همه چیز آزاد

گفتش: اگر تکامل آری ! ارتقاء آری ! پس همه چیز آزاد !!
گفت: این چه نوع حرف زدنه !؟ چی میخوایی بگی !؟

گفتش: آدم اگه هر جوری فکر بکنه، هر چه بگه، هر کاری بکنه ولی یه هدف داشته باشه آخرش کارش درست میشه !؟
گفت: آخه قبل از ایکه همه چیز درست بشه
یه مدت حسابی شیر تو شیر میشه !

گفتش: اشکال نداره ! اگه من یه روزی هر کاری کردم
روز بعدش یهه درجه ارتقاءبدهم
پس حتما در سال 356.242424 درجه ارتقاء داده ام !
راستی به خورده اش کاری نداشته باش،
بعدا توضیح میدم !
10 سال 3562.424242 درجه !
100 سال 35624.242424 درجه و الخ !
(توضیح: اون خورده اس
برای لحاظ کردن سالهای کبیسه است که .... )
گفت: جهت ارتقاء مهمه !؟ مگه نه !؟
اولویت جهت های ارتقاء و تکامل رو از کجا بفهمیم !؟

گفتش: دیر اومدی و زود میخوایی بری !؟
دو قیقه وقت میذاری و دلت میخواد حکیم بشی !؟

ولی یه خوش خبری !
اونم اینکه "کسی که در جستجوی راه راسته ،
توی راه راست است !".
پس
موفق! موید ! مرخص
/ 0 نظر / 3 بازدید