خلاصه نکات، گزاره ها، اهداف و کاربرد های اشارات ولایی قرآن

خلاصه نکات، گزاره ها، اهداف و کاربرد های ممکن

به هدف کشف بیشتر ویژگیهای گزینش و چینش

در راستای تفسیر کاملتر و جامعتر قرآن

در نمایش دقیقتر اعجازهای قرآن

ارائه وجه دیگری از اعجاز قرآن

در کسب ایمان بیشتر به قرآن

در نمایش همه زمانی بودن قرآن

در برتری مطلق قرآن بر سایر متون

در کار انسان نبودن قرآن

در ژنوم حقایق بودن قرآن

در علمی و فنی بودن جزییات قرآن

در اندازه گیری عددی موارد اعجاز

بررسی امکان وجود و نحوه کاربردِ

مفاهیم، مبانی، فرضیات،

 اصول و روشهای علوم گوناگون در قرآن

 به امید درک و رعایت بیشتر تعالیم قرآن

جزییات و مستندات فراوان در بسیاری از سایتها

و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی


/ 0 نظر / 16 بازدید