مسئولیت هایم

 

مسئولیت ها :
... - 1389 عضو هیئت علمی (نیمه وقت)، گروه مهندسی کامپیوتر،
دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
1388- 1385 سرپرست دفتر فناوری اطلاعات ،
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
1387- 1385 عضو و دبیر شورای راهبری فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
...
1388- 1385 عضو شورای عالی اداری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1388- 1385 عضو
دبیرخانه ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها
1385.. 1376 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی
، دانشگاه شاهد ( سه دوره نامتناوب)
1383- 1381 مدیر کل دفتر خدمات آنفورماتیک و دبیر شورای آنفورماتیک
، دانشگاه شاهد
...
... - 1380 عضو موسسین و هیئت علمی،
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر ، آبیک ، قزوین
...
1375- 1372 عضو شورای آموزشی ،
و عضو هیئت علمی،
مسئول آموزشی ، مسئول امور دانشجویی ،
  دانشکده پست و مخابرات ، تهران
1375- 1371 پژوهشگر قراردادی، بخش کامپیوتر و مخابرات،
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران
/ 0 نظر / 3 بازدید