بهترین خدا کیه ؟

1- بهترین مغازه دار کیه ؟ اون که پادوی دم مغازه رو آنقدر مواظبت و تربیت بکنه تا آخرش خودش یه مغازه دار بشه ( یا به یه سطح بالاتر و یا یه کار مهمتری برسوندش ) درسته !؟
2- بهترین پزشک کیه ؟
اون که مردم و مریض های خودشو آنقدر مواظبت و تربیت بکنه تا آخرش خودشون یه پا دکتر یا آدم مرض شناس و سالم سازی بشن
( یا به یه سطح بالاتر و مهمتری برسوندش ) درسته !؟
3- بهترین مکانیک کیه ؟ اون که مشتری های خودشو آنقدر مواظبت و تربیت بکنه تا آخرش خودشون یه پا مکانیک یا آدم ماشین شناس بشن
( یا به یه سطح بالاتر و مهمتری برسوندش ) درسته !؟
4- بهترین پزشک کیه ؟ اون که مردم و مریض های خودشو آنقدر مواظبت و تربیت بکنه تا آخرش خودشون یه پا دکتر و آدم صحیح و سالمی بشه
( یا به یه سطح بالاتر و مهمتری برسوندش ) درسته !؟
...
5- بهترین خدا کیه !!!؟ اون که بنده هاشو آنقدر مواظبت و تربیت بکنه تا آخرش خودشون یه پا آدم کار خوب و بد شناس و عالم و عاملی بشن
- اگر گوش حرف کن باشن وگرنه !!؟ ....
- ( یا به یه سطح بالاتر و مهمتری برسوندش ) درسته !؟
- نه! غلطه ! دیگه   از خدا بالاتر که نمی شه !!

/ 0 نظر / 3 بازدید