توی کدوم گروهیم ؟

گفتش: توی کدوم گروهیم !؟

گفت: اسم گروه مهم نیست !

مهم اینه که عملکرد ما با کدوم گروهه !

1- اگه فقط سئوال می کنیم بخاطر ایراد گرفتن !

پس فضول گرا هستیم !

2- اگه به چند اصل واقعا معتقدیم و رعایت می کنیم

پس اصل گرا هستیم !

3- اگه مرتبا اصول و راه و روشمون رو اصلاح و بازنگری می کنیم

پس اصلاح گرا هستیم !

4- اگه دنبال خوشی و خوشگلی و ظاهر هستیم

پس سوسول گرا هستیم !

4- اگه دنبال هیچی نیستیم

پس ولش گرا هستیم !

/ 0 نظر / 4 بازدید