نهانکاری (نهان نگاری و نهان یابی)- انواع مقالات و پروژه ها و ارائه ها

برای درس مباحث ویژه

در نهانکاری (نهان نگاری و نهان یابی)
انواع مقالات و پروژه ها و ارائه های ممکن

با توجه به اهداف این نیمسال و این دانشگاه
عبارتند از ::

1- پیدا کردن بر اساس روشهای ذیل !
2- پنهان کردن بر اساس روشهای ذیل !
3- مقایسه روش های ذیل !
4- نوشتن و/یا پیدا کردن نرم افزار ها
 برای روشهای ذیل !
5- مقایسه روشهای ذیل با روشهای رمزنگاری/رمزگشایی !
...
نهان کاری، ... نگاری،  ... یابی ... مبتنی بر
هر نوع ویژگی از انواع
معنایی، عددی، فاصله ایی، ...
و یا هر نوع ترکیبی از آنها
در هر سطح و گروه و مجموعه
با هر ویژگی قابل تمایز
مانندجمع و/یا میانگین و/یا
پراکندگی اندازه ها یا تعداد
:::
گرامر
تعداد گرامر خاص در هر سطح / گروه
ترکیب گرامر خاص در هر سطح / گروه
معانی
تعداد کلمات انحصاری
تعداد تکرارات اجزاء
طول اجزاء در هر مجموعه
سایر ویژگی های اجزای
در هر سطح از علائم تا کل متن
هر یک از سایر ویژگیهای متن
مانند فواصل اجزاء

کلمات همریشه
کلمات با قالب و شکل خاص
دنباله ایی از حروف
گرامرهای ناقص
موضوعات
آیات در یک موضوع
اشارات به یک موضوع
موضوعات چند
...
و از این قبیل
/ 0 نظر / 3 بازدید