کدوم سلامتی مهمه

گفتش: کدوم سلامتی مهمه !
اصلا چند تا سلامتی داریم !؟

گفت: مقایسه کن ببین ! از ته دلت بپرس !
کدوم یکی از این زوج سلامتی ها مهمتره !

0- ظاهر یا باطن !؟
1- جسم یا روح !؟
2- روح یا عقیده !؟
3- عقیده یا ایمان !؟


4- ایمان یا عمل !؟
5- عمل یا خلوص در عمل !؟
6- خلوص یا صبر و استقامت و پایداری !؟
7- صبر یا رضایت !؟


8- رضایت یا عاقبت !؟
9- عاقبت دنیایی یا آخرتی !؟
10- آخرتی بهشتی یا آخرتی رضوان اللهی !؟


12- فرد یا جامعه

13- جامعه خودی یا جامعه خوبان

14- جامعه خوبان امروز یا ... خوبان عالم

...

دیگه نمی کشم !
طوطی وار هم نمی تونم بگم !
همین هاش رو لقلقه بوده !
والله علیم بذات الصدور:

/ 0 نظر / 3 بازدید