پاکِ پاک - درک عصمت

گفتش: میگن همه مردم دنیا معصومند !؟ درسته !؟

گفت: آره و نه !!!
1- نه ! برای اینکه این همه گناه و اشتباه و خطای
عمدی و غیر عمدی داره میشه !!! مگه نه !؟

2- آره ! برای اینکه
اصلا توی فکر و مغز و مخیله ی
تقریبا همه ی مردم دنیا نمی ره -
تا چه برسه که عمل کنن و انجام دهند -
که مثلا همه پیامبران یا یتیمان یا بی گناهان را
نابود کنند -

یعنی همه در این امر آنقدر معصوم هستند
که در فکر و قلب و نهان خود
همچون افکار پلید را راه نمی دهند -
پس معنی عصمت را درک می کنند -

3- عصمت مثل علم و مقام
و قدرت و ... ... ... و وجود،
درجات و درکات و مرتبه و سطح دارد.

یعنی یه مرتبه ایی را داریم
و کلیات و اجمال مرتبه ی بالاتر را
درک می کنیم !!! مگه نه

/ 0 نظر / 3 بازدید