مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. ویژگیها در گروه بندی اجزاء

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           ویژگیها در گروه بندی اجزاء

واژه های عنوان : امنیت اطلاعات، نهان نگاری، نهان یابی، پیمایش، پیچیدگی، توان پردازش

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

برای شمارش تعداد (بسامد) اجزاء در یک مجموعه باید بتوان بر اساس برخی مشخصات درونی و برونی در هر یک از اجزاء مورد نظر آنها را گروه بندی نمود.

مهمترین حوزه های گروه بندی میتواند بر اساس مفاهیم مرتبط با نزول، محل درج در قرآن، نکات صرفی و نحوی کلمه و سایر مقولات در باره خود جزء و یک مجموعه ای از آنها باشد.

در جدول ذیل نمونه هایی از انواع ممکن ویژگیها جهت گروه بندی های مورد نظر ارائه شده است. 


/ 0 نظر / 15 بازدید