سئوالات بنیادین برای اشارات ولایی قرآن

1.سئوالات بنیادین

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. آیا تکامل ممکن و مطلوب است؟

2. آیا پیشرفت بدون علم و دانش و عمل ممکن است؟

3. آیا درک عمیق تر مفاهیم قرآن لازم است ؟

4. آیا روشهای درک عمیقتر مشخص است ؟

6. آیا داشتن نگرش نوین بر قرآن کریم ممکن است ؟

5. آیا نگاه و نگرش جدید در قرآن مطلوب است ؟

7. منظور از نگرش و روشهای نوین چیست ؟

. . .


2.سئوالات : هدایت ؟

8. آیا قرآن کریم کتاب هدایت است ؟

آیا هدایت ممکن است چندگانه باشد ؟

هدایت درونی و بیرونی چگونه هستند؟

9. آیا هدایت بدون هدف غایی ممکن است ؟

10. آیا داشتن رسالت برای هدایت لازم است ؟

11. آیا برای ادامه رسالت ابزار لازم است ؟

12. آیا امامت همان ابزار ضروری در ادامه رسالت است؟

13. آیا ولایت و اطاعت رسالت مهم هستند ؟

14.  آیا قبول مطلق امامت برای هدایت ضروری است ؟.

آیا قرآن کریم میتواند همه حقایق را در خود داشته باشد


3.سئوالات – روشها و نگرشها


16. آیا تعداد رمز و راز در یک کتاب حد و مرز دارد ؟

17. آیا روشهای رمزنگاری متنی را می شناسیم ؟

18. آیا با مفاهیم نهان نگاری متنی را آشنا هستیم ؟

19. آیا بدون ابزار شناخت جهان بهتر میشود ؟

20. آیا روشهای حل مشکلات هم بروزشدنی هستند ؟

21. آیا کار دستگاه معادلات را میدانیم ؟

22. آیا مهندسی در جهان بدون معادلات ممکن است ؟

23. آیا امرزه !!!     بدون ابزارها و روشها

-بدون  تلسکوپ و میکروسکوپ و کامپیوتر

حقایق یافتن تر و زندگی مطلوب تر است؟

. . .

4.سئوالات : قرآن و علوم جدید


24. آیا ممکن است قرآن کریم

مجموعه هایی از دستگاه های معادلات باشد؟ / داشته باشد ؟

25.  آیا نقشه های چند لایه را می شناسیم ؟

26. آیا مفهوم فرکانس و بسآمد را می دانیم؟

27. آیا شمارش تعداد اشیاء در واحد مجموعه لازم است؟

28. آیا حروف و کلمات و فرازهای وسط در قرآن

شناسایی و مشخص شده اند؟

29. آیا آمار تفکیکی از انواع اجزاء در قرآن

شناسایی و معرفی شده اند؟

خلاصه !!! آیا علوم نوین نقشی در درک بیشتر قرآن دارند ؟. . .


5.سئوالات – ژن ها


30. آیا ژن ها تاثیری در موجودات زنده دارند؟

31. آیا نقش همه ژن های انسان معلوم شده اند ؟

32. آیا ژنوم موجودات نوعی کتاب راهنماست؟

33. آیا ژن ها نوعی حروف الفباء و کلمات و جملات هستند ؟

. . .

34. آیا هستی بدون مثال و تشابه و تناسب ممکن است؟

آیا هر آسمان، مثال ساه تری از آسمان بالاتر است؟

35. آیا هر آسمان تفصیلی از آسمان بالاتر است؟

و یا بالعکس؟

. . .


6.سئوالات : درک بهتر قرآن


37. آیا قرآن مفاهیم فوق را در خود دارد ؟

38. آیا با مفاهیم فوق قرآن بهتر درک میشود ؟

39. آیا مفسر و محقق قرآنی باید علوم قرآنی را بداند؟

40. آیا امنیت اطلاعات میتواند در درک قرآن مفید باشد؟

41. آیا ریاضی و نجوم و پژشکی و ...

در درک بهتر قرآن موثرند؟

. . .

42. آیا حقایق قرآن تمام شدنی است ؟

43. آیا انسان ناقص درک کامل از قرآن دارد ؟

44. آیا فقط انسان کامل قرآن را درک میکند ؟


7.در راه درک بیشتر و عمیقر و وسیعتر


آیا باید ... قدم برداریم ؟ . .

45. نگرش به هستی بعنوان خالق و مخلوقات؟

46. نگرش به هستی بعنوان تکامل مخلوقات؟

47. نگرش به هستی بعنوان شناخت خدا؟

48. نگرش به هستی بعنوان امتحان مخلوقات؟

49. نگرش به هستی بعنوان مراتب وجود؟

50. نگرش به هستی بعنوان تجلی رحمت الهی؟

51. نگرش به رسالت بعنوان ...؟

52. نگرش به امامت بعنوان ... ؟

53. نگرش به برزخ بعنوان ... ؟

54. نگرش به تکوین ... آزمایشگاه هستی؟

55. نگرش به قرآن بعنوان نقشه تکامل؟


56. نگرش به قرآن بعنوان دستگاه های معادلات؟

57. نگرش به قرآن ... دستگاه های نامعادلات ؟

58. نگرش به قرآن ... لایه های نقشه ها؟

59. نگرش به قرآن ... نهان نگاری حقایق؟

60. نگرش به قرآن ... فیلمنامه هستی ؟

61. نگرش به قرآن ... تاریخ هستی ؟

62. نگرش به قرآن ... معصوم صامت؟

. . .


8.الگوها و جستجوها


63. الگوهای جستجو در قرآن چند نوع هستند؟

64. الگوهای کامل و ناقص فرازها چگونه هستند؟

65. آیا الگو ترکیبی از حروف و علائم هستند؟

66. الگو و قالب برای جستجو پیوسته هستند؟

67. الگوی ناقص و منفصل (غیرپیوسته) چیست؟

68. نرم افزارهای جستجو در قرآن کدامند؟

69. آیا نرم افزارهای قرآن امکان جستجوی قوی دارند؟

70.  جستجو بر اساس مصدر و معنی امکان پذیر است؟

71. جستجو بر اساس مفاهیم صرفی و نحوی و بلاغی ؟

72. زنجیره استدلالات قرآنی یعنی چی !؟ کدامند !؟


/ 0 نظر / 42 بازدید