گواهی امضاء در قرآن

1.گواهی امضاء در قرآن


انتخاب روش تولید امضاء

تایید طرفین : مقبول الطرفین

تولید امضاء در مبداء

متاثر از مطالب فایل

درج امضاء در فایل در مبداء

ارسال فایل به مقصد

تولید مجدد امضاء محتوا در مقصد

تطبیق امضاء مبدا و مقصد

کسب اطمینان / یقین نسبی از صحت

...

#اشارات_قرآن

#اشارات_ولایی

#اشارات_ولایی_قرآن

#قرآن_ژنوم_هستی

#نهان_نگاری

#نهان_نگاری_در_قرآن

#امامان_در_قرآن

#علوم_نوین_و_قرآن

#نگرشهای_نوین_به_قرآن

#قرآن

#معصومین

#امامان_معصوم


...

/ 0 نظر / 41 بازدید