نکات، مبانی اولیه و سئوالات بنیادین کوششی در شناخت مهندسی اشارات ولایی قرآن کریم

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           نکات، مبانی اولیه و سئوالات بنیادین

کوششی در شناخت مهندسی اشارات ولایی قرآن کریم

بدیهیات، اولیّات، اصول، تعاریف، مبانی، روشها، نتایج و کاربردها

ارائه  مقدمات لازم در راستای درک، تنظیم

مبانی، اصول، ساختار، روش ها، تجزیه و تحلیل تشابه و تناظر در قرآن کریم

بر اساس علوم، فنون و روشهای نوین علمی-پژوهشی

مانند نهان نگاری متنی، داده کاوی، هوش مصنوعی، پردازش زبان و درک نیمه خودکار

با هدف نهایی معرفی اشارات ولایی قرآن بعنوان نظریه و علم جدید قرآنی

1.           شارع (خالق) دارای وحدت عمل در افعال خود هست .

2.     درک و رعایت کامل توحید فعلی و توحید عملی غایت و نهایت ممکن برای تکامل مخلوق مختار و باشعور است.

3.           کتابهای تکوین، تدوین (قرآن)، تشریع (شریعت) و تنطیق (انسان کامل) دارای وحدت غایی هستند.

4.           مراتب و تنوع  و تفاوت اصل لا ینفک هستی ماسِوا می باشد (و امکان بررسی و تحلیل را ممکن میسازد).

5.           سطوح آیات و نشانه ها در هستی مانند عقول و شرایط موجودات مختار گوناگون هستند.

6.           قراردادن اشارات و کنایات و راز و رمزهایی در قرآن برای هدایت بیشتر در زمانهای مختلف مطلوب است.

7.           کلمات، فرازها و آیات کتابهای خداوند دارای اشارات درونی و بیرونی هستند (بخاطر لزوم هدایت ذاتی).

8.           انواع ویژگیهای اجزای و مجموعه های مختلف هستی آیه و نشانه به سایر آنها هستند.

9.           چینش و تکرار و سایر ویژگیهای اجزای قرآن باید از زوایای گوناگون بررسی و تحلیل گردند.

10.      کاربرد ابزارها مانند تلسکوپ و میکروسکوپ و رایانه برای درک بهتر مطلوب است.

11.      بررسی احتمال نهانسازی و نهان نگاری در قرآن مبنای اشارات ولایی قرآن است.

12.      نشانه ها و اشارات در قرآن باید در غایت به آیات و اسامی اعظم و اتم و اکمل برسند.

13.      انسان کامل (یعنی 14 معصوم ص/س/ع) آیات اتم و اکمل هستند (و همه آیات و نشانه ها در راستای آنهاست).

14.      وحدت رویه در بررسی و تحلیل و درک و کشف در علوم گوناگون باید رعایت شود.

15.      لزوم وجود فقط و فقط یک روش و یک قانون برای نهان سازی در قرآن غیر عقلی و منطقی است.

16.      روش تهیه و بکارگیری انواع مواد برای رفع یک نیاز لزومًا یکسان نیست (وتجربه آنرا نشان داده است).

17.      اشارات قرآن به یک موضوع و مفهوم میتوانند بروشهای گوناگون نهانسازی شده باشند.

18.      درجه مطلوب بودن و دلپذیر و عقل پذیر بودن انواع نهانسازی های ممکن لزومًا واحد نیستند.

19.    امروزه از نهانسازی و امضاء دیجیتال و روشهای مشابه برای افزایش امنیت متون استفاده میکنند.

20.    جامع ومانع بودن مطلق نظریه اشارات بعلت وجود عملا بینهایت از موارد ومصادیق ممکن غیرضروری است.


/ 0 نظر / 32 بازدید