کوششی در شناسایی قرآن بعنوان ژنوم حقایق هستی- 3

1.  پاسخ به شبهات - جامع و مانع بودن

نظریه اشارات ولایی قرآن

بررسی جامع و مانع بودن

چکیده مختصر

امید و امکان بررسی نگرش های نوین به قرآن کریم بر اساس ترکیبی از علوم، فنون و مفاهیم قدیم و جدید برای تایید و تاکید بر نتایج و درکهای قبلی و نیز کسب شناخت جدیدتر از این کتاب آسمانی مسلمانان همواره وجود داشته است.

مساله جامع و مانع بودن هر تعریف و حتی نظریه از مهمترین نکات در شکل گیری و تأسیس و رسمی شدن دلائل، براهین، قواعد و قوانین در محافل علمی / تحقیقاتی میباشد.

از میان مفاهیم، مبانی و اصول نظریه اشارات ولایی قرآن لزوم وجود تناسب، تناظرو تقارن نسبی بین اشیاء و مقولات در کتب خالق یکتا بوده است. از طرفی تعداد عملا بینهایت از ترکیبات برای بررسی وجود دارد.

تقابل ظاهری در اثبات جامع و مانع بودن نظریه اشارات ولایی قرآن با وجود بینهایت ترکیب باعث میشود مساله از پیچیدگی خاصی برخوردارد گردد.

در داستان فرضی ایده پردازی، طراحی، ساختن، بکارگیری، تعدیل و تکامل هر ابزار (مانند تلسکوپ، میکرسکوپ و رایانه) و یا فرضیات، شاخصها و روشهای مرتبط در مراحل پژوهش، تجزیه نتایج حاصله از جستجو و کشف حقایق جدید در نجوم و هستی فیزیکی باید با سایر دلایل عقلی وعقلایی و نیز تجربی دیگران در کلیه علوم و حوزه ها توجیه گردد.

جامع و مانع بودن نظریه اشارات ولایی قرآن در کنار سایر علوم و حقایق هستی در یک بستر طولانی و الی الهی قابل حصول است. علم مطلق به حقایق فقط نزد خداوند دانا و حکیم است.

انتظار از مانع بودن نظریه مثل عدم وجود نقض حاصله و ممکن از برداشتهای از میان بینهایت ترکیب تناسبها و تناظرهای ممکن معقول و مطلوب نمی تواند باشد.

000000000000000000000000000000000000000000000

2.  برخی شبهات و پاسخ های ممکن

·     امکان خطا در شمارش و یا گروه بندی و یا در نتیجه گیری را از مطالب و یافته بطور مطلق حذف نشده و نخواهد شد !

·     آیا ترس از یافتن موارد ظاهرا مشابه توسط مخالفان عترت و ولایت برای ارائه ندادن وسیع این نتایج عقلی است !؟

·     جذابیت فراوان برای عموم خاصه جوانان و دانش پژوهان در حوزه های مختلف علمی-پژوهشی ( از حوزه و دانشگاه) نکته مثبتی است.

·     امکان تاثیر در جذب و تعالی افراد مشتاق و جویای حقیقت در میان انسانها، الهیون، مسلمانان، شیعیان و ... اثر تبلیغی آنرا بیشتر میکند.

·     امکان تعدیل در افکار و عقاید بیخبران، مخالفان و معاندان در میان افراد عادی، متوسط وحتی محققان درون و برون دینی وجود دارد.

000000000000000000000000000000000000000000000

3.  برخی یافته ها و نکات اولیه در باره اشارات ولایی قرآن

1.  زوج بودن تعداد آیات با مشتقات خاص (همریشه) از مصدر زَوَجَ خیره کننده است.

2.  اعداد خاص میتوانند حاوی پیام و اشاره به موضوع و مفاهیم خاص باشند.

3.  تکرار 7 نوبت "...عَدَد..." در قران تاکید جالب توجه است.

4.  تکرار 7 نوبت "...معدود..." در کل قرآن کریم اشاره به مطلوبیت عدد 7 است.

5.  تکرارهای 5 و 7 و 12 و 14 گانه ( و یا مضارب آنها) طعم ولایی دارند.

6.  تعداد تکرارهای 14 گانه (و مضاربش) میتواند اشاره به ثقلین باشد.

7.  سبحانه فقط 14 بار در قران آمده است.

8.  تعالی فقط 14 بار در قران تکرار شده است.

9.  صدها و شاید هزاران فراز ربانی دارای 14 تکرار میباشند (در قران).

10.         عقل برای آزمایش لازم است.

11.         وجود انسان کامل فضلی از جانب خداوند است.

12.         الفضل در قران کریم 14 بار آمده است.

13.         ابتغاء ثقلین اساس حرکت صحیح بطرف خداوند است. (ثقلین: کتاب و عترت، اهل بیتی)

14.         البیت و بیوت (به تنهایی) هر کدام 14 با در قران آمده اند.

15.         وجود 2 تکرار "وسیله" در قران نوعی اشاره و زیبایی است ( به کتاب و عترت).

16.         تکرار 14 ابتغاء و 14 "..ب..ت..غ.. * ..ف..ض..ل.." و 14 الفضل بسیار زیباست.

17.         وجود 14 تکرار "هذا القران" میتواند اشاره و تایید ثقلین باشد.

18.         وجود تکرارهای 12 گانه با مفاهیم ولایت و خلافت در قران شگفت انگیز است.

19.         تکرار 12 کلمه "...وَلِیُّ..." در قران کریم یکی از اشارات ولایی فراوان است.

20.         تکرار 12 عبارت "...اَنعَمَ... علی..." یکی دیگر از اشارات ولایی است.

21.         جمع شدن حروف انحصاری اسامی 12 امام (س) در آیه "...اِنِیّ جاعلٌ ..." اشاره شگفت آور نیست !؟

22.         جمع شدن حروف انحصاری اسامی 14 معصوم (ص) در آیه "...الیوم الکملت ..." اشاره شگفت آور نیست !؟

23.         تکرارهای 3 گانه قران کریم – مانند مُحرّم، فرات، فوزًا عظیمًا، الکرب العظیم، ... یادآور کربلای امام سوم (س) نیست !؟

24.         تناسب قرآن و عترت با وجود 4 نام مبارک محمد (ص) در هر یک جلوه ایی از زیبایی ها و اشارات ولایی قرآن است.

25.         آیا میدانید فقط 12 آیه دیگر دارای حروف نام مبارک پیامبر (ص) است که به ترتیب، با فاصله، با حرکات و حتی تشدید هستند !؟

26.         وجود هزاران کلمه، ترکیب و عبارت با تعداد تکرارهای ولایی کشفیات مذکور را استثنایی نموده است.


/ 0 نظر / 13 بازدید