دانشگاه های محل تدریسم

دانشگاه های محل تدریس :

• دانشگاه کاشان (1389 الی ... ) //
• دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد (1375 الی 1385) //
دانشکده پست و مخابرات (1371 الی 1375) //
• دانشگاه شهید ستاری (تحصیلات تکمیلی) (1382 و 1383) //
• دانشگاه آزاد اسلامی
( واحدهای اراک ، قزوین ، تهران جنوب، شمال، مرکز،
آشتیان ، خوی ) (71 الی 82 ) //
• دانشگاه آزاد اسلامی
( واحد تهران جنوب – تحصیلات تکمیلی ) ( 1380 و 1381 ) //
• دانشگاه امام علی (ع) (1375 و 1376) //
• دانشگاه علم و هنر اکلاهما ، چی کا شا ، اکلاهما (1990) //
/ 0 نظر / 4 بازدید