  quranhints@gmail.com

345.  Instagram/daliliali14

346.   برای مخاطبان خارج از کشور

347.   فیسبوک و یوتیوب و تلگرام و واتسآپ و

348.  Ali.daliliali.facebook.com

349.  Telegram.me/quranhints

350.  Telegram.me/daliliali

351.   برای مخاطبان داخلی

352.   آپارت، ایتا، بله، آی گپ، ویسپی، وایبر، لاین، ...

353.   آماده تعامل در تعدیل، تکمیل و توسعه

354.   ایمیل/رایانامه پژوهشگر و ارائه کننده جهت تماس

355.   تلفن تماس 09123459914

356.  daliliali@gmail.com

357.   ...


/ 0 نظر / 13 بازدید