از " ب " در " بسم الله " در قران چی میدانیم !؟

از " ب " در " بسم الله " در قران چی میدانیم !؟
آیا تا کنون از آن درس خدا شناسی گرفته ایم !؟
از باقی آن آیه و آیات و سوره ها و قران
و از عترت و معصومین ص/س/ع چی !؟
از آیات آفاقی چی !؟
آز آیات فطرت و وجدان و عقل و و و و چی !؟
===========================
یه داستان!
بیا با انگشت دستمان روی هوا بنویسیم " ب " !!!
 
این " ب " مخلوق و فعل ماها میشه ! مگه نه !؟
این " ب " از ما بعنوان خالق خودش چه میداند !؟
راستی!
ما ها از خالق خودمان چه میدانیم !؟
آیا این " ب " اجازه دارد که
از ما بعنوان خالق خودش
بپرسد که چرا مَنِ " ب " را خلق کردید !؟
آیا ممکن است که
 
انسان از فعل و مخلوق خودش 
بتواند سئوال کند که اجازه دارم تو را خلق بکنم !؟
اگر اول انرا خلقش نکنم
 
چگونه میتوانم از او سئوال بکنم !؟
... 
ایکاش بجای هزاران نکته و پیامک و مطلب
چیزهایی مینوشتیم و میفرستادیم
که از تک تک حرف ها و نکات آنها
درس خودشناسی و خداشناسی و روش شناسی ماها
روزبروز بیشتر و عمیقتر و دقیقتر و موثرتر میشد!
این نوع حرف ها قرآن ما ها میشوند !!
راستی !

قران ما ها با قران خدا و معصومین ص/س/ع
همخط و همراستا و همراه و همهدف و و و و هستند !!؟؟

/ 0 نظر / 51 بازدید