رموز عددی در قرآن

گفتش: کشف و بیان رموز عددی در قرآن به چه درد می خوره !؟
گفت: کدوم ها از این ها برای قرآن خوبند !؟
شنیدن
خواندن
ترجمه
درک و فهمیدن
تدریس
تعلیم
تفسیر
عمل
خط زیبا ( نوشتن / دیدن )
صوت زیبا (خواندن / شنیدن )
تاریخ و شان نزول
خاص و عام
ناسخ و منسوخ
ادبیات عرب قدیم
جغرافیای حجاز قدیم
اعجاز مکان حروف و کلمات
اعجاز تکرارات
اعجاز علمی
اعجاز کلامی
اعجاز ...
اشارات و کنایات
انبیاء و اوصیاء و اولیاء
جنگ ها و صلح ها
...
راستی !
خط و محدودیت رو از کجا می کشید !؟
با چه دلیل !؟
برای چه مخاطبی !؟ چه محدودیتی !؟
/ 0 نظر / 5 بازدید