159 جستجو در قرآن

نتیجه جستجو در قرآن کریم
در اعداد 5 و 12 و 14 دقت و تدبر شود
(ردیف / عبارت / تعداد موارد / تعداد آیات )


1    .نتیجهٔ جستجو برای «"*اتبعوا ال*"»: ۵ مورد در ۴ آیه یافت شد
2    نتیجهٔ جستجو برای «"*اصحاب الجحیم"»: ۶ مورد در ۶ آیه یافت شد.
3    نتیجهٔ جستجو برای «"*الا انا"»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
4    نتیجهٔ جستجو برای «"*الا انت"»: ۱ مورد در ۱ آیه یافت شد.
5    نتیجهٔ جستجو برای «"*الا انفسهم"!الی»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

6    نتیجهٔ جستجو برای «"*الحق من رب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
7    نتیجهٔ جستجو برای «"*الحمد لله"+رب»: ۲۹ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
8    نتیجهٔ جستجو برای «"*الذین کذبوا بایاتنا"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
9    نتیجهٔ جستجو برای «"*الکتاب من"!"*الکتاب من الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
10    نتیجهٔ جستجو برای «"*اللهُ ال*ُ"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

11    نتیجهٔ جستجو برای «"*المتقین فی * و*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
12    نتیجهٔ جستجو برای «"*امنوا * ربکم*"|"*امنوا *ا الله"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
13    نتیجهٔ جستجو برای «"*ان الله هو ال*"»: ۱۶ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
14    نتیجهٔ جستجو برای «"*انتم مسلمون"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
15    نتیجهٔ جستجو برای «"*انه الحق من رب*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

16    نتیجهٔ جستجو برای «"*بامره"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
17    نتیجهٔ جستجو برای «"*تُنذِر*"»: ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.
18    نتیجهٔ جستجو برای «"*جزاء بما"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
19    نتیجهٔ جستجو برای «"*حتی *"»: ۱۴۳ مورد در ۱۳۹ آیه یافت شد.
20    نتیجهٔ جستجو برای «"*ختم"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
21    نتیجهٔ جستجو برای «"*ذات الصدور"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
22    نتیجهٔ جستجو برای «"*ذلک بان الله"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
23    نتیجهٔ جستجو برای «"*ذلک بما * *"»: ۶ مورد در ۶ آیه یافت شد.
24    نتیجهٔ جستجو برای «"*رب *اجعل*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
25    نتیجهٔ جستجو برای «"*سبحان الله"|"*سبحان رب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
26    نتیجهٔ جستجو برای «"*طبع* الله"+قل؟ب»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.
27    نتیجهٔ جستجو برای «"*عباد الله"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
28    نتیجهٔ جستجو برای «"*علیم بال*"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
29    نتیجهٔ جستجو برای «"*قالوا امنا"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
30    نتیجهٔ جستجو برای «"*قدمت ایدی*"»: ۸ مورد در ۸ آیه یافت شد.
31    نتیجهٔ جستجو برای «"*قران ال*"»: ۵ مورد در ۴ آیه یافت شد.
32    نتیجهٔ جستجو برای «"*کتاب المبین"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
33    نتیجهٔ جستجو برای «"*کفروا وکذبوا بایاتنا"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
34    نتیجهٔ جستجو برای «"*کل نفس *ما *ت"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
35    نتیجهٔ جستجو برای «"*لَنَ*هم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
36    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا الله"»: ۲ مورد در ۲ آیه یافت شد.
37    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا ان*"»: ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.
38    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا هو"»: ۳۰ مورد در ۲۹ آیه یافت شد.
39    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا"!"*لا اله الا هو"!"لا اله الا الله"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
40    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا"!"*لا اله الا هو"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
41    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله الا"»: ۳۷ مورد در ۳۶ آیه یافت شد.
42    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا اله"»: ۴۰ مورد در ۳۹ آیه یافت شد.
43    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا یومنون"+الاخره»: ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
44    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا یومنون"+الاخره»: ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
45    نتیجهٔ جستجو برای «"*لم یک"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
46    نتیجهٔ جستجو برای «"*لم یکن له"»: ۵ مورد در ۴ آیه یافت شد.
47    نتیجهٔ جستجو برای «"*لولا * الله"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
48    نتیجهٔ جستجو برای «"*مِن عند الله"»: ۱۷ مورد در ۱۵ آیه یافت شد.
49    نتیجهٔ جستجو برای «"*ما ؟شاءون"!وما»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
50    نتیجهٔ جستجو برای «"*ما قدمت"+یدا|اید+الله!ثم»: ۱۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
51    نتیجهٔ جستجو برای «"*من ؟شاء من"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
52    نتیجهٔ جستجو برای «"*من احسن"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
53    نتیجهٔ جستجو برای «"*من الناس"!"من الناس"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
54    نتیجهٔ جستجو برای «"*من دون الله"»: ۷۱ مورد در ۷۰ آیه یافت شد.
55    نتیجهٔ جستجو برای «"*من یهد الله"|"*من یتق الله"|"*من یطع الله"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
56    نتیجهٔ جستجو برای «"*ناک بالحق"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
57    نتیجهٔ جستجو برای «"*نفس بما *ت"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
58    نتیجهٔ جستجو برای «"*هو *حق"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
59    نتیجهٔ جستجو برای «"*هو ال*مُ ال*مُ"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
60    نتیجهٔ جستجو برای «"*یهدی من"!"*لا یهدی"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
61    نتیجهٔ جستجو برای «"؟امنوا بالله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
62    نتیجهٔ جستجو برای «"اِلا ما * الله"!"الی ما"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
63    نتیجهٔ جستجو برای «"اسم رب*"|"اسم الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
64    نتیجهٔ جستجو برای «"اسم"»:      ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
65    نتیجهٔ جستجو برای «"الحق"+الباطل»: ۲۷ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
66    نتیجهٔ جستجو برای «"الذین خلوا"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
67    نتیجهٔ جستجو برای «"الم"!اَلَم»: ۶ مورد در ۶ آیه یافت شد.
68    نتیجهٔ جستجو برای «"انه هو ال*"!حکیم»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
69    نتیجهٔ جستجو برای «"ائمه|اِمام»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
70    نتیجهٔ جستجو برای «"آمنوا اتقوا الله"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
71    نتیجهٔ جستجو برای «"بعید"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
72    نتیجهٔ جستجو برای «"بما *ون"»: ۷۲ مورد در ۷۲ آیه یافت شد.
73    نتیجهٔ جستجو برای «"بما کانوا *ون"»: ۳۸ مورد در ۳۸ آیه یافت شد.
74    نتیجهٔ جستجو برای «"جعلکم *خ*ل*ف*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
75    نتیجهٔ جستجو برای «"خلوا»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
76    نتیجهٔ جستجو برای «"دون الله"»: ۷۲ مورد در ۷۱ آیه یافت شد.
77    نتیجهٔ جستجو برای «"عباد"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
78    نتیجهٔ جستجو برای «"فهل من مدکر"»: ۶ مورد در ۶ آیه یافت شد.
79    نتیجهٔ جستجو برای «"لا یومنون بال*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
80    نتیجهٔ جستجو برای «"ما انا ب*"|"*ما نحن ب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
81    نتیجهٔ جستجو برای «"ما انا ب*"|"*ما نحن ب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
82    نتیجهٔ جستجو برای «"مرض"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
83    نتیجهٔ جستجو برای «"مسلمون»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
84    نتیجهٔ جستجو برای «"من آمن"|"ومن امن"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
85    نتیجهٔ جستجو برای «"من دون الله ما * *"+ضر»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.
86    نتیجهٔ جستجو برای «"من دون الله ما * *"»: ۹ مورد در ۹ آیه یافت شد.
87    نتیجهٔ جستجو برای «"من دون الله ما لا"»: ۸ مورد در ۸ آیه یافت شد.
88    نتیجهٔ جستجو برای «"منذِر"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
89    نتیجهٔ جستجو برای «"نعم* الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
90    نتیجهٔ جستجو برای «"هاد"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
91    نتیجهٔ جستجو برای «"هذا القران"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
92    نتیجهٔ جستجو برای «"والذین کفروا و*"»: ۶ مورد در ۶ آیه یافت شد.
93    نتیجهٔ جستجو برای «"والله لا یهدی"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
94    نتیجهٔ جستجو برای «"ولهم عذاب الیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
95    نتیجهٔ جستجو برای «"یا عباد*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
96    نتیجهٔ جستجو برای «"یهدی من یشاء"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
97    نتیجهٔ جستجو برای «"یومنون بالاخره"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
98    نتیجهٔ جستجو برای «|"*ما نحن ب*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
99    نتیجهٔ جستجو برای «؟وقن!وقنا!"*لا یوقنون"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
100    نتیجهٔ جستجو برای «؟وقنون»: ۱۳ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
101    نتیجهٔ جستجو برای «احدی»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
102    نتیجهٔ جستجو برای «ارض+بالحق»: ۲۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
103    نتیجهٔ جستجو برای «اسماء»:      ۱۲ مورد در ۹ آیه یافت شد.
104    نتیجهٔ جستجو برای «الحق+ضل»: ۳۶ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
105    نتیجهٔ جستجو برای «الشیاطین»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
106    نتیجهٔ جستجو برای «الشیاطین»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.B25
107    نتیجهٔ جستجو برای «الله+"احدا"»: ۳۱ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
108    نتیجهٔ جستجو برای «الله+المتقین»: ۳۰ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
109    نتیجهٔ جستجو برای «الله+ینبئ»: ۳۱ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
110    نتیجهٔ جستجو برای «المفلحون»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
111    نتیجهٔ جستجو برای «المومنین+المومنات»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.
112    نتیجهٔ جستجو برای «امام|ائمه!قائمه!اَمامه»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
113    نتیجهٔ جستجو برای «انا|انی+"معکم"»: ۲۸ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
114    نتیجهٔ جستجو برای «انذِر»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
115    نتیجهٔ جستجو برای «ایات+قران»: ۱۰ مورد در ۵ آیه یافت شد.
116    نتیجهٔ جستجو برای «بالظالمین»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
117    نتیجهٔ جستجو برای «تفسد»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
118    نتیجهٔ جستجو برای «خدع»: ۵ مورد در ۳ آیه یافت شد.
119    نتیجهٔ جستجو برای «ذکر+اسم!اسماعیل»:      ۲۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
120    نتیجهٔ جستجو برای «ذکر+اسم+رب|الله»:     ۵۲ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
121    نتیجهٔ جستجو برای «زینت"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
122    نتیجهٔ جستجو برای «سبح+تعالی+یشرک»: ۱۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
123    نتیجهٔ جستجو برای «سبحان»: ۴۱ مورد در ۴۱ آیه یافت شد.
124    نتیجهٔ جستجو برای «سبحانه»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
125    نتیجهٔ جستجو برای «شاء+جعلنا|یجعل»: ۳۲ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
126    نتیجهٔ جستجو برای «صدر»: ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.
127    نتیجهٔ جستجو برای «صدور؟م»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
128    نتیجهٔ جستجو برای «ط»: ۱۲۷۳ مورد در ۱۰۶۳ آیه یافت شد.
129    نتیجهٔ جستجو برای «ع؟ب؟د+"رب"»: ۱۱ مورد در ۵ آیه یافت شد.
130    نتیجهٔ جستجو برای «غرق»: ۲۳ مورد در ۲۳ آیه یافت شد.
131    نتیجهٔ جستجو برای «غضض»: ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.
132    نتیجهٔ جستجو برای «فسدوا»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
133    نتیجهٔ جستجو برای «قرء!کتاب»: ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.
134    نتیجهٔ جستجو برای «قرء»: ۸۸ مورد در ۷۹ آیه یافت شد.
135    نتیجهٔ جستجو برای «قران+عرب»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.
136    نتیجهٔ جستجو برای «قران+للناس»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.
137    نتیجهٔ جستجو برای «قران»: ۷۱ مورد در ۶۹ آیه یافت شد.
138    نتیجهٔ جستجو برای «کتاب"+الْقُرْآنُ|...|قُرْآنَهُ|قُرْآنٌ|»: ۱۲ مورد در ۶ آیه یافت شد.
139    نتیجهٔ جستجو برای «کتاب»: ۲۵۵ مورد در ۲۳۲ آیه یافت شد.
140    نتیجهٔ جستجو برای «کفر+یومنو»: ۲۶ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

141    نتیجهٔ جستجو برای «لقد+قران»: ۲۰ مورد در ۱۰ آیه یافت شد.
142    نتیجهٔ جستجو برای «لنفسه»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
143    نتیجهٔ جستجو برای «محن»: ۲ مورد در ۲ آیه یافت شد.
144    نتیجهٔ جستجو برای «مصلح»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
145    نتیجهٔ جستجو برای «مولاکم»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

146    نتیجهٔ جستجو برای «مولی|مولا+ن؟ص؟ر»: ۱۳ مورد در ۵ آیه یافت شد.
147    نتیجهٔ جستجو برای «نَذِیر+مبین»: ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
148    نتیجهٔ جستجو برای «نُذُر»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
149    نتیجهٔ جستجو برای «نجو»: ۸۴ مورد در ۷۵ آیه یافت شد.
150    نتیجهٔ جستجو برای «نذیرا»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

151    نتیجهٔ جستجو برای «نومن»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
152    نتیجهٔ جستجو برای «هادی»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
153    نتیجهٔ جستجو برای «هدى»: ۳۱۶ مورد در ۲۶۸ آیه یافت شد.
154    نتیجهٔ جستجو برای «یقن»: ۲۸ مورد در ۲۸ آیه یافت شد.
155    نتیجهٔ جستجو برای «یستهزءون»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

156    نتیجهٔ جستجو برای «ینذر»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
157    نتیجهٔ جستجو برای «یهدی»: ۷۴ مورد در ۶۸ آیه یافت شد.
158    نتیجهٔ جستجو برای «یوسف»: ۲۷ مورد در ۲۶ آیه یافت شد.
159    نتیجهٔ جستجو برای «یومنون+"*الیوم الاخر"»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.


/ 0 نظر / 4 بازدید