برخی نتایج جستجو در قرآن کریم

1    جستجو برای «ذنوبنا»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
2    جستجو برای «"شهید"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
3    جستجو برای «"فاذا"»:  ۸۷ مورد در ۸۵ آیه یافت شد.  
4    نتیجهٔ جستجو برای «جبر»:  ۱۰ مورد در ۱۰ آیه یافت شد.
5    نتیجهٔ جستجو برای «"تذکره»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
6    نتیجهٔ جستجو برای «بغته»: ۱۳ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
7    نتیجهٔ جستجو برای «شهادت»: ۲۳ مورد در ۲۱ آیه یافت شد.
8    نتیجهٔ جستجو برای «زرع"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
9    نتیجهٔ جستجو برای «رحمتنا»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
10    نتیجهٔ جستجو برای «ناصر»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
11    نتیجهٔ جستجو برای «املک»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
12    نتیجهٔ جستجو برای «ط»: ۱۲۷۳ مورد در ۱۰۶۳ آیه یافت شد.
13    نتیجهٔ جستجو برای «الحمد»: ۲۸ مورد در ۲۷ آیه یافت شد.
14    نتیجهٔ جستجو برای «مَلِک»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
15    نتیجهٔ جستجو برای «رحمَن""»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
16    نتیجهٔ جستجو برای «"*مولی"»: ۷ مورد در ۵ آیه یافت شد.
17    نتیجهٔ جستجو برای «شهادت"»: ۲۰ مورد در ۱۹ آیه یافت شد.
18    نتیجهٔ جستجو برای «برکات»:  ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.  
19    نتیجهٔ جستجو برای «خالصه»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
20    نتیجهٔ جستجو برای «زرع»:  ۱۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
21    نتیجهٔ جستجو برای «کُتِبَ»: ۱۳ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.
22    نتیجهٔ جستجو برای «طین»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
23    تیجهٔ جستجو برای «یبعث"»:     ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
24    نتیجهٔ جستجو برای «جبر»:  ۱۰ مورد در ۱۰ آیه یافت شد.  
25    نتیجهٔ جستجو برای «"امری"»: ۱۳ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
26    نتیجهٔ جستجو برای «ظلمت»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
27    نتیجهٔ جستجو برای «"شرِ"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
28    نتیجهٔ جستجو برای «دعاء"»:  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
29    نتیجهٔ جستجو برای «اهبط»:     ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
30    نتیجهٔ جستجو برای «یهدون»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
31    نتیجهٔ جستجو برای «کهیعص»:  ۱ مورد در ۱ آیه یافت شد.  
32    نتیجهٔ جستجو برای «نتلو»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
33    نتیجهٔ جستجو برای «زرع»:     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
34    نتیجهٔ جستجو برای «یرزقکم»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
35    نتیجهٔ جستجو برای «یشتهون»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
36    نتیجهٔ جستجو برای «یوفیهم»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
37    نتیجهٔ جستجو برای «قران»:  ۷۱ مورد در ۶۹ آیه یافت شد.  
38    نتیجهٔ جستجو برای «رحمتنا»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
39    نتیجهٔ جستجو برای «بیض»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
40    نتیجهٔ جستجو برای «ناصر»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
41    نتیجهٔ جستجو برای «ذنوب"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
42    نتیجهٔ جستجو برای «"شر"»:  ۱۵ مورد در ۱۵ آیه یافت شد.  
43    نتیجهٔ جستجو برای «الدعاء»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
44    نتیجهٔ جستجو برای «لیغفر»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
45    نتیجهٔ جستجو برای «"*ٌ للناس"»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
46    نتیجهٔ جستجو برای «مبارک»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
47    نتیجهٔ جستجو برای «حَقَّتْ»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
48    نتیجهٔ جستجو برای «"عبادی"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
49    نتیجهٔ جستجو برای «وعظاما»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
50    نتیجهٔ جستجو برای «کریم»:     ۲۷ مورد در ۲۷ آیه یافت شد.
51    نتیجهٔ جستجو برای «دعاء"»:  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.  
52    نتیجهٔ جستجو برای «اجور»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
53    نتیجهٔ جستجو برای «ملائکته»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
54    نتیجهٔ جستجو برای «غفر»:  ۲۳۴ مورد در ۲۰۲ آیه یافت شد.  
55    نتیجهٔ جستجو برای «ساعه»:     ۴۸ مورد در ۴۳ آیه یافت شد.
56    نتیجهٔ جستجو برای «معجز»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
57    نتیجهٔ جستجو برای «"ربک هو"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
58    نتیجهٔ جستجو برای «شهادت"»:  ۲۰ مورد در ۱۹ آیه یافت شد.  
59    نتیجهٔ جستجو برای «یستغفرون»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
60    برخی از نتایج جستجو (با 5 مورد در 5 آیه ) در قرآن کریم ::
61    نتیجهٔ جستجو برای «المنذرین»:  ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.  
62    نتیجهٔ جستجو برای «منذرین»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
63    نتیجهٔ جستجو برای «"تنزیل»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
64    نتیجهٔ جستجو برای «یتخذ"»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
65    نتیجهٔ جستجو برای «"عن ذکر*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
66    نتیجهٔ جستجو برای «دعاء"»:     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
67    نتیجهٔ جستجو برای «"ذنوب»:     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
68    نتیجهٔ جستجو برای «وَأْمُرْ»:  ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.  
69    نتیجهٔ جستجو برای «زینا+سماء»:  ۱۱ مورد در ۵ آیه یافت شد.
70    نتیجهٔ جستجو برای «الغیب»:     ۴۰ مورد در ۴۰ آیه یافت شد.
71    نتیجهٔ جستجو برای «بمعجزین»:     ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
72    نتیجهٔ جستجو برای «"؟ان ربی"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
73    نتیجهٔ جستجو برای «"*رب انی"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
74    نتیجهٔ جستجو برای «شاهدین!مع»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
75    نتیجهٔ جستجو برای «ش*ه*د»:  ۱۶۰ مورد در ۱۲۳ آیه یافت شد.  
76    نتیجهٔ جستجو برای «حیات+دنیا»: ۱۳۶ مورد در ۶۵ آیه یافت شد.
77    نتیجهٔ جستجو برای «خوف+حزن»:  ۲۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
78    نتیجهٔ جستجو برای «"حینَ"»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
79    نتیجهٔ جستجو برای «لِ.َحکُمَ»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
80    نتیجهٔ جستجو برای «"عبادی"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
81    نتیجهٔ جستجو برای «"*نجعل"»:  ۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
82    نتیجهٔ جستجو برای «جاء+امر»:  ۳۹ مورد در ۱۹ آیه یافت شد.  
83    نتیجهٔ جستجو برای «مجرم؟ن»:     ۴۹ مورد در ۴۹ آیه یافت شد.
84    نتیجهٔ جستجو برای «"*یا آدم"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
85    نتیجهٔ جستجو برای «رعد|برق»:  ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.  
86    نتیجهٔ جستجو برای «البرق|"؟برق"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
87    نتیجهٔ جستجو برای «"ورضوان"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
88    نتیجهٔ جستجو برای «"به علم"»:  ۱۰ مورد در ۹ آیه یافت شد.  
89    1    نتیجهٔ جستجو برای «ط»: ۱۲۷۳ مورد در ۱۰۶۳ آیه یافت شد.
90    نتیجهٔ جستجو برای «"تنزیل»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
91    نتیجهٔ جستجو برای «سبحانه»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
92    نتیجهٔ جستجو برای «شهیدٌ!لشهید»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
93    نتیجهٔ جستجو برای «"*انا نحن"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
94    نتیجهٔ جستجو برای «نجیناه"»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
95    نتیجهٔ جستجو برای «"*لهم جنات"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
96    نتیجهٔ جستجو برای «"؟طعام"»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
97    نتیجهٔ جستجو برای «"*من *طیب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
98    نتیجهٔ جستجو برای «انزلناه"»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
99    نتیجهٔ جستجو برای «"*مَقام *"»:  ۸ مورد در ۸ آیه یافت شد.  
100    نتیجهٔ جستجو برای «"* * بغته"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
101    نتیجهٔ جستجو برای «"*نجعل"»:     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
102    نتیجهٔ جستجو برای «"*اسم ربک"»:  ۸ مورد در ۸ آیه یافت شد.  
103    نتیجهٔ جستجو برای «"*لم نجعل"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
104    نتیجهٔ جستجو برای «"*اُمرت"»:  ۱۳ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.  
105    نتیجهٔ جستجو برای «"*لا یملک"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
106    نتیجهٔ جستجو برای «"لبعض عدو"»:  ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.  
107    نتیجهٔ جستجو برای «"فلله ال*"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
108    نتیجهٔ جستجو برای «زینا+سماء»:  ۱۱ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
109    نتیجهٔ جستجو برای «الظلمات»:     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
110    نتیجهٔ جستجو برای «؟قاتلون»:     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
111    نتیجهٔ جستجو برای «یَوْمَیْنِ»:  ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.  
112    نتیجهٔ جستجو برای «"إلی ربک"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
113    نتیجهٔ جستجو برای «"*سبح لله"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
114    نتیجهٔ جستجو برای «متاع+دنیا»:  ۲۹ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.  
115    نتیجهٔ جستجو برای «نذیر+مبین»:  ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
116    نتیجهٔ جستجو برای «"*وجه الله"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد
117    نتیجهٔ جستجو برای «امه+واحد»:     ۲۶ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
118    نتیجهٔ جستجو برای «"*واذکر فی"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
119    نتیجهٔ جستجو برای «"فلله ال*"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
120    نتیجهٔ جستجو برای «"*اغفر لی"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
121    نتیجهٔ جستجو برای «"احق ان *"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
122    نتیجهٔ جستجو برای «"*یوم ؟بعث*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
123    نتیجهٔ جستجو برای «"*اللهُ رب*"»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
124    نتیجهٔ جستجو برای «"*قوم نوح"»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
125    نتیجهٔ جستجو برای «بذنب|بذنوب»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
126    نتیجهٔ جستجو برای «درجات+ع*م*ل»:  ۱۲ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
127    نتیجهٔ جستجو برای «کانوا+ستهز»:  ۳۱ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
128    نتیجهٔ جستجو برای «"*قالوا بلی"»:  ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.  
129    نتیجهٔ جستجو برای «سبع"!سبُع»:     ۱۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
130    نتیجهٔ جستجو برای «سبع!"سبع"»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
131    نتیجهٔ جستجو برای «المصیر!بئس»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
132    نتیجهٔ جستجو برای «"*وجه الله"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
133    نتیجهٔ جستجو برای «"*وجه الله"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد
134    نتیجهٔ جستجو برای «ذکرو+نعمت»:     ۲۸ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
135    نتیجهٔ جستجو برای «"* * بغته"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
136    نتیجهٔ جستجو برای «"*فی شک *"»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
137    نتیجهٔ جستجو برای «"*انما امر*"»:  ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.  
138    نتیجهٔ جستجو برای «"لا *ون"»:  ۳۱۵ مورد در ۳۱۱ آیه یافت شد.  
139    نتیجهٔ جستجو برای «"بعض* لبعض"»:     ۸ مورد در ۸ آیه یافت شد.
140    نتیجهٔ جستجو برای «"*وهو ی*"»:     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
141    نتیجهٔ جستجو برای «"*الله مولا؟م"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
142    نتیجهٔ جستجو برای «استجب!شیطان»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
143    نتیجهٔ جستجو برای «"*انی ی*"»:     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
144    نتیجهٔ جستجو برای «کل+نفس+کسب»:  ۳۸ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
145    نتیجهٔ جستجو برای «"؟ما کسبت"»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
146    نتیجهٔ جستجو برای «"*ان الساعه"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
147    نتیجهٔ جستجو برای «"* لا ریب"»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.  
148    نتیجهٔ جستجو برای «"یا بنی آدم"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
149    نتیجهٔ جستجو برای «"*من بعد ذلک"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
150    نتیجهٔ جستجو برای «"*لیس الله"»:     ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
151    3    نتیجهٔ جستجو برای «"*الا انا"»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
152    4    نتیجهٔ جستجو برای «"*الا انت"»: ۱ مورد در ۱ آیه یافت شد.
153    نتیجهٔ جستجو برای «"*بارک* فیها"»:  ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.  
154    نتیجهٔ جستجو برای «"*تبارک الله"»:  ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.  
155    نتیجهٔ جستجو برای «"*د*خ*ل* *جنه"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
156    نتیجهٔ جستجو برای «"*لعنه الله"»:     ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
157    نتیجهٔ جستجو برای «نزل+ملائکه»:     ۲۸ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.
158    نتیجهٔ جستجو برای «"*اسحاق و*"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  

/ 0 نظر / 3 بازدید