هم چی! بودن خوبه !؟


کدوم بهتره :
همراه بودن ؟
همفکر بودن ؟
هم عقیده بودن ؟
همصدا بودن ؟
همگون بودن ؟
هم وزن بودن ؟
هم خط بودن ؟
هم جنس بودن ؟
همآهنگ بودن ؟
همدل بودن ؟
....
هم حزب بودن ؟ هم هدفی ؟ هم روشی ؟
 هم معیاری ؟ هم دین ؟ هم مذهب ؟ هم قشر ؟ هم شان ؟
 همسطح ؟ هم نظر ؟ همکار ؟ همدرس؟ همبازی ؟ همسر ؟ ...

/ 0 نظر / 3 بازدید