دیدگاه ها

از چه دیدگاه هایی مطالب را بررسی کنیم بهتره !؟ تاریخی، فلسفی، عقیدتی، اخلاقی، دینی، طبیعی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، تکاملی، فنی، علمی، روحی، روانی، عشقی، عقلی، تکنولژی، جغرافیایی، ریاضی، هندسی، ...
ما فرصت داریم که فقط از زوایای محدود و معدودی مطالعه و بررسی بکنیم ...
پس ادعا نداریم مساله را درک کرده ایم ...
پس بیان درک خود از موضوع تنها چیزی است که میتوانیم بگوییم ...
نه کمتر... نه بیشتر !!!

https://www.facebook.com/ali.daliliali

/ 0 نظر / 4 بازدید