کوششی در تاسیس علم و نظریه نوین قرآنی

1.  کوششی در تاسیس علم و نظریه نوین قرآنی

 اشارات ولایی قرآن کریم

بدیهیات، اصول، تعاریف، مبانی،

 روشها، نتایج و کاربردها

مقدماتی برای تنظیم و ارائه مطالبی در

 ساختار و روش بررسی و تجزیه و تحلیل

 اشارات قرآن حقایق هستی

بر اساس علوم و فنون مانند منطق، نهان نگاری،

 داده کاوی، پردازش زبان و درک نیمه خودکار، ...

0000000000000000000000000000000000

1.  شارع (خالق) دارای وحدت عمل در افعال خود هست (توحید فعل و توحید غایت و ... ) !!!

2.  کتابهای تکوین، تدوین (قرآن)، تشریع (شریعت) و تنطیق (انسان کامل) دارای وحدت غایی هستند.

3.  مراتب و تنوع  و تفاوت اصل لا ینفک هستی ماسِوا می باشد (و امکان بررسی و تحلیل را ممکن میسازد).

4.  سطوح آیات و نشانه ها در هستی مانند عقول و شرایط موجودات مختار گوناگون هستند.

5.  قراردادن اشارات و کنایات و راز و رمزهایی در قرآن برای هدایت بیشتر در زمانهای مختلف مطلوب است.

6.  کلمات، فرازها و آیات کتابهای خداوند دارای اشارات درونی و بیرونی هستند (بخاطر لزوم هدایت ذاتی).

7.  انواع ویژگیهای اجزای و مجموعه های مختلف هستی آیه و نشانه به سایر آنها هستند.

8.  چینش و تکرار و سایر ویژگیهای اجزای قرآن باید از زوایای گوناگون بررسی و تحلیل گردند.

9.  کاربرد ابزارها مانند تلسکوپ و میکروسکوپ و رایانه برای درک بهتر مطلوب است.

10.         بررسی احتمال نهانسازی و نهان نگاری در قرآن مبنای اشارات ولایی قرآن است.

11.         نشانه ها و اشارات در قرآن باید در غایت به آیات و اسامی اعظم و اتم و اکمل برسند.

12.         انسان کامل (یعنی 14 معصوم ص/س/ع) آیات اتم و اکمل هستند (و همه آیات و نشانه ها در راستای آنهاست).

13.         وحدت رویه در بررسی و تحلیل و درک و کشف در علوم گوناگون باید رعایت شود.

14.         لزوم وجود فقط و فقط یک روش و یک قانون برای نهان سازی در قرآن غیر عقلی و منطقی است.

15.         روش تهیه و بکارگیری انواع مواد برای رفع یک نیاز لزومًا یکسان نیست (وتجربه آنرا نشان داده است).

16.         اشارات قرآن به یک موضوع و مفهوم میتوانند بروشهای گوناگون نهانسازی شده باشند.

17.         درجه مطلوب بودن و دلپذیر و عقل پذیر بودن انواع نهانسازی های ممکن لزومًا واحد نیستند.

18.         امروزه از نهانسازی و امضاء دیجیتال و روشهای مشابه برای افزایش امنیت متون استفاده میکنند.

19.         آیا اشاره به جهت قبله (شطر / شطره) فقط در 5 نوبت متناسب با 5 نویت نماز است ؟ بصورت 1+2+2 ؟

20.         آیا کلمات 8، 8/1، 80 و هشتم فقط 8 بار در قرآن آمده است ؟ آیا میشود اینها را بررسی و تایید کرد ؟

21.         آیا 7 آسمان و آسمانهای هفتگانه فقط 7 مرتبه در قرآن آمده اند ؟ 7 عَدَد ؟ 7 معدود ؟ ...

22.         آیا 3 کلمه اطاعت، الله و رسول فقط 14 بار پیاپی آمده اند !؟ و فقط 1 مورد مونث !؟

23.         آیا کلمه وحید (به معنی تک و تنها و ... ) فقط و فقط یک مرتبه در قرآن آمده است ؟

24.         آیا اشارات چندگانه متناسب و متناظر را برای هر یک امامان 12 گانه معصوم س ع و یا 14 معصوم ص/س/ع میتوان در قرآن پیدا نمود !؟

25.         آیا کارهای مشابه نهان نگاری مبنای علمی دارد و در حفظ و نگهداری و انتقال داده ها و اطلاعات بکار گرفته میشود؟

26.         آیا میتوان از روشهای علمی – پژوهشی مربوط به هر رشته و گرایش در درک بهتر و بیشتر اشارات درونی قرآن کریم به حقایق کمک گرفت؟

27.         آیا مثلا تا کنون از جزییات مفاهیم و مبانی و روشهای ژنتیک، رمزنگاری و نهان نگاری، ریاضیات پیشرفته، مخابرات امن، انتقال داده، ... برای درک بیشتر مفاهیم در قرآن اقدامی شده است !؟

00000000000000000000000000000000000000000000000


/ 0 نظر / 18 بازدید