اشارات ولایی قرآن طرح توسعه نظریه و نرم افزارهای مربوطه گزاره های کلیدی

اشارات ولایی قرآن

طرح توسعه نظریه و نرم افزارهای مربوطه

گزاره های کلیدی

علی دلیلی ( سوابق در شبکه ها و پیام رسانها و در کانال و وبلاگ شخصی )

Daliliali@gmail.com + daliliali.persianblog.ir + 09123459914

خرداد 1397

مقدمه، مبانی، روشها و دستآوردها

1.    هر انسان بر اساس مجموعه درک و باور مبتنی بر احساس و عقل و عقلایی بودن ارزش دارد.

2.    درک بهتر هستی با درک بهتر و منسجم تر مجموعه باورها و اعتقادات بشری همراه است.

3.    مجموعه مفاهیم بنیادی برای بشر در ابتدا فقط با نگاه و دیدگاه و نظر و نظریه بوده است.

4.    ابزارها، روشها، علوم و نگرش ها بعد از تجزیه و تحلیل مناسب و لازم ارزشمند میشوند.

5.    نظریه اشارات ولایی قرآن برای کمک به درک بیشتر قرآن مطرح و در حال تاسیس شدن است.

6.    ز سال 1390 مجموعه از از فعالیتها در راستای مذکور توسط پژوهشگر و طراح انجام و ارائه شده است.

7.    روشها، یافته ها، کاربردها، سئوالات و پاسخها در هزاران مستند تصویری و صوتی ارائه شده اند.

8.    مطالب فوق در شبکه ها و کانالها و پیام رسانها با نام نظریه و طرح موجود و قابل دسترس همگان هستند.

9.    درک بهتر باید هر چه بیشترعمیقتر، همه جانبه تر، منسجم تر، آسانتر، منطقی تر و عقلی و عقلایی باشد.

10. روشهای تطبیقی میتوانند و توانسته اند برای پیشبرد علم و فن خاصی کاربرد مهم و بسزایی داشته باشند

11. طراح و پژوهشگر نظریه اشارات ولایی قرآن برای بکارگیری علوم و فنون نوین اقدامات فراوانی داشته است.

12. ارتقاء سطح درک از مفاهیم و پیامهای قرآن با بکارگیری علوم اصلی و اولیه و با علوم نوین ممکن و مطلوب است.

13. علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی* در مراحل تاسیس اولیه نظریه اشارات ولایی قرآن حیاتی بوده است.

14. نگاه از زاویه زیبایی درونی* به تشابه، تناسب، تناظر و تقارن کلمات و فرازهای قرآن گام بنیادی بوده است.

15. بسآمد و فرکانس از پایه ایی ترین مفاهیم و مبانی در همه علوم خاصه در فیزیک و آمار میباشد.

16. شمارش ویژگیها چینشی و تکراری بین انواع اجزاء در انواع مجموعه ها اصل اساسی تحقیق است.

17. قدم مشابه منجر به به شناسایی تناسبها بین گزینش و چینش و تکرار فرازها با سایر حقایق هستی شده است.

18. منظور اشارات ولایی قران به مجموعه های از ویژگیهای فوق در رابطه با حقایق درونی و برونی قرآن است.

19. مهمترین روابط و تناسبهای برونی بین قرآن با شریعت و عترت و تاریخ و طبیعت است.

20. اشارات ولایی قرآن بسیار جامع تر و قانونمند تر از اعجاز عددی قرآن و یا ابجد بوده است.

21. از نمونه های تناسب درونی قرآن تناسب تعداد تکرار کلمات متناسب با معنی آنها بوده است.

22. کلمات و یا مشتقات وحید، زوج، خامس، ثامن، سبع و امثال آنها نمونه هایی از تناسب دارند.

23. در حوزه شریعت مثالهای فراوانی برای تناسبها با جزییات و تعداد و رکعت نمازها وجود دارد.

24. کلمه و مشتق شطر در قرآن با تعداد نوبت و بازه های نماز دقیقا منطبق است.

25. اقامه 5 نوبت نماز در اول وقت متناسبا در اول 5 آیه آمده است.

26. در حوزه امامت اشارات 12 گانه به تعداد فراوان و بسیار دقیق یافت شده است.

27. در حوزه عترت و 14 معصوم ص میتوان نشان داد محور اصلی تناسبها در قرآن بوده اند.

28. در باره تاریخ تناسبهای مرتبط با وقایع عاشورا و کربلا شگفت آور هستند.

29. مبانی قرآنی و روایی فراوان برای وجود اشارات در قرآن وجود دارد.

30. روایت الاشارات للخواص از امامین سوم و ششم س ع دقیقا در پژوهش موثر بوده است.

31. نگرش دیگر به قرآن بعنوان مجموعه دستگاه های معادلات و نامعادلات است.

32. قرآن بعنوان سامانه ژنوم هستی از جدیدترین و جذابترین نگرشها می باشد.

33. ژنوم انسان شامل 30 هزار ژن و 3 میلیارد ترکیب 4 مولکولی است.

34. ژنهای موجودات زنده ساختار و عملکرد موجود را سازماندهی و مدیریت میکند.

35. مجموعه 300 هزار حرف قرآن میتواند ژنوم هستی ماسوا باشد.

36. نگرش بعدی به قرآن میتواند بعنوان وجود امضای دیجیتال در قرآن باشد.

37. امضای دیجیتال در فایلها میتواند مخدوش شدن محتوا را نمایش دهد.

38. نگرش مخابراتی میتواند امکان بازسازی داده ها را در مقصد را فراهم آورد.

39. با درج افزونگی و کُدهای خاص امکان حداکثری را در بازسازی فراهم میآورد.

40. از دیگر نگرشها میتواند فرازهای قرآن بعنواو ن مجموعه هایی از لایه های نقشه ها باشد.

41. نقشه کامل امروزه توسط حتی دهها و صدها لایه از نقشه های ساده تر مشخص میشود.

42. قرآن بعنوان فیلمنامه و سناریو دقیق هستی از پربحث ترین نگرش ها به قرآن میباشد.

43. آیات و روایات از علم ازلی الهی، لوح و قلم، کتاب محفوظ قطعی و یقیینی است.

44. شناسایی خودکار مجموعه استدلالات متصل و منفصل قرآنی میتواند نگرش نوین باشد.

45. نگرش به وجود و یافتن مسیریابی عقیدتی در قرآن با استفاده از آیات مرتبط نوین است.

46. تولیدات مصور و بصری باید در شناسایی ونمایش موارد فوق توسعه فراوانی پیدا نمایند.

47. پویا نمایی برای انتقال مفاهیم در آینده بیشترین تاثیر مثبت برای اقشار مختلف خواهد داشت.

48. تولید خودکار مطالب کمک تفسیری/برداشتی برای هر آیه و روایت خود نگرش نوینی میباشد.

49. مطلوب است نرم افزار های بسوی آماده سازی فعالیتهای بیشتر در راستای موارد فوق حرکت نمایند.

50. موسسات و مراکز و نهادهای موثر در حوزه های نرم افزاری وظیفه خطیری دارند.

51. ارائه خدمات بیشتر در راستای موارد فوق امکان ورود نگرشها و نظرات را فراهم میآورد.

52. مستندات ارائه شده در حول اشارات ولایی قرآن زوایای بیشتری را نشان میدهند.

53. مفسرآن و محققان قرآنی باید از ابزارهای قویتر برخوردار باشند.

54. ترس از امکان بکارگیری مخالفان عقیدتی و دینی و مذهبی نباید سد محکم مسیر بشود.

55. پژوهشگر آماده تعامل لازم برای تبیین بیشتر در مسایل مرتبط می باشد.

56. مهندسی معکوس برای نهان نگاری متن در متن بسیار کارآفرین میتواند باشد.

57. دیدن نرم افزار ها برای نهان نگاری کردن متن در متن اعتقاد به اشارات قرآن را بیشتر میکند.

58. نهان نگاری عکس و صوت در متن از عجیبترین مفاهیم برای عموم است.

59. وجود فیلم در متن بصورت نهان نگاری درجه والایی از اعجاز میتواند باشد.

60. نهان نگاری در مجامع و مراکزعلمی و پژوهشی و امنیتی بسیار مورد توجه بوده و کاربرد دارد.

61. در میان انواع نهان نگاری ها Linguistic Steganography  کاربرد مناسبی در اشارات دارد.

62. اساتید و محققان ریاضی باید امکان وجود میلیونها متن در متن را مورد بررسی قرار دهند.

63. هزاران امکان و آپشن در افزودن به نرم افزارها برای تحقق موارد اشاره شده فوق وجود دارد.

64. فکر، ایجاد و داشتن بنیاد و کنسرسیوم برای تحقق گزاره های فوق پله و گام خوبی است.

65. نظام، دولت، نهادها و گروه ها و افراد در حد سعی و توان و عزم و پشتکار موثر و مسئول هستند.

66. جامعه هدف ومخاطبان مختلف کاربرد نتایج اشارات ولایی قرآن بسیار وسیع و متنوع می باشد.

67. کوتاه نظری و فرار از پویایی لازم و مناسب در بکارگیری علوم نوین برای مسلمانان و الهیون ضعف است.

68. به تبلیغات مسموم ضد الهیات و تعالیم ادیان آسمانی و مذهب حقه ولایتمدار باید همه جانبه برخورد شود.

69. انواع همکاری و تعامل مناسب در تعدیل و توسعه همه جانیه اشارات ولایی قرآن هدف مهم طرح است.

70. و مِن الله التوفیق


/ 0 نظر / 41 بازدید