نتایج 700 جستجوی عبارات در قرآن کریم

0    نتایج 700 جستجوی عبارات در قرآن کریم :
0    
1       "*جنات من"|"*جنه من"+اعناب  ۱۰ مورد در ۵ آیه   
2       "*قد بین"  ۵ مورد در ۵ آیه   
3       مبینا"  ۱۳ مورد در ۱۳ آیه   
4       "*ن*ز*ل الیک"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
5       "*ن*ز*ل* الی؟م*"  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه   
6       "*ولقد ا*نا موسی"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
7       "*فضل الله علیک؟ ورحمته*"  ۷ مورد در ۷ آیه   
8       "*لولا فضل الله*"  ۷ مورد در ۷ آیه   
9       "*فضل ال*"  ۲۹ مورد در ۲۴ آیه   
10       فضل+یشاء!فحشاء  ۲۸ مورد در ۱۲ آیه   
11       "*من یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیم"  ۵ مورد در ۵ آیه   
12       "*لم ت*ون * الله"|"*لم ت*ون * * الله"  ۵ مورد در ۵ آیه   
13       "*اهل الکتابِ لم"  ۵ مورد در ۵ آیه   
14       نومن  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
15       "*یا اهل الکتاب"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
16       "*من اهل الکتاب"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
17       "*اذا ال* *ت"  ۲۲ مورد در ۲۲ آیه   
18       ق*د*م+ید!وعید     ۳۱ مورد در ۱۴ آیه
19       "*ما انا"!انما     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
20       "؟هم ال*ن"!"لهم ال*ن"  ۷۵ مورد در ۷۵ آیه   
21       "*لعلکم *ون" ۶۷ مورد در ۶۷ آیه
22       "*مِن کل *"  ۴۵ مورد در ۴۴ آیه   
23       "*آتینا موسی"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
24       هزء  ۳۴ مورد در ۳۲ آیه   
25       "ابراهیم حنیفا"  ۵ مورد در ۵ آیه   
26       *ت*ب*ع*+ابراهیم  ۱۱ مورد در ۵ آیه   
27       "؟لو شاء الله"     ۱۵ مورد در ۱۴ آیه
28       "*شاء الله لَ*"|"*شاء رب* لَ*"!"*شاء الله لا"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
29       "*ما لکم لا"     ۵ مورد در ۵ آیه
30       "*ما لکم مِن دون"     ۵ مورد در ۵ آیه
31       "*ما کانوا به"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
32       "اُم ال*"     ۵ مورد در ۵ آیه
33       "*نحن له م*ون" ۵ مورد در ۵ آیه
34       "لنکوننَّ"     ۵ مورد در ۵ آیه
35       "*اِلا فی"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
36       "*مِن عند الله"!یقولو     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
37       "*تکوننَّ"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
38       "*من الشاکرین"     ۵ مورد در ۵ آیه
39       "*یحیی الْمَوْتَىٰ"|"*یحیی الله الْمَوْتَىٰ" ۵ مورد در ۵ آیه
40       "*مَنْ أُوتِی"     ۵ مورد در ۵ آیه
41       افتد     ۵ مورد در ۵ آیه
42       فتاه|فتیه ۵ مورد در ۵ آیه
43       "*لَن*نهم"     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه
44       "*ما لکم مِن دون"  ۵ مورد در ۵ آیه   
45       "*ما لکم لا"  ۵ مورد در ۵ آیه   
46       "*قری* ه*ل*ک" ۵ مورد در ۵ آیه
47       اهل+القری"!ه*ل*ک ۱۰ مورد در ۵ آیه
48       "*س*ر*ع* ال*"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
49       منکر"!بالمنکر     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
50       مکن!مکنون     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه
51       مَّکَّنَّاهُمْ نُمَکِّن مَکَّنَّاکُمْ فَأَمْکَنَ مَکَّنَّا مَکَّنِّی وَلَیُمَکِّنَنَّ وَنُمَکِّنَ مَکَّنَّاهُمْ مَّکَّنَّاکُمْ     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه
52       "*ربی *علم"     ۵ مورد در ۵ آیه
53       سلیمان!شیاطین!ظلم     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
54       "*قل* ربی*"|"*قل ان ربی"     ۵ مورد در ۵ آیه
55       "ماءً *ا"!الظمان!حمیما  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
56       "ثُم انکم"  ۴ مورد در ۴ آیه   
57       "فِی جنات"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
58       "*ذکروا الله"|ذکرونی|ذکروه  ۱۲ مورد در ۱۱ آیه   
59       "*خش* رب*"|"*خش* الله*"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
60       "*ع*ذ*ب* الله"  ۱۳ مورد در ۱۳ آیه   
61       "*عذاب ال*"!"*عذاب* الیم"  ۵۰ مورد در ۴۸ آیه   
62       "*غ*ف*ر* ل* ذ*ن*ب*"|"*غ*ف*ر ذ*ن*ب"  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه   
63       "*تصب* *سیئه"  ۵ مورد در ۵ آیه   
64       زلزل ۶ مورد در ۴ آیه
65       "ال*ین"  ۸۹۱ مورد در ۸۵۱ آیه   
66       "*د*خ*ل* *جنه" ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
67       "تاب"     ۱۲ مورد در ۱۱ آیه
68       "*اغفر لی"  ۵ مورد در ۵ آیه   
69       "فاغفر ل؟؟"  ۵ مورد در ۵ آیه   
70       یستغفرون  ۵ مورد در ۵ آیه   
71       "*ستغفر ل*"!سبعین     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
72       غفر  ۲۳۴ مورد در ۲۰۲ آیه   
73       لیبلو؟کم     ۵ مورد در ۵ آیه
74       شهادت"     ۲۰ مورد در ۱۹ آیه
75       "لقومٍ *"  ۵۱ مورد در ۵۱ آیه   
76       "لقوم ی*ون"  ۴۸ مورد در ۴۸ آیه   
77       "*هدی ورحمه لقوم یو*ون"  ۵ مورد در ۵ آیه   
78       "*هدی ورحمه"!لهدی  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
79       الأَمْرِ     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه
80       "*انا الی ربنا"  ۴ مورد در ۴ آیه   
81       "رب انی *"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
82       الغیب     ۴۰ مورد در ۴۰ آیه
83       عمل     ۳۶۰ مورد در ۳۱۳ آیه
84       "*ید*خ*ل* جن"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
85       یَرَوْنَ  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
86       فاصبر"  ۱۱ مورد در ۱۱ آیه   
87       اعرض"  ۱۹ مورد در ۱۹ آیه   
88       "*کان الانسان"  ۴ مورد در ۴ آیه   
89       القران+لعل  ۱۰ مورد در ۵ آیه   
90       قُرْآنًا+لعل  ۸ مورد در ۴ آیه   
91       لِحکم"     ۵ مورد در ۵ آیه
92       "بِغَیْرِ عِلْم"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
93       "*ذکر الله"!"*لذکر الله"     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه
94       ع*ب*د+خ*ل*ص     ۲۸ مورد در ۱۴ آیه
95       "دون؟"+الله+اولیاء     ۴۵ مورد در ۱۳ آیه
96       ظلم+نور     ۳۴ مورد در ۱۵ آیه
97       "أَلَا إِنَّ *"  ۱۳ مورد در ۱۲ آیه   
98       "*لا تکو*ن من *"  ۸ مورد در ۸ آیه   
99       "*نور الله"  ۲ مورد در ۲ آیه   
100        "لَمَّا جَاءَهُمْ"     ۵ مورد در ۵ آیه
101        ظَهَرَ     ۵ مورد در ۵ آیه
102        "والا*اتِ َ*ا"  ۷ مورد در ۷ آیه   
103        "*بسم الله الرحمن الرحیم وال*ات" ۵ مورد در ۵ آیه
104        "*بسم الله الرحمن الرحیم وال*" ۱۵ مورد در ۱۵ آیه
105        صبر+صلاه ۸ مورد در ۴ آیه
106        "*ان الله مع *"  ۷ مورد در ۷ آیه   
107        "سبیل ال*ین"  ۴ مورد در ۴ آیه   
108        اموال+اولاد+فتنه  ۶ مورد در ۲ آیه   
109        "عسی الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
110        "*عسی الله"|"*عسی رب*"|"عسی ان یبعثک"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
111        وال*ات!التوراه  ۵۳ مورد در ۴۰ آیه   
112        "*ال*ین وال*ات"  ۱۴ مورد در ۱۰ آیه   
113        خ*ش*ع!جبل!الذل!جراد     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه
114        "رای"|ورای"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
115        "* کریمٌ"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
116        "انک انت"!ذق     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
117        تقبل     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه
118        الصابرین ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
119        "*عذاب *" ۲۵۵ مورد در ۲۴۶ آیه
120        "*ولهم عذاب *"  ۲۳ مورد در ۲۳ آیه   
121        اقترب     ۵ مورد در ۵ آیه
122        "اسمَ الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
123        خ*ش*ع!جبل!الذل!جراد  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه   
124        "*من یکفر ب*"!بعدُ     ۷ مورد در ۷ آیه
125        انتقام ۴ مورد در ۴ آیه
126        "ی* وی* و*"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
127        وجه+الله!فروج!جهر!زوج!جهاد!وجهک!انقلب!یوجهه     ۳۰ مورد در ۱۲ آیه
128        وجه+الله!فروج!جهر!زوج!جهاد!وجهک     ۳۴ مورد در ۱۴ آیه
129        "*وجوه"     ۱۲ مورد در ۱۱ آیه
130        "*ما تنفقوا"     ۵ مورد در ۴ آیه
131        تواب ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
132        زرع     ۱۴ مورد در ۱۲ آیه
133        شهیدٌ!لشهید ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
134        "*آمن بالله"|"*امنا بالله"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
135        "*یومن بالله"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
136        "وکفی بالله *"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
137        "*وال* اذا *"!والذین  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
138        "*رسل* بالبینات" ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
139        "*ٌ للناس" ۳ مورد در ۳ آیه
140        "*کتاب مِن الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
141        "*کتاب* مبین"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
142        شهادت" ۲۰ مورد در ۱۹ آیه
143        شهادت"  ۲۰ مورد در ۱۹ آیه   
144        یرزقکم  ۵ مورد در ۵ آیه   
145        رزقکم!یرزقکم  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
146        "*کذبت قبلهم قوم *"  ۵ مورد در ۵ آیه   
147        "*قوم نوح و* و*"  ۵ مورد در ۵ آیه   
148        "نوح"+"*من اهل*"  ۴ مورد در ۲ آیه   
149        "*قوم نوح"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
150        برکات  ۳ مورد در ۳ آیه   
151        "*بارک* فیها"  ۵ مورد در ۵ آیه   
152        مبارک  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
153        "*تبارک الله"  ۳ مورد در ۳ آیه   
154        "*ذلکم الله ربکم * *"  ۷ مورد در ۷ آیه   
155        "*اذ قال لهم"+"الا تتقون"  ۱۰ مورد در ۵ آیه   
156        "؟شدید العقاب*"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
157        بذنب|بذنوب  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
158        ذنبهم|ذنوبهم  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
159        "*غ*ف*ر* ل* ذ*ن*ب"  ۷ مورد در ۷ آیه   
160        بسط+رزق+عباده  ۱۶ مورد در ۵ آیه   
161        "*خبیر* بصیر"  ۵ مورد در ۵ آیه   
162        شاهدین!مع  ۵ مورد در ۵ آیه   
163        ش*ه*د  ۱۶۰ مورد در ۱۲۳ آیه   
164        شهادت ۲۳ مورد در ۲۱ آیه
165        یشتهون  ۵ مورد در ۵ آیه   
166        "*فی الاخره *"  ۳۰ مورد در ۳۰ آیه   
167        خالصه  ۵ مورد در ۵ آیه   
168        "*دار ال*"+خیر|"عند الله"  ۱۲ مورد در ۵ آیه   
169        "*دار ال*"!فاسق!بوار     ۱۵ مورد در ۱۴ آیه
170        متاع+عند!متاعنا!حجاب  ۸ مورد در ۴ آیه   
171        متاع+دنیا  ۲۹ مورد در ۱۳ آیه   
172        زرع"  ۵ مورد در ۵ آیه   
173        زرع  ۱۴ مورد در ۱۲ آیه   
174        "*الی الله"|"*الی رب*"+مرجعکم  ۱۰ مورد در ۵ آیه   
175        "*هو ال* الخبیر"  ۵ مورد در ۵ آیه   
176        "بما تعملون خبیرا"  ۵ مورد در ۵ آیه   
177        "*الذین ینفقون*"!رئاء  ۵ مورد در ۵ آیه   
178        "*الذین ینفقون اموالهم"  ۵ مورد در ۵ آیه   
179        "*لا خوف علیهم ولا هم یحزنون"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
180        خوف+حزن  ۲۸ مورد در ۱۴ آیه   
181        "*ولا هم ینظرون"  ۵ مورد در ۵ آیه   
182        یوفیهم  ۵ مورد در ۵ آیه   
183        درجات+ع*م*ل  ۱۲ مورد در ۵ آیه   
184        "*اعلم بما ت*"|"*اعلم بما ی*"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
185        "*بما تعملون خبیر*"  ۱۳ مورد در ۱۳ آیه   
186        "*کانوا به؟ یستهزئون" ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
187        کانوا+ستهز  ۳۱ مورد در ۱۴ آیه   
188        "مِن * رب*"     ۱۷ مورد در ۱۷ آیه
189        "*انا کذلک نجزی"  ۵ مورد در ۵ آیه   
190        "*انا نحن"  ۵ مورد در ۵ آیه   
191        قران  ۷۱ مورد در ۶۹ آیه   
192        "*علی ربهم یتوکلون"  ۵ مورد در ۵ آیه   
193        نجیناه"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
194        حَقَّتْ  ۵ مورد در ۵ آیه   
195        "*قالوا بلی"  ۷ مورد در ۷ آیه   
196        "بابا"|"باب"|"الباب"  ۱۲ مورد در ۱۱ آیه   
197        "*لولا ن*ز*ل"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
198        "*ولولا کلمه"|"*ولولا فضل الله"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
199        ابواب!ابوابها     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
200        سبع"!سبُع     ۱۸ مورد در ۱۴ آیه
201        سبع!"سبع"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
202        "*الله یهدی من"     ۵ مورد در ۵ آیه
203        "*ان الذین آمنوا"!هادوا     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
204        "*ان الذین آمنوا و*"!هادوا     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
205        "*لهم جنات" ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
206        "؟طعام"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
207        "؟طعام"!اطعام     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
208        "*من طیب" ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
209        "*من *طیبات"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
210        رزق+طیب!بلده     ۳۱ مورد در ۱۴ آیه
211        "*طیب* * رزق"     ۵ مورد در ۵ آیه
212        "*ما کان الله ل*م"     ۵ مورد در ۵ آیه
213        "*هذا صراط مستقیم"  ۵ مورد در ۵ آیه
214        "*هذا صراط مستقیم"  ۵ مورد در ۵ آیه   
215        "حینَ"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
216        "*اللهُ ی*ُ ال*ین"  ۵ مورد در ۵ آیه   
217        لَِحکُمَ  ۵ مورد در ۵ آیه   
218        "عبادی"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
219        "عبادی"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
220        کُتِبَ ۱۳ مورد در ۱۱ آیه
221        "*کُتِبَ علی*م القت؟ل"  ۵ مورد در ۴ آیه   
222        "*ومن لم یحکم"  ۳ مورد در ۳ آیه   
223        اقاموا|یقیموا+صلا     ۲۴ مورد در ۱۲ آیه
224        "*مخلصین له الدین"     ۷ مورد در ۷ آیه
225        "* الله مخلصین له الدین"     ۵ مورد در ۵ آیه
226        "*الحیاهُ الدنیا"     ۱۵ مورد در ۱۴ آیه
227        "*لقد جاء*"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
228        "* الله مخلصین له الدین"  ۵ مورد در ۵ آیه   
229        "*اقم الصلاه"     ۵ مورد در ۵ آیه
230        الحسنی"!النار!کاذبون!کذب!مبعدون     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
231        الحسنی"!النار!کاذبون     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
232        المصیر!بئس  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
233        "*جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا"     ۵ مورد در ۵ آیه
234        "سلطان"!مبین     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
235        "*سلطان* مبین*"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
236        نذیر+مبین  ۲۴ مورد در ۱۲ آیه   
237        المنذرین  ۷ مورد در ۷ آیه   
238        منذرین  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
239        "*بشیر* ونذیر*"  ۵ مورد در ۵ آیه   
240        انزلناه"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
241        "تنزیل  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
242        "علی رب العالمین"  ۵ مورد در ۵ آیه   
243        الله|رب|الینا+مرجع     ۳۴ مورد در ۱۲ آیه
244        "*لعنه* الله"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
245        "*لعنه الله"     ۷ مورد در ۷ آیه
246        "*لعنهم الله"     ۷ مورد در ۷ آیه
247        وَالْمَلَائِکَة     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
248        نزل+ملائکه     ۲۸ مورد در ۱۳ آیه
249        طین  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
250        "؟لعنه* الله"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
251        "؟لعنه* الله"!یلعن  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
252        یعقوب!"*ال یعقوب"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
253        "*اسحاق و*"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
254        "*ولا ت*وا"  ۹۹ مورد در ۸۹ آیه   
255        "*مَقام *"  ۸ مورد در ۸ آیه   
256        "*وجه الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
257        "*وجه الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
258        "*وجه الله"     ۵ مورد در ۵ آیه
259        شهر!شهرین!اشهر  ۱۲ مورد در ۹ آیه   
260        "؟فی کتاب"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
261        ذکر+"*اسم الله"|"*اسم رب*"     ۲۴ مورد در ۱۲ آیه
262        "*اصحابَ ال*"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
263        امه+واحد     ۲۶ مورد در ۱۲ آیه
264        "*ب*ع*ث* الله"|"*الله* ب*ع*ث"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
265        رحمتنا  ۵ مورد در ۵ آیه
266        رحمتنا  ۵ مورد در ۵ آیه   
267        وعظاما     ۵ مورد در ۵ آیه
268        "؟انه هو"!"؟انه هو ال* ال*"!کانه  ۵ مورد در ۵ آیه   
269        کریم     ۲۷ مورد در ۲۷ آیه
270        "*ذلک ال*ُ ال*"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
271        "ذلک هو الفوز ال*"     ۵ مورد در ۵ آیه
272        کفرت!الکفره     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
273        "*یحیی الموتی"|"*یحیی * الموتی"     ۵ مورد در ۵ آیه
274        "*یحیی الموتی"|"*یحیی * الموتی"  ۵ مورد در ۵ آیه
275        "*یحیی الموتی"|"*یحیی * الموتی"  ۵ مورد در ۵ آیه   
276        "لعن* الله"|"ولعن* الله"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
277        یتخذ"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
278        "والذین هم"!مشرکون!غافلون     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
279        "*للذین آمنوا"!منافقون!کفروا     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه
280        "*الینا *جعون"     ۵ مورد در ۵ آیه
281        الینا+ر؟ج؟ع     ۲۴ مورد در ۱۲ آیه
282        بیض     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
283        "*امن بالله"|"*آمنا بالله" ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
284        "*یومن بالله"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
285        "*الله علیم ب*"!ظالمین!مفسدین     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
286        "*ما انتم"     ۱۳ مورد در ۱۳ آیه
287        "یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره"     ۸ مورد در ۸ آیه
288        "*ما لم من ناصرین"     ۷ مورد در ۷ آیه
289        "*بینه من رب*"     ۱۰ مورد در ۱۰ آیه
290        ناصر  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
291        ناصر  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
292        جبر  ۱۰ مورد در ۱۰ آیه
293        جبر  ۱۰ مورد در ۱۰ آیه   
294        "عن ذکر*" ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
295        "*واذکر فی"  ۵ مورد در ۵ آیه   
296        ذکرو+نعمت     ۲۸ مورد در ۱۲ آیه
297        "تذکره ۷ مورد در ۷ آیه
298        دعاء"     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه
299        "*ذِکر الله"|"؟ذِکر رب*"     ۱۵ مورد در ۱۴ آیه
300        "فلن * الله*"  ۴ مورد در ۴ آیه   
301        "*کونوا کالذین"  ۷ مورد در ۷ آیه   
302        "مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ"     ۷ مورد در ۷ آیه
303        "*الله * الله" ۶۳ مورد در ۶۳ آیه
304        "*ف* ا ط م ه"  ۸ مورد در ۸ آیه   
305        "*ف* ا ط م ه"     ۸ مورد در ۸ آیه
306        "* * بغته"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
307        "* * بغته"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
308        بغته ۱۳ مورد در ۱۳ آیه
309        "*نجعل"     ۱۳ مورد در ۱۲ آیه
310        "ان کنتم *ین"     ۵۲ مورد در ۵۲ آیه
311        سبیلا!سلسبیل     ۳۰ مورد در ۲۹ آیه
312        "*اسم ربک"  ۸ مورد در ۸ آیه   
313        "*لم نجعل"  ۵ مورد در ۵ آیه   
314        "*نجعل"  ۱۳ مورد در ۱۲ آیه   
315        "*ان* لفی"!ابانا  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
316        "وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّکَ"  ۵ مورد در ۵ آیه   
317        "*فی شک *"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
318        "*اُمرت ان *"  ۸ مورد در ۷ آیه   
319        "ذنوب     ۱۴ مورد در ۱۳ آیه
320        "وکم اهلکنا*"     ۵ مورد در ۵ آیه
321        "*اُمرت"  ۱۳ مورد در ۱۱ آیه   
322        "*یامر* ب*"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
323        "*الله یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ" ۵ مورد در ۵ آیه
324        "*یامر* ب*"  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه   
325        "*انما امر*"  ۴ مورد در ۴ آیه   
326        وَأْمُرْ  ۴ مورد در ۴ آیه   
327        جاء+امر  ۳۹ مورد در ۱۹ آیه   
328        "امری" ۱۳ مورد در ۱۳ آیه
329        "*شاء من عباد"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
330        ظلمت     ۵ مورد در ۵ آیه
331        مجرم؟ن     ۴۹ مورد در ۴۹ آیه
332        ذنوب"     ۵ مورد در ۵ آیه
333        املک  ۵ مورد در ۵ آیه   
334        "*ان المتقین"  ۶ مورد در ۶ آیه   
335        "شر"  ۱۵ مورد در ۱۵ آیه   
336        "شرِ"  ۵ مورد در ۵ آیه   
337        "*انهم قوم لا *"  ۶ مورد در ۶ آیه
338        "*انهم قوم لا *"  ۶ مورد در ۶ آیه   
339        "ما لا ت*"     ۱۴ مورد در ۱۴ آیه
340        "*انه هو السمیع العلیم"  ۵ مورد در ۵ آیه
341        "*انه هو السمیع العلیم"  ۵ مورد در ۵ آیه   
342        "*لا یملک"  ۵ مورد در ۵ آیه   
343        دعاء"  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه
344        دعاء"  ۱۴ مورد در ۱۳ آیه   
345        "لا *ون"  ۳۱۵ مورد در ۳۱۱ آیه   
346        الدعاء  ۵ مورد در ۵ آیه   
347        "بعض* لبعض"     ۸ مورد در ۸ آیه
348        اهبط     ۷ مورد در ۷ آیه
349        "لبعض عدو"  ۴ مورد در ۴ آیه   
350        "فلله ال*"     ۵ مورد در ۵ آیه
351        "*الذی خلق السماوات والارض"     ۱۲ مورد در ۱۲ آیه
352        "فلله ال*"  ۵ مورد در ۵ آیه   
353        یهدون  ۵ مورد در ۵ آیه   
354        "*ما لکم من دون الله"  ۵ مورد در ۵ آیه   
355        "*کان الشیطان"|"*الشیطان کان"     ۶ مورد در ۶ آیه
356        یهدی"!"*لا یهدی"     ۱۰ مورد در ۵ آیه
357        "*یهدی من"!"*لا یهدی"  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه   
358        "*وهو ی*"   

/ 0 نظر / 9 بازدید