رییس نظریات

گفتش: اصول و افکار و نظریات و ... و روش های همه ماها هم،
همیشه رییس می خواد !؟ اون هم هر لحظه !؟
معنی این حرف چیه !؟

گفت: معنی اولویت داشتن در
افکار و نظریات و ... و کارها همینه دیگه !
اینه که
بدون اولویت داشتن در هر چیز،
هرگر نمی تونی زندگی کنی !
مگر هردمبیل مزاج باشی !
هر چه باداباد !
اینهم که نمی شه !
مگه نه !!

راستی ! اگر اولویت رو بدونی
و توجه نکنی ... این یه مساله هست !
و اگر ندونی - و نوی توانستی بدونی ...
این یه مساله دیگه است !!!
مگه نه !!!
و به نسیت باید من و تو مواخذه بشویم !!!
مگه نه !!

/ 0 نظر / 3 بازدید