کلید مشکلات

کلید مشکلات

1- کلید مشکلات کجاست ؟ چه جوریه !؟
2- معلومه دیگه ! هر کاری خوبی حداقل 100 نکته ی مهم داره ! ...یعنی ...
    100 تصمیم مهم باید بگیری !  پس 2*2*.....*2  حالت داره !
1- بگو 2 به توان 100 حالت داره ! خجالت نکش دیگه ! درسته !؟
2- این واقعیته. 2 بتوان 100 می شود 2 بتوان 10 و این هم 10 دفعه ضربدر خودش!
1- 2 بتوان 10 می شود 1024 !  حالا  بگو 1000 بجای 1024.
2- پس 1000*1000*1000*.....* 1000 یعنی 10 دفعه 1000 ضربدر خودش.
1- اینکه میشه 10 و 30 تا صفر جلویش. یعنی ...
2- ... یعنی 1000 میلیارد میلیارد میلیارد. جا افتاد !؟
1- پس کلید مشکل چی شد !؟
2- پس تو برو روش شناسی رو یاد بگیر بجای اینکه هی کلیدارو امتحان کنی !
1- روش شناسی چیه دیگه !؟
2- منظورم الگو،  متد، سبک، ... ایناست دیگه.
1- اگه بخوام بهترین اینا رو هم بشناسم .. حتما می گی 1000 میلیارد میلیارد ......
2- آهان.  حالا معلومه که عقلت کامل شده.  شیر فهم شیر فهم شدی.
1- پس برگشتیم نقطه اول. حالا چکار کنیم ؟
2- بهترین تصمصم رو با توجه به امکانات و وقت و عقل و .... بگیر و ...
1- معلوم نیست که بهترین باشه !؟ هست !؟
2- نه. نه لزوما. اینه که گفتند
    -- ما مامور به وظیفه هستیم    نه نتیجه،
----- اگر خالص باشی،  خدا گفته که من خدا چشمت می شم،‌ زبانت می شم،‌ دستت می شم،‌...
----- الاعمال بالنیات ...
----- ....
1- خدا تورو از من نگیره ...    اگر هم گرفت  .. یکی بهتر از تو بمن بده
2- ... انشاء الله تعالی  و  ..و بالعکس ... 
1- انشاء الله تعالی
/ 0 نظر / 4 بازدید