سدوالات مهندسی اینترنت !

 سوال 1

تکنولوژی wimax راباتکنولوژی wifi ازدودیدگاه
کاربردیوفنیمقایسهکنید؟
جواب :
اسلایدشماره 3
2
تفاوتهایفنیWimax وWi-Fi
استاندارد wifi a۸۰2.11 ، b ۸۰2.11 وبهتازگی g ۸۰2.11
بودهولیبرایسیستموایمکساینمقداربرابر۸۰2.16 است 
.• کمبودنطولموجwimax ودرنتیجهافزایشکیفیتامواجدر
wimax
تفاوتهایکاربردیWimax وWi-Fi• استفادهاز wifi درشبکههایمحلی 
 و wimax درشبکههایشهری
بالابودنامنیتدرشبکههای wimax نسبتبه wifi
3
سوال 2• مزایای wimax رانسبتبهفناوریهایارتباطیموجود
بیانکنید؟
جواب :
اسلایدشماره 5
4
5
مزایایWIMAX نسبتبهفنآوریهایموجود
حذفکابلکشیهایطولانی
صرفهجوییدرهزینههایتوسعهونگهداریشبکه
قابلیتاتصالبهخطوطکابلی، DSL و T1/E1
قابلیتایجادارتباطباکاربرانمتحرک
سرعتبالایارتباطات
پهنایباندگستردهی wimax
سوال 3
انواعسرویس WiMax رانامببریذ؟وآنرامختصرا
توضیحدهیذ؟
جواب
اسلایذشمارهی 7
6
7
انواعسرویسWiMax
1 - سرویسبدوندیدمستقیمNLOS :
اتصالبهاینترنتبایکآنتنکوچک
استفادهازفرکانسهایپاییندررنج2 تا11 گیگاهرتز
عبورازموانعمختلفشهری
2 - سرویسبادیدمستقیمLOS :
استفادهازآنتندردیدمستقیمدکل
ارسالدادهبافرکانسبیشتر
ارسالدادهباخطایکمتر
wimax
7
سوال 4
نسلهایمختلفاستاندارد۸۰2.16 راهمراهباموارد
استفادهیآننامببرید؟
جواب
اسلایدشمارهی 9 و 10
۸
استانداردهایIEEE 802.16 وانقلابتکنولوژی
IEEE 802.16 دارایسهنسلمیباشد:
پروتکلIEEE 802.16
ü نرخارسالدادهبالا
üPTP
üLOS
پروتکلIEEE 802.16d ) IEEE 802.16-2004 (
ü نرخارسالدادهمتوسط
üPTP,PMP
ü تجهیزاتثابت
9
پروتکلIEEE 802.16e ) IEEE 802.16-2005 (
ü نرخارسالدادهکم
üPTP,PMP
ü تجهیزاتموبایلوثابت
1۰
سوال 5
لایههای wimax ووظایفهرکدامرابنویسید؟
جواب
اسلایدشمارهی 12 و 13
11
لایههایWimax
لایهیفیزیکی
کارلایهیفیزیکیتبدیلفریمهایلایهی MAC بهسیگنالهاییکهبایداز
طریقهواارسالشود .
لایهیMAC(Media Access Control)
خودلایهی MAC بهسهزیرلایهتبدیلمیشود
üCS(Convergence Sub layer)
üCPS(Common Part Sub layer)
üSecurity Sub layer
12
•CS
هدف CS تطبیقبهتر۸۰2.16 باپرتکلهایلایهیبالاترمیباشد
ü دریافتفریمازلایهیبالاتروطبقهبندیآن
ü پردازشاضافیمثلفشردهسازیبستهها
•CPS
لایهیمرکزی MAC میباشداعمالیازقبیل :
ü مقداردهیاولیه
ü فریمبندی
ü کیفیتسرویس
ü دسترسیکانال
زیرلایهامنیت
üPrivacy
ü حمایتازکاربراندربرابردزدانسرویس
13=======================================
امنیتدرWimax
14
سوال 1
پروتکلهایامنیتیاستاندارد۸۰2.16 رانامبردهو
توضیحدهید؟
جواب
اسلایدشمارهی 16
15
عناصرامنیتیدراستاندارد 802.16
q پرتکلها
زیرلایهیامنیتدارایدوپرتکلمهماست
.1 پرتکلکپسولهسازی
اینپرتکلالگوریتمرمزنگاریوتصدیقهویترابهصورتجفتدردوطرف
ارتباطتولیدمیکند .
.2 پرتکلمدیریتکلید(PKM)
اینپرتکلجهتمبادلهیامنکلیددردوطرفارتباطبهکارمیرود .
16
سوال 2
الگوریتمهایرمزنگاریاستاندارد۸۰2.16 رانامبردهو
توضیحدهید؟
جواب
اسلایدشمارهی 18
17
q الگوریتمهایرمزنگاری
ازاینالگوریتمهابرایامنیتمبادلهیکلیدورمزنگاریدادهیارسالیاستفاده
میشود .
RSK .1
یکالگوریتمنامتقارنکلیدعمومیاستکهبرایرمزنگاریپیامبااستفادهاز
کلیدعمومیبکارمیرود .
اینپیامشاملکلیدیبهنام AK ( Authorization Key) میباشد .
DES .2
الگوریتمرمزکلیداشتراکیاستکهبرایرمزدادهاستفادهمیشود .
ازالگوریتم 3DES برایرمزنگاریکلیدهایرمزنگاریشدهاستفادهمیشود .
AES .3
الگوریتمرمزکلیداشتراکیاستکهممکناستبرایرمزدادهیارمزنگاری
کلیدهایرمزنگاریاستفادهمیشود .
1۸
سوال 3
نقشانجمنهایامنیتیدرتامینامنیتشبکههای
wimax چیست؟
جواب
اسلایدشمارهی 20
19
q نقشانجمنهایامنیتیدرتامینامنیتدرwimax
SA یکمجموعهاطلاعاتامنیتیاستکهایستگاهپایهویکیاتعدادبیشتریاز
کاربرانآنرابهاشتراکمیگذارندتاارتباطامنیدرشبکهبرقرارشود .
Wimax دارایدونوع SA میباشد :
داده
سهنوع SA دادهوجوددارد :
•Sa مقدماتی : توسطکاربراندرمقداردهیاولیهایجادمیشود .
•Sa ثابت : توسطایستگاهپایهایجادمیشود .
•Sa دینامیک : برحسبتقاضاایجادمیشود .
تصدیقهویت
این Sa میانایستگاهپایهوکاربربهاشتراکگذاشتهمیشود .
ایستگاهپایهازآنبرایپیکربندی Sa دادهبرایکاربراناستفادهمیکند .
2۰
سوال 4
امنیتدرلایهیفیزیکی wimax بهچهصورتمیباشد؟
جواب
اسلایدشمارهی 22
21
q امنیتدرلایه
/ 0 نظر / 3 بازدید