اتحاد یا متحد

س- اتحاد جماهیر عقلی خوبه !؟ یا ایالات متحده عقلی !؟
س- اتحاد جماهیر منطقی خوبه !؟ یا ایالات جماهیر منطقی !؟
س- اتحاد جماهیر فلسفی خوبه !؟ یا ایالات متحده فلسفی !؟
س- اتحاد جماهیر انسانی خوبه !؟ یا ایالات جماهیر انسانی !؟
س- اتحاد جماهیر اسلامی خوبه !؟ یا ایالات متحده اسلامی !؟
...
...
س- اتحاد جماهیر حسینی خوبه !؟ یا ایالات جماهیر حسینی !؟
ج- آخری هاش بهترینه !
انشاء الله بزودی زود ببینیمش !
انشاء الله تعالی
/ 0 نظر / 4 بازدید