روش تایید اعجاز

فقط تایید منابع معتبر اسلامی و جهانی

و نیز ارائه موارد و آیات مورد بحث در هر ادعا،

و نیز ارائه دلایل لحاظ نشدن سایر آیات

با کلمات مشابه و یا مترادف و مرتبط

می تواند مهر قطعی و یقیین به ادعاها بگذارد.

بدیهی است انواع اعجازهای ادبی،

طبیعی، تاریخی، جغرافیایی، ریاضی، هندسی،

پزشکی، فلسفی، عقیدتی، معنوی، آخرتی، ....

و صدها و هزاران حوزه اعجازی نیز میتوانند

مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته

یا بیشتر کندوکاو گردنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید