اگه علی دلیلی داشت ...

گفتش: اگه علی دلیلی داشت ...

گفت: نمی خواد باقیش رو بگی !؟ فهمیدم !

اگه علی داشت ...

1- برای حقش می جنگید ! ولی ...

2- آنقدر کوتاه می آمد که اصلا به حقش اشاره نمی کرد !

3- در خطیه ها و کلمات قصار خود،

کج فهمی های عمدی و سهوی را متذکر نمی شد !

4- به فرزندانش و نسلش هم وصیت می کرد کوتاه بیایید !

....

گفتش: ... پس  بالاخره ...

... علی دلیلی داشت که ... یا نه  !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید