365 یوم (روز / دوره ) در قرآن کریم

گفتش: چند تا یوم (روز / دوره ) در قرآن کریم آمده !؟
گفت: ...


کلمه //    سوره //    ... //    ... //    درصد کلمه ایی //    تعداد حرف //    حروف تجمیعی //    درصد حرفی    نوع    شمارش
ٱلیوم    1    41    41    6.462672385    5    21421    6.534936789    0    1
ٱلیوم    2    40    41    17.32838542    5    57363    17.49981696    0    2
ٱلیوم    3    39    41    17.33994196    5    57403    17.51201982    0    3
ٱلیوم    4    38    41    17.40799712    5    57632    17.58188119    0    4
ٱلیوم    5    37    41    22.84727394    5    75426    23.01032362    0    5
ٱلیوم    6    36    41    29.94812399    5    99029    30.21092644    0    6
ٱلیوم    7    35    41    37.05411028    5    122406    37.3425831    0    7
ٱلیوم    8    34    41    39.73009065    5    130825    39.91098013    0    8
ٱلیوم    9    33    41    40.50052646    5    133233    40.64559233    0    9
ٱلیوم    10    32    41    44.3116156    5    145688    44.44525797    0    10
ٱلیوم    11    31    41    44.96006574    5    147802    45.09017914    0    11
ٱلیوم    12    30    41    46.5317548    5    152957    46.66282277    0    12
ٱلیوم    13    29    41    50.6497342    5    166151    50.68793625    0    13
ٱلیوم    14    28    41    50.80125324    5    166620    50.83101479    0    14
ٱلیوم    15    27    41    52.19831018    5    171023    52.17424464    0    15
ٱلیوم    16    26    41    53.10614037    5    173821    53.02783472    0    16
ٱلیوم    17    25    41    57.17532551    5    187097    57.07796407    0    17
ٱلیوم    18    24    41    57.68252908    5    188739    57.57889149    0    18
ٱلیوم    19    23    41    59.70107091    5    195444    59.62439596    0    19
ٱلیوم    20    22    41    66.30242174    5    216939    66.18190804    0    20
ٱلیوم    21    21    41    73.5714836    5    240657    73.41759408    0    21
ٱلیوم    22    20    41    73.60101698    5    240745    73.44444038    0    22
ٱلیوم    23    19    41    73.64595906    5    240896    73.49050617    0    23
ٱلیوم    24    18    41    73.6510953    5    240914    73.49599746    0    24
ٱلیوم    25    17    41    74.05429004    5    242239    73.90021721    0    25
ٱلیوم    26    16    41    77.72541668    5    254261    77.56778689    0    26
ٱلیوم    27    15    41    77.73055292    5    254280    77.57358325    0    27
ٱلیوم    28    14    41    77.74082539    5    254306    77.58151511    0    28
ٱلیوم    29    13    41    77.98351267    5    255082    77.8182506    0    29
ٱلیوم    30    12    41    81.64179871    5    266853    81.40924733    0    30
ٱلیوم    31    11    41    82.00133542    5    268025    81.76679114    0    31
ٱلیوم    32    10    41    83.15056884    5    271803    82.9193513    0    32
ٱلیوم    33    9    41    83.24687331    5    272115    83.01453361    0    33
ٱلیوم    34    8    41    86.24515267    5    282129    86.0695197    0    34
ٱلیوم    35    7    41    89.47456278    5    292881    89.34964856    0    35
ٱلیوم    36    6    41    93.20732428    5    305481    93.19354957    0    36
ٱلیوم    37    5    41    93.94951077    5    307865    93.92084004    0    37
ٱلیوم    38    4    41    94.43488533    5    309490    94.41658125    0    38
ٱلیوم    39    3    41    94.81239888    5    310755    94.80249671    0    39
ٱلیوم    40    2    41    96.40591695    5    315849    96.35653097    0    40
ٱلیوم    41    1    41    97.04537867    5    318089    97.03989115    0    41
بٱلیوم    1    2    2    13.59562392    6    44905    13.6992361    0    42
بٱلیوم    2    1    2    31.23603585    6    103374    31.53646215    0    43
بیوم    1    5    5    77.92701405    4    254915    77.76730366    0    44
بیوم    2    4    5    94.6685842    4    310267    94.65362181    0    45
بیوم    3    3    5    96.01171062    4    314565    95.96481915    0    46
بیوم    4    2    5    96.08490203    4    314795    96.0349856    0    47
بیوم    5    1    5    97.79141735    4    320541    97.78792649    0    48
فٱلیوم    1    8    8    25.74924883    6    84936    25.91155367    0    49
فٱلیوم    2    7    8    35.77518683    6    118397    36.11955142    0    50
فٱلیوم    3    6    8    71.69675647    6    234695    71.59875775    0    51
فٱلیوم    4    5    8    73.55350677    6    240606    73.40203544    0    52
فٱلیوم    5    4    8    83.27512263    6    272217    83.0456509    0    53
فٱلیوم    6    3    8    83.76178125    6    273761    83.51668131    0    54
فٱلیوم    7    2    8    89.5503223    6    293160    89.43476351    0    55
فٱلیوم    8    1    8    97.93523203    6    321029    97.93680139    0    56
لیوم    1    8    8    8.06389481    4    26546    8.098428272    0    57
لیوم    2    7    8    8.422147461    4    27777    8.473971299    0    58
لیوم    3    6    8    42.90813837    4    140971    43.00623566    0    59
لیوم    4    5    8    53.93564293    4    176545    53.85884951    0    60
لیوم    5    4    8    75.63368345    4    247596    75.53448528    0    61
لیوم    6    3    8    92.50751175    4    303163    92.48639381    0    62
لیوم    7    2    8    96.65502453    4    316715    96.6207229    0    63
لیوم    8    1    8    97.76059991    4    320441    97.75741934    0    64
وٱلیوم    1    23    23    1.25581037    6    4276    1.304485771    0    65
وٱلیوم    2    22    23    2.885282108    6    9552    2.914043052    0    66
وٱلیوم    3    21    23    4.098718508    6    13542    4.131278372    0    67
وٱلیوم    4    20    23    5.624181412    6    18683    5.699650998    0    68
وٱلیوم    5    19    23    5.8347672    6    19384    5.913506126    0    69
وٱلیوم    6    18    23    7.062328257    6    23296    7.106945868    0    70
وٱلیوم    7    17    23    10.37777036    6    34153    10.41910724    0    71
وٱلیوم    8    16    23    13.61360076    6    44968    13.71845561    0    72
وٱلیوم    9    15    23    14.11309998    6    46624    14.22365402    0    73
وٱلیوم    10    14    23    16.19584478    6    53506    16.32315615    0    74
وٱلیوم    11    13    23    16.79935283    6    55561    16.9500781    0    75
وٱلیوم    12    12    23    19.3738925    6    64234    19.59596329    0    76
وٱلیوم    13    11    23    30.9638152    6    102424    31.24664421    0    77
وٱلیوم    14    10    23    30.99591669    6    102544    31.28325279    0    78
وٱلیوم    15    9    23    31.69187704    6    104921    32.00840777    0    79
وٱلیوم    16    8    23    31.71113793    6    105000    32.03250842    0    80
وٱلیوم    17    7    23    32.96438018    6    109321    33.35072241    0    81
وٱلیوم    18    6    23    57.81863941    6    189174    57.7115976    0    82
وٱلیوم    19    5    23    69.63070444    6    227804    69.49650998    0    83
وٱلیوم    20    4    23    90.5185033    6    296425    90.43082198    0    84
وٱلیوم    21    3    23    91.35057397    6    299250    91.292649    0    85
وٱلیوم    22    2    23    92.76175557    6    304048    92.7563821    0    86
وٱلیوم    23    1    23    98.10601197    6    321594    98.10916679    0    87
وبٱلیوم    1    1    1    0.127121909    7    448    0.136672036    0    88
ویوم    1    44    44    1.816944452    4    6118    1.866427491    0    89
ویوم    2    43    44    16.73129767    4    55302    16.87106458    0    90
ویوم    3    42    44    21.20881379    4    70204    21.4172402    0    91
ویوم    4    41    44    22.37345592    4    73887    22.54081857    0    92
ویوم    5    40    44    23.64210689    4    78013    23.79954361    0    93
ویوم    6    39    44    28.12090706    4    92851    28.32619466    0    94
ویوم    7    38    44    31.13331108    4    103040    31.43456826    0    95
ویوم    8    37    44    34.51038804    4    114384    34.89529946    0    96
ویوم    9    36    44    34.85836822    4    115465    35.22508176    0    97
ویوم    10    35    44    37.41236293    4    123493    37.67419583    0    98
ویوم    11    34    44    38.18793498    4    125946    38.42253624    0    99
ویوم    12    33    44    45.36326048    4    149058    45.47334895    0    100
ویوم    13    32    44    45.42489535    4    149282    45.54168497    0    101
ویوم    14    31    44    45.51092735    4    149570    45.62954557    0    102
ویوم    15    30    44    49.22956419    4    161678    49.32335139    0    103
ویوم    16    29    44    49.34898174    4    162077    49.44507493    0    104
ویوم    17    28    44    50.49436298    4    165665    50.5396715    0    105
ویوم    18    27    44    50.4969311    4    165673    50.54211207    0    106
ویوم    19    26    44    50.7293459    4    166401    50.76420413    0    107
ویوم    20    25    44    50.73191402    4    166409    50.7666447    0    108
ویوم    21    24    44    59.45966769    4    194653    59.38308439    0    109
ویوم    22    23    44    59.73830864    4    195561    59.66008932    0    110
ویوم    23    22    44    59.88854362    4    196080    59.81842144    0    111
ویوم    24    21    44    59.90908857    4    196160    59.84282716    0    112
ویوم    25    20    44    63.6123167    4    208283    63.54120906    0    113
ویوم    26    19    44    63.67266751    4    208475    63.59978279    0    114
ویوم    27    18    44    64.66524564    4    211588    64.5494704    0    115
ویوم    28    17    44    64.67680218    4    211629    64.56197833    0    116
ویوم    29    16    44    65.08128098    4    212952    64.96558793    0    117
ویوم    30    15    44    65.13135931    4    213139    65.02263631    0    118
ویوم    31    14    44    65.27645805    4    213615    65.16785034    0    119
ویوم    32    13    44    67.07285755    4    219579    66.98729682    0    120
ویوم    33    12    44    67.09083438    4    219647    67.00804168    0    121
ویوم    34    11    44    67.85870207    4    222137    67.76766974    0    122
ویوم    35    10    44    71.66722309    4    234586    71.56550495    0    123
ویوم    36    9    44    72.31053699    4    236577    72.17290233    0    124
ویوم    37    8    44    77.151442    4    252331    76.97899888    0    125
ویوم    38    7    44    78.32892473    4    256137    78.14010104    0    126
ویوم    39    6    44    78.42651326    4    256463    78.23955435    0    127
ویوم    40    5    44    79.31636662    4    259413    79.1395153    0    128
ویوم    41    4    44    79.88135289    4    261265    79.70450774    0    129
ویوم    42    3    44    83.13130794    4    271740    82.90013179    0    130
ویوم    43    2    44    83.74508847    4    273695    83.49654659    0    131
ویوم    44    1    44    84.07765993    4    274775    83.82602382    0    132
یوم    1    217    217    0.015408716    3    54    0.016473861    0    133
یوم    2    216    217    2.578391844    3    8566    2.613242544    0    134
یوم    3    215    217    4.040935823    3    13338    4.069043784    0    135
یوم    4    214    217    5.100285061    3    16901    5.15601357    0    136
یوم    5    213    217    6.634736383    3    21994    6.709742764    0    137
یوم    6    212    217    6.868435245    3    22700    6.925123249    0    138
یوم    7    211    217    8.559541848    3    28179    8.596610045    0    139
یوم    8    210    217    9.120675929    3    30001    9.152450334    0    140
یوم    9    209    217    9.576517117    3    31487    9.605786596    0    141
یوم    10    208    217    10.20570636    3    33560    10.23819983    0    142
یوم    11    207    217    11.28303244    3    37207    11.35079563    0    143
یوم    12    206    217    11.45252831    3    37741    11.51370381    0    144
یوم    13    205    217    11.55396903    3    38047    11.60705569    0    145
یوم    14    204    217    11.89296078    3    39173    11.95056621    0

/ 0 نظر / 5 بازدید