میگساران

میگساران

میگساران

میگساران جام و می باز آمده

هم به ساقی رقص و آواز آمده

جام مستان برگه ها قرآن تست

جام می گر من برم فرقان تست

جام آن ساقی کوثر کام تست

می که بر لب میزنم وه نام تست

کو شنید تا در به میخانه شکست

ظرف میخواران چه جانانه شکست

رخ نما کردی همه مست گشته اند

میگساران جام می بشکسته اند

آنکه می خواست او ز ما حالا چه شد

جام و هم ساقی و هم می را چه شد

مست تو باد آن همه دوستان می

جملگی رفتند آن یاران می

رمز مستان خم کناری می وسط

راز پیران میگساران خود به شط

حرف ذوالحمد از می و مستی خطاست

هر چه هو گوید ز آن می آن بجاست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید