زوایا و اهداف بررسی

زوایا و اهداف و ویژگیهای ممکن برای بررسی مسایل:

خدایی، قرآنی، روایتی، اعتقادی، دنیوی، اخروی،

حلال و حرامی، شک و یقینی، احتمالی، قطعی،

تکاملی، عقلی، فلسفی، منطقی، علمی، ریاضی،

فرهنگی، تجربی، تاثیرگذاری،

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

حسابی، هندسی، نجومی،

تاریخی، جغرافیایی پزشکی مدیریتی

انقلابی اعجازی سرمایه ای هزینه ای نگهداری

راحتی کارآیی بهره وری بهره بری کاربری توسعه پذیری

ارتقاء پذیری کاربردی سادگی

آموزسی یادگیری یاددهی

محکمی پایداری همگونی همسنخی همگرایی

شانسی دوستی دشمنی

تحلیلی .......

/ 0 نظر / 4 بازدید