دهها و صدها مورد نهانسازی نام امام ششم س در فقط یکی از آیات 14 گانه دارای فراز خاص

بنام خداوند دانا و حکیم

اشارات ولایی قرآن   ارائه می نماید ::

 مجموعه طرح های پیشنهادی

بنیادی/ توسعه ای/ کاربردی/ ...  در حوزه های

پژوهشی/ آموزشی/ تبلیغی/ اجرایی

عناوين و كليات

( در قالب گزاره های اصلی )

1.              تقدیم به

حضور محترم   

مفسران عالیمقام، محققان قرآنی عالیرتبه، ...

ریاست، مدیریت، مسئولان  عالیه 

اساتید ذیربط خبره، صاحبنظران گرانقدر، قرآن پژوهان مصمم، ...

کارشناسان عزیز، علاقمندان گرامی، کارآفرینان دلسوز، ...

در حوزههای علمیه، دانشگاهها، پژوهشگاهها، دانشکدهها، پژوهشکدهها،

گروهها، مراکز، سازمانها، نهادها، ادارات، واحدها، ...


2.              هدف از ارتباط

این درخواست در جهت جذب مساعدت و دستورات موثر و حداکثری

در برگزاری جلسه، نشست، کارگاه، کلاس و یا هر گونه تعامل و همکاری متقابل ممکن و مناسب

برای ارائه مطالب، بررسی، تجزیه و تحلیل، تعدیل و توسعه و کاربرد مفاهیم، روشها و نتایج

از پروژه و نظریه اشارات ولایی قرآن کریم در ابعاد مختلف ارائه میشود.


3.              کلیات یافته ها

 یافته های بعضًآ بیسایقه، شگفت انگیز، جذاب و خیره کننده در تشابه، تناسب، تناظر و تقارن وجود، چینش و تکرار و ویژگیهای کلمات و فرازها در قرآن با جزییات بسیاری از حقایق مانند نماز، عترت، امامان اثنی عشری ع، 14 معصوم ص و حتی جزییات واقعه عاشورا-کربلا فراوان هستند. وجود انواع روابط در قالب ویژگیها مانند ادبی، معنایی، مکانی، ظاهری، باطنی، صرفی، نحوی، بلاغی در و بین اجزای جزیی تا کلی درون قرآنی از حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها تا آیات، قصص و سور و ارتباط خاصه درونی در قرآن کریم و نیز برونی آنها با مفاهیم و قرآئن و شواهد هدایتی در شریعت، رسالت، امامت، عترت، تاریخ و طبیعت محور اصلی نظریه و مبانی، اصول، روشها و جستجوها قرارگرفته اند. بدیهی است کلیه یافته ها بعنوان شواهد و قرآئن در تفسیر قرآن کریم و برداشتهای مناسب در چارچوب مفاهیم، اصول، روشها، علوم و فنون معقول مربوطه تلقی میشود.

4.              لزوم تعاملات بیشتر

تعداد موارد از روابط و تناسبها یافت شده خارج از تصادفی بودن و نیز توان انسان در شرایط صدر اسلام و حتی زمان فعلی و امکانات و قدرت پردازشی است. بنابراین مناسب است که توسعه جامعتر، سریعتر، کاملتر و موثرتر تحقیقات در نظریه اشارات ولایی قرآن و کشف و انتشار بیشتر و منظمتر دستآوردهای عظیمتر بوسیله همافزایی های ممکن از جانب مفسران عالیمقام، کارشناسان و صاحبنظران عالیرتبه متون دینی خاصه قرآنی و مراکز و محافل خبره مرتبط تقویت گردد.

5.              مبانی روایی و حدیثی

 از امام حسین س/ع و  نیز از امام صادق س/ع علیهما السلام نقل شده  که فرموده اند :

کتاب الله (القران الکریم) علی أربعة وجوه :: العبارات و الإشارات  و اللّطائف و الحقایق

فأما العبارات للعوام و أما الإشارات للخواص  و أما اللطائف للأولیاء  و أما الحقایق للأنبیاء.


6.              مبانی عقلی، عقلایی، منطقی و کلامی

در باره اصول و مبنای اشارات ولایی قرآن نکاتی چندعرضه میشود. بدیهی است که خالق هستی در کتابهای تکوین ( هستی ماسوا)، تدوین ( مانند قرآن) ، تشریع ( وجزییات شریعت)، تاریخ و طبیعت (فیزیکی) همافزایی و وحدت رویه داشته باشد. همه هستی تجلی اراده الهی و آیات الهی بود بالتبع داشتن وحدت نظر به همه آیات الهی را منجر میشود.

أ‌.                   شارع (خالق) دارای وحدت عمل در افعال خود هست .

ب‌.               درک و رعایت کامل توحید فعلی و توحید عملی غایت و نهایت ممکن برای تکامل مخلوق مختار و باشعور است.

ت‌.               کتابهای تکوین، تدوین (قرآن)، تشریع (شریعت) و تنطیق (انسان کامل) دارای وحدت غایی هستند.

ث‌.               مراتب و تنوع  و تفاوت اصل لا ینفک هستی ماسِوا می باشد (و امکان بررسی و تحلیل را ممکن میسازد).

ج‌.                سطوح آیات و نشانه ها در هستی مانند عقول و شرایط موجودات مختار گوناگون هستند.

ح‌.                قراردادن اشارات و کنایات و راز و رمزهایی در قرآن برای هدایت بیشتر در زمانهای مختلف مطلوب است.

خ‌.                کلمات، فرازها و آیات کتابهای خداوند دارای اشارات درونی و بیرونی هستند (بخاطر لزوم هدایت ذاتی).

د‌.                  انواع ویژگیهای اجزای و مجموعه های مختلف هستی آیه و نشانه به سایر آنها هستند.

ذ‌.                  چینش و تکرار و سایر ویژگیهای اجزای قرآن باید از زوایای گوناگون بررسی و تحلیل گردند.

ر‌.                 کاربرد ابزارها مانند تلسکوپ و میکروسکوپ و رایانه برای درک بهتر مطلوب است.

ز‌.                 بررسی احتمال نهانسازی و نهان نگاری در قرآن مبنای اشارات ولایی قرآن است.

س‌.             نشانه ها و اشارات در قرآن باید در غایت به آیات و اسامی اعظم و اتم و اکمل برسند.

ش‌.             انسان کامل (یعنی 14 معصوم ص/س/ع) آیات اتم و اکمل هستند (و همه آیات و نشانه ها در راستای آنهاست).

ص‌.            وحدت رویه در بررسی و تحلیل و درک و کشف در علوم گوناگون باید رعایت شود.

ض‌.            لزوم وجود فقط و فقط یک روش و یک قانون برای نهان سازی در قرآن غیر عقلی و منطقی است.

ط‌.                روش تهیه و بکارگیری انواع مواد برای رفع یک نیاز لزومًا یکسان نیست (وتجربه آنرا نشان داده است).

ظ‌.                اشارات قرآن به یک موضوع و مفهوم میتوانند بروشهای گوناگون نهانسازی شده باشند.

ع‌.                درجه مطلوب بودن و دلپذیر و عقل پذیر بودن انواع نهانسازی های ممکن لزومًا واحد نیستند.

غ‌.               امروزه از نهانسازی و امضاء دیجیتال و روشهای مشابه برای افزایش امنیت متون استفاده میکنند.

ف‌.             جامع ومانع بودن مطلق نظریه اشارات بعلت وجود عملا بینهایت از موارد ومصادیق ممکن غیرضروری است.

7.              روند فعالیتها

بر اساس مطالب فوق، کاوش و فعالیتهای مرتبط با اشارات ولایی قرآن که در اوایل دهه 90 آغاز شده است هم اکنون در قالب یک نظریه پیشنهادی به مجامع و محافل داخلی و خارجی با موضوعات دینی، قرآنی، مذهبی و فرهنگی مبتنی بر مبانی عقلی و عقلایی، کلامی و روایی مطرح میشود. تنظیم نظریه اکنون با هدف تآسیس علم نوین قرآنی و حتی یک روش یافتن شواهدی تفسیری-روایی-تاریخی بر اساس تعریف قالبها و الگوهای ممکن و سپس بررسی، کشف، تجزیه و تحلیل و کاربرد انواع فراوان تشابه، تناسب، تناظر و تقارن با حقایق هستی ماسوا پایه گذاری و ادامه یافته و هم اکنون نیز ادامه دارد. در این مرحله، لزوم بررسی دقیقتر و عمیقتر کلیه مراحل و فازها خاصه نتایج حاصله و مقابله آنها با روشها و نظرات مفسرین بزرگوار، محققان ارزشمند و صاحبنظران در علوم و حوزههای مختلف محسوس و دارای اولویت خاص میباشد.

8.              اهداف تفصیلی نظریه

أ‌.                   بررسی مهندسی چیدمان اجزای قرآن کریم؛ شمارش تعداد اجزای ظاهری مکرر قرآن؛ شناسایی کلمات و فرازهای مکرر قرآن؛

ب‌.               تحقیق در چیدمان ظاهری مکرارات قرآن؛ شناسایی وشمارش مکرارات ولایی قران؛ شناسایی چیدمانهای خاص؛

ت‌.               شمارش چیدمانهایی ولایی قرآن؛ کمک ممکن در انواع تفاسیر؛ کمک در درک موضوعی؛ کمک در حفظ و معنی؛

ث‌.               تشویق فرهنگ قرآنی؛ تسهیل در ربط احادیث و آیات؛ تسهیل درکشف روابط ظاهری اجزای قرآن؛

ج‌.                ارتقاء ایمان به الهی بودن قرآن؛ افزایش ایمان به محفوظ ماندن قرآن؛ افزایش یقین به منشاء غیر انسانی و بشری قرآن؛

ح‌.                ارتقاء به غیر بشری بودن منشاء جزییات قرآن؛ تشویق به یافتن روابط بین قرآن و عترت؛

خ‌.                ترغیب دگراندیشان مذهبی و دین و الهی؛ بکارگیری ابزار و روشهای نوین در درک قرآن

د‌.                  تبدیل فرازهای قرآن به گزاره ها در بانک اطلاعاتی؛ آماده سازی گزاره های قرآن برای استدلالات نیمه خودکار؛

ذ‌.                  کمک به تدوین وتصحیح ادعاهای مرتبط با اعجاز عددی قرآن؛ کد کزاری ادعاهای مرتبط با اعجاز عددی قران؛

ر‌.               تعریف و شناسایی ویژگیهای عددی اجزای ظاهری قرآن؛ کشف و ارائه شارات بیشتر به جزییات وقایع و شرایط تاریخ (قبل و بعد)؛

ز‌.               ...

9.              سوابق ارائه

لازم به توضیح است نتایج و مطالب برای افراد حقیقی و حقوقی متعدد در محافل گوناگون حوزوی، دانشگاهی، مذهبی، عمومی و رسانه ای ارائه شده است . مجموعه مطالب در کلاسها، سخنرانی ها، جلسات و در ارائه های شخصی و عمومی – در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پژوهشکده اعجاز علمی قرآن دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رضوی و دهها و صدها مورد دیگر – انجام شده است. صوت و نمونه های بسیاری از موارد حاوی مفاهیم، اصول، روشها، نتایج، کاربردها و سئوال و جوابها در چنین ارائه هایی در کانال اصلی مربوطه موجود است.

10.        تعامل های مفید

در راستای اهداف پژوهش و ارائه نظریه اشارات ولایی قرآن امید است حسب الامر بزرگواران متعدد بر مساعدت و  راهنمایی اساتید و همکاران ارجمند در آن مرکز/ حوزه/ سازمان/ نهاد/ موسسه/ شرکت/ ... در راستای تبادل اطلاعات در نشست، دفاعیه، مناظره، آزاداندیشی و یا نظریه پردازی، تسریع در روند تحقیقات جاری و آتی و تعدیل و همافزایی لازم و ضروری، میسر شده و اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ قرآن و عترت را – با تولید و تکمیل انواع کالاها و خدمات ذیربط برای انواع گروه های ممکن از مخاطبین داخلی، منطقه ای و جهانی-  از قشرهای فراوان با سوابق و گرایشهای گوناگون باعث شود و در توسعه سطح دانش حقیقی و ایمان و عمل الهی موثر باشد.

11.        دسترسی به نتایج

جزییات بیشتر در بیش از 15 هزار فایل، عکس، مطلب، پیوند و خروجی نرم افزاری در کانال ها، وبلاگها و پیام رسانهای داخلی و خارجی متعدد وجود دارند. همچنین مطالب و دستآوردهایی با حجم بیش از صدها صفحه در مجموعه هایی با عناوینی مانند مهندسی اشارات ولایی قرآن، مفاتیح القران، چکیده اشارات قرآن، اسلایدهای اشارات، ... در آدرسهای فوق ارائه شده اند. آدرسها با بیشترین مطالب در سروش، تلگرام، اینستاگرام، پرسین بلاگ، آپارت، یوتیوب، فیسبوک، ... عبارتند از Telegram.me/quranhints + daliliali.persianblog.ir + sapp.ir/quranhints + Instagram.com/daliliali14 + …

12.        خلاصه نظریه اشارات و یافته ها

پژوهش های حقیر در سالهای اخیر و بالاخص  در سال 96 و 97 دستآوردهای شگفت انگیز داشته است که در آنها اشارات 14 گانه مرتبط با 14 معصوم ص شاخصترین یافته ها میباشند. تحقیقات مبتنی بر تعریف و  شناسایی الگوهای تکرار و چینش کلمات و فرازها در قرآن کریم بر اساس علوم متعدد و مفاهیم خاصی مانند آمار، فرکانس ( بسآمد)، ژنتیک، امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی و نیز با استفاده از رایانه و مستقل از عقاید و نظرات فردی و گروهی در گروه بندی و انتخاب مصادیق و موارد، از سال 1390 شروع و همچنان ادامه دارد. نتایج که تاییدی بر اعجاز قرآن و وحدت قرآن، عترت، شریعت، تاریخ و طبیعت دارد بطور وسیع در مراکز، محافل ومجالس علمی، ژوهشی، مذهبی و عمومی به افراد حقیقی و حقوقی منتقل شده است.

13.        الگوهای ساده تا پیشرفته شمارشی

أ‌.                   برای جستجو در قرآن کریم میتوان از مجموعه (بانک) آیات، کلمات و/یا حروف استفاده نمود.

ب‌.               هر حرف و علائم آن بطور جداگانه در یک و یا دو خانه (بایت) نگهداری میشود.

ت‌.               جزییات قالب و الگو برای جستجو بطور کامل و یا ناقص از کاربر متقاضی دریافت میشود.

ث‌.               کاربر میتواند انسان و یا ماشین ( نرم افزار) باشد.

ج‌.                عمل جستجو با سعی در پیدا کردن موارد مطلوب از ابتدا تا انتهای ناحیه مورد نظر انجام میگیرد.

ح‌.                الگو برای جستجو میتواند بطور متصل و پیوسته و یا تشکیل شده از چند قسمت باشد.

خ‌.                در شرایط فعلی نرم افزار قادر به جستجوی الگو در درون هر آیه بطور مستقل میباشد

د‌.                  در الگوهای پخشی فرض میشود اجزای الگو میتوانند در طول محدوده مورد نظر با و یا بدون فاصله وجود داشته باشند.

ذ‌.                  در روش پخش پیاپی حروف کلمه و عبارت مورد نظر بصورت حروف پخش شده و با / بدون فاصله و پیاپی در طول هر یک از آیات مربوطه ظاهر میشوند.

ر‌.                 دقت شود بین هر دو حرف از کلمه و عبارت مورد نظر ممکن است ترکیب از صفر و بیشتر حرف و کلمه دیگر قرار بگیرد.

ز‌.                 انواع ویژگی یک الگو میتواند بر اساس مکان مطلق و نسبی در قرآن، سوره، آیه، فراز وکلمه تعریف و بکارگیری شود.

س‌.             ویژگی های الگوی مورد نظر خود میتوانند بعنوان الگو جستجوشوند.

ش‌.             محل و ویژگی هایی مانند شروع، خاتمه، ترتیب، زیرالگوها و هر نوع مفهوم قابل تعریف و جستجو دیگر میتواند برای اجرای الگو و متن لحاظ شود.

نمونه هایی از مثال ها برای الگوهای ساده تا پیشرفته (و جستجو برای آنها):

·                   جستجوبرای آیات دارای کلمه الله ( با / بدون علامت و حرکت حرف آخر)،

·                   جستجو برای کلمه خاص مشروط به داشتن تنوین (3 گانه) .

·                   جستجو برای فراز "...الحق مِن ربّ...." با هر گونه پیشوند اولیه و یا پسوند برای ربّ.

·                   جستجو برای فرازهای مشابه با "اطاعت خدا ورسول" در قالب سه کلمه پیاپی از مشتقات اطاعت، الله/ربّ و رسول/رسل.

·                   جستجو برای آیات دارای حروف (با علائم) کلمه "مُجتَبَی" بطور پیاپی ( فقط 2 آیه با قالب "...مُ...ج...تَ...ب...ي..." ).

·                   جستجو برای کلمات داری 3 حرف نون = حرف مقطعه تکی سوم ( فقط 14 مورد!)، 2 حرف ق = ... (فقط 14 مورد!)

·                   جستجو برای آیات دارای حرف ص در ابتدا و یا انتها ( فقط 14 مورد !) / بدون "صا" در آخر

·                   جستجو برای آیات 14 گانه دارای کلمات و فرازهای خاص و حروف اسامی/القاب/کنیه ها آنان در آن آیات با روش یگانه

·                   جستجو برای یافتن روابط، تناسب و تناظر تعداد نوبتها و یا رکعتهای نمازهای شبانروز در گزینش و چینش و تکرار فرازها

·                   ...

14.        طرح شناسایی کاربرد علوم نوین در قرآن

نگرش به مفاهیم، اصول، روشها، نتایج و کاربردهای علوم نوین مانند ژنتیک، امنیت اطلاعات خاصه نهان نگاری متنی، نقشه نگاری چندلایه، مخابرات امن، دستگاههای معادلات و نامعادلات، گواهی و امضای دیجیتال، داده کاوی و سایر موارد مرتبط دریچه های جدیدی در درک چگونگی کشف شواهد درون قرآنی برای پژوهشگران وعلاقمندان را گشوده است.

15.        طرح شناسايي تناسبهای درونی قرآن

وجود تناسب درونی در متون مانند قرآن از زوایای مختلف میتواند تعریف، شناسایی و ارائه شود. ظاهر شدن کلمات متناسب با مفاهیم و معانی مرتبط یک نمونه است. تکرار و چینش مثال های جالبی میتوانند باشند. یک تکرار برای کلمه وحید، پنچ تکرار برای خمسه و خامسه و هشت تکرار برای کلمات از ریشه و مصدر ث-م-ن (بعنوان عدد هشت) قابل توجه هستند.  برای ضمایری مانند "هُمَا" میتوان ذوج و جفت بودن تعداد موارد و یا آیات هم چشمگیر دانست. وجود فقط هفت تکرار برای آسمان های هفتگانه نمونه دیگری می باشد. هزاران مورد از مثال های فوق در پروژه و نظریه اشارات ولایی قرآن شناسایی و در کانالها، وبلاگها، پیام رسانها، سخنرانی ها و مجموعه مطالب جمع آوری شده موجود و موارد بیشتری در فایل های رایانه ای در منابع نویسنده و پژوهشگر ذخیره و نگهداری شده اند.

16.        طرح تطبیقی شناسایی ژنوم قرآنی

وجود جزییات ساختاری و رفتاری موجودات زنده در رموز و اشارات در حال کشف در ترکیبات ژنها میتواند دلالت لازم را به اهمیت داشتن نگرش وبررسی مشابه و تطبیقی به قرآن و دقائق آن نشان میدهد. جزییات گزینش و چینش و انواع ویژگیهای نشانه ها، حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها، آیات، قصص و سوره ها میتوانند بمنزله ژنوم هستی تلقی و پردازش شود. نظریه اشارات ولایی قرآن از سایر علوم فوق الذکر هم برداشتهایی در کشف شواهد و قرائن لازم داشته که نتایج آنها اعجاز و حقانیت قرآن را بیشتر و دقیقتر مشخص میکند که دستگاههای معادلات و نهان نگاری متنی از مهمترین مصادیق هستند. وجود حروف و حرکات جَ، ع (ساکن)، فَ و "ر" در فقط یک آیه از آیات 14 گانه دارای کلمه و یا فراز خاص (مانند "...کلمات..." ) میتواند مبنای مناسبی برای شروع تحقیقات وسیع برای یافتن ژنوم اسامی 14 معصوم ص در یک یا چند تا صدها و هزاران و میلیونها مجموعه های 14 گانه باشد. یافته های پژوهشگر و انتشار آنها در رسانه های مرتبط با نامبرده مصایق واضح و دقیقی را نشان میدهند. الگوهای دیده شده در گزینش وچینش حروف، کلمات، ترکیبات و فرازهای قرآن حکایت از وجود ویژگیهای ساختیافته و معناداری می نمایند.

مشابه با نقش چینش اجزای دی-اِی-اِن در چگونگی ظاهری-عملکردی موجودات، نظریه اشارات ولایی قرآن، پیشنهاد شده توسط نویسنده، میتواند در قالب رمزو رازها برای جزییات درون قرآنی و برون قرآنی بررسی گردد.

تناسب بین یافته های گزینشی-چینشی ازحروف، کلمات و فرازها دارای رفتار وشواهد قانونگرایانه هستند.

قرآن کریم بعنوان ژنوم هستی در مرتبه اول بر اساس علم امنیت اطلاعات و تبادلات و ارتباطات دارای توان مناسب در نمایش انسجام درونی است. تناسب تعداد تکرار کلمه با معنای آن، میتواند معیار و شاخصی برای وجود تناسب درونی است که نوعی امضای الکترونیکی (نرم افزاری) تلقی میشود.

وجود فقط یک تکرار از واژه "وحید" و دو واژه از کلمه "قالتا" نمونه هایی برای تناسب درون-قرآنی می باشد. صدها و هزاران مورد مشابه با درجه پیچیدگی ساده تا پیشرفته برای آنها میتوان یافت.

در میان چند ده هزار نتایج جستجو شده توسط  نویسنده ( و پژوهشگر) اشارات ولایی قرآن، شواهد مشابه بسیاری دیده است.

مطالب و نتایج اشارات ولایی قرآن توسط نویسنده  در شبکه های اجتماعی و در مجالس و محافل مختلف علمی، پژوهشی، عمومی، مذهبی و خصوصی به عموم مخاطبان خاص ارائه شده است.

نتایج دیگر دلالت مناسب به وجود روابط خاص بین تعداد تکرار واژه های مرتبط با شریعت (مانند الصلاه/ نماز) با ویژگی های مرتبط با آن (مانند تعداد نوبت های نماز و یا تعداد رکعت ها در نمازهای روزانه ) دارد.

اشاره به 12 امام ( برطبق عقیده شعیان اثنی عشری / 12 امامی ) در تعداد کلمات 12 گانه مختلف مانند مشتقات ..ش..ی..ع..، امام و ائمّه، وَلِیُّ، مولا و بسیاری دیگر دارد. قانونمندی چنین موارد پایه گذاری ژنوم قرآن میتواند باشد.

اشارات به 14 معصوم در میان شیعیان اثنی عشری در تکرارهای 14گانه از موارد و یا آیات دارای کلمات ویا مشتقات (همریشه ها) دیده شده است.

از مثال های مذکورمیتوان "اسم"، "مدینه"، "واطیعوا" و "اطاعت خدا ورسول" را نام برد.

جزییات و موارد و آیات بسیار فراوانی در کانال و وبلاگ مرتبط با پژوهشگر(نویسنده) در شبکه ها وجود دارد.

17.        طرح بررسی نهان نگاری متنی در قرآن

أ‌.                   در طول روزگاران همه جوامع انسانی برای حفاظت از امکانات و دارایی ها و داشتن امنیت سعی در مخفی نگهداشتن آنها و حتی برخی از اطلاعات مرتبط با آن نموده اند.

ب‌.               در حوزه امنیت اطلاعت در سالهای اخیر فعالیتهای ویژه ای برای بستر شبکه های اجتماعی انجام شده است.

ت‌.               نگهداری و تبادل وسیع، حجیم، سریع و امن داده ها و اطلاعات مبتنی بر اینترنت جهانی و یا محدودتر، تاسیس و یا گسترش بیسابقه در علومی همچون رمز نگاری و نهان نگاری را باعث شده است.

ث‌.               بدیهیات و مفاهیم اولیه رمزنگاری نوین بر آشکار بودن روش کلیات رمزنگاری و مخفی بودن کلید برای جزییات پردازشها جهت درهم سازی بوده است.

ج‌.                در زمان رمزنگاری بر اساس ویژگیهای کلید انحصاری و قابل درک بین مبدا و مقصد پردازش انجام و متن اولیه به متن سرّی تبدیل میشود. در مقصد با دریافت فایل رمز شده عملیات کامل معکوس (نسبت به پردازش اولیه) انجام و شکل اولیه متن و پیام دریافت میشود.

ح‌.                معمولا مهمترین هدف در فازهای رمزنگاری غیرقابل بازشدن پیام رمزشده در مدت زمانی است که طرفین بر آن اتفاق نظر دارند. گشوده شدن پیام توسط انسان/سیستم در خارج از زمان مذکور اثر مخرب نخواهد داشت.

خ‌.                در سالهی اخیر، نگرش مبتنی بر رمزنگاری و یا نهان نگاری بر کتابهای آسمانی و بالاخص به قرآن کریم، توسط نویسنده، دریچه هایی بر امکان یافتن برخی ابرالگوهای رمز مانند در گزینش و چینش اجزاء را در سطح حروف تا کلمات، ترکیبها، فرازها و حتی سوره ها و کل قرآن نمایان ساخته است.

د‌.                  اثبات نوعی رمزنگاری و یا نهان سازی در قرآن کریم با توجه به مشاهدات فراوان از نمونه های ساده و اولیه میتوان شکل استقرایی بخود بگیرد.

ذ‌.                   باید توجه داشت تعداد رمزنگاری ها و یا نهان نگاری های ممکن در هر متن عملا از نظر سادگی تا پیچیده بودن و یا تعداد بینهایت میتواند باشد.

ر‌.                 از طرف دیگر برای مخاطبان کتب آسمانی و درجات آنها باید مطالب متناسب ارائه شود.

ز‌.                 و از جانب سوم برخی معتقدند که در زمان نزدیک شدن به ظهور حقایق نهایی، عقول بشری، ابزارها و شرایط میتواند اطلاعات معجزه واری را در اطراف و اکناف هستی – وشاید در میان کتب الهی، یافته که تاییدی بر وقایع منطبق بر آن حقایق خواهد بود.


18.        طرح شناسایی دستگاه های معادلات و نامعادلات قرآن

أ‌.                   در علوم، خاصه در ریاضیات، معادلات جایگاهی خاص دارند. مفاهیم را معمولا بصورت متغیر،عملگر و گروه بندی آنها نمایش میدهند.

ب‌.               روابط ساده تا پیچیده بین دو یا چند متغیر مرتبط را میتوان بصورت یک مجموعه از معادلات از آنها و عملگرها نمایش داد.

ت‌.               در امنیت اطلاعات دنباله ایی از تبدیلها ومعادلات بکار میروند.

ث‌.               درک اشارات صریح تا ضمنی در متون عادی و آسمانی به نوعی از تبدیلها برای افراد و شرایط احتیاج دارند.

ج‌.                 پژوهشهای نویسنده در سالهای اخیر در وجود معادلات ممکن در قرآن نتایج جالب و حیرت انگیزی را نشان داده است. 

ح‌.                نمونه های یافت و ارائه شده در قرآن کریم میتواند دلایل قوی از بکارگیری معادلات در نحوه گزینش و چینش اجزاء از حروف و علائم و حرکات تا کلمات و ترکیبها و فرازها باشند.

خ‌.                نمونه های مشخص برای معادلات شریعت در قرآن شامل نوبت های نمازها (5 نوبت)، تعداد رکعتهای نمازهای یومیه (17 رکعت) و صدها مورد مرتبط می باشد.

د‌.                   از نمونه های درون قرآنی میتوان به کاربرد کلمات وحید ( فقط یک بار)، قالتا (فقط 2 بار) و کلمات مرتبط با هشت (فقط 8 بار) اشاره کرد.

ذ‌.                  برای سایر حقایق مانند آسمانهای هفتگانه، وجود فقط 7 فراز مرتبط (سماوات السبع و نیز سبع سماوات ) شناسایی و ارائه شده اند.

ر‌.                   منابع مرتبط با نویسنده هزاران مورد مشابه و حتی دقیقتر را شخصا در سالهای با جستجو رایانه ای یافته و نمایش داده است.

ز‌.                  بدیهی است وجود نوعی ویژگی در کاربرد کلمه و فراز، مانند تعداد، چینش، فاصله و یا ترکیبی از آنها، که در ریاضیات معادل محسوب شوند مطلوب است که بعنوان شواهد و قرائن حضور معادلات در قرآن لحاظ گردد.

س‌.             مهندسی معکوس برای وجود معادلات در متن شامل تولید متن دارای معادلات مورد نظر است.

ش‌.              علم نهان نگاری در حوزه امنیت اطلاعات ( Linguistic Steganography )  برای این حوزه از فعالیتها مدون گردیده و امروزه کاربرد بسیار وسیعی دارد.

ص‌.            وارد شدن محققان قرآنی مسلط برعلوم، فنون و روشهای جدید خاصه بین رشته ایی امکان کشفیات بیشتر را فراهم خواهد آورد.

19.        عناوین سایر طرح های پیشنهادی مرتبط

أ‌.                   طرح شناسایی و کاربرد افزونگی در حفاظت از قرآن؛ طرح شناسایی نقشه نگاری های چندلایه ای در قرآن

ب‌.               طرح شناسایی اشارات قرآن به جزییات شریعت (نماز)؛ طرح شناسایی اشارات قرآن به جزییات عترت

ت‌.               طرح شناسایی اشارات قرآن به جزییات امامت؛ طرح شناسایی اشارات قرآن به جزییات کربلا

ث‌.               طرح شناسایی رسم الخط های برتر بر اساس اشارات قرآن؛ طرح شناسایی قرائت های برتر بر اساس اشارات قرآن

ج‌.                طرح شناسایی روشهای نهانسازی متن در قرآن؛ طرح شناسایی روشهای نهانسازی صوت در قرآن

ح‌.                طرح شناسایی روشهای نهانسازی تصویر در قرآن؛ طرح شناسایی روشهای نهانسازی فیلم در قرآن

خ‌.                طرح شناسایی خودکار قرآئن و شواهد در اشارات ولایی قرآن؛ مقایسه تطبیقی اعجاز عددی و اشارات ولایی قرآن

20.        طرح بررسی امکانات تفسیری اشارات ( مثال 1 - بسمله )

أ‌.                   ترجمه و تفسیر کتاب های آسمانی خاصه قرآن کریم ارزش بسیاری نزد پیروان ادیان مرتبط دارد. بکارگیری مفاهیم،اصول، روشها و نتایج در پروژه و نظریه اشارات ولایی قرآن میتواند کمک موثری به مفسران ومحققان عالیقدر قرآنی بنماید.

ب‌.                آشنایی و توان نویسنده در مقدمات و گستره و سطوح تفسیر قرآن کریم و علوم ذیربط کمتر از حد لازم در ورود مفید در این حوزه میباشد. از نمونه کوششهای انجام شده توسط نامبرده، ارائه نکاتی در باره کریمه بسمله میباشد.

ت‌.               در اولین آیه قرآن کریم کلمات اسم، الله، رحمن و رحیم مستطر است. کتاب هدایت بودن قرآن باید در خلاصه خود، یعنی در بسمله و عنوان اصلی و ابتدای خود، نحوه هدایت از مقام اولیه وجود تا نهایت مقام ممکن وجودی برای مخلوق بالاخص برای انسان را دربر داشته باشد.

ث‌.                برطبق روایات سوره حمد (الفاتحه) خلاصه قرآن و کریم بسمله (بسم الله الرحمن الرحیم) خلاصه این سوره است. همچنین مسیر آزمایش، تعدیل، رشد و تعالی انسان در فرهنگ اسلامی-قرآنی مصداق "الی یوم القیامه" بوده که 12 مورد در قرآن تکرار شده است.

ج‌.                 بهترین ها در سیر مذکور شامل و منطبق بر کریمه "الی صراط مستقیم" خواهند بود که آنهم تکرار 12گانه دارد. مهمترین مراحل این راه و مسیر همان استفاده از نعمات رحمانیه الهی در ابتدا و نیز کسب نعمات رحیمیه الهی می باشد.

ح‌.                بدیهی است مقام رسالت بعنوان مخزن و چارچوب همه مراحل برای کسب هر گونه نعمت میباشد. رفتن در این راه حق فقط با کسب نعمتهای خاصه الهی است که در 12 فراز مشابه " ...انعم... علی... " آمده است.

خ‌.                توجه بیشتر در این مشاهدات پژوهشگر را به 12 تکرار جمع کلمات نعمةٍ، نعمةٌ و نعمةً میرساند. در نهایت با رسیده به رحمة رحیمیه الهی میتوان 12 رحمةٍ و نیز 12 رحمةٌ را پیدا نمود.

د‌.                  از طرف دیگر، در فرهنگ قرآنی و اسلامی، مجموعه رسالت زمینه و فضای لازم برای حرکت را فراهم میآورد و ادامه دهنده واقعی راه رسالت از طریق امامت و وصایت منتسب به مقام رسالت خاتم تحقق مییابد.

ذ‌.                  بنابراین وجود تکرارهای متعدد 12گانه، بر طبق نظریه اشارات ولایی قرآن، شواهد و قرآئن دقیق برای توجه دادن به به موضوع می باشد. نکته پایانی در این مقاله بررسی امکان وجود ظرائف و حقایق محکمتر در هر یک از مجموعه آیات 12گانه مذکور است.

ر‌.                 این لطائف میتواند شامل چینش حروف از اسامی، القاب و کینه های امامان معصوم 12گانه مذهب شیعه اثنی عشری (س) باشد. برخی جستجوها توسط نویسنده نشانه هایی از وجود چنین چینشهایی خیر میدهد که در منابع مرتبط با نامبرده در سالهای اخیر گزارش شده است.

ز‌.                 وحدت در کتب الهی خبر از لزوم وجود اشارات در داشتن تشابه، تناسب، تناظر و حتی تقارن درونی و برونی اجزاء در هر یک از آنهاست. سایر یافته ها توسط نگارنده در قالب چکیده ها، مقالات، جزوات، نتایج، فایلهای صوتی و تصویری منتشر شده در انواع رسانه ها، جزییات بیشتری از نکات اشاره شده را دربر دارند.

21.        طرح بررسی امکانات تفسیری اشارات ( مثال 2 - الحمد اول )

أ‌.                  اشارات ولایی قرآن در بکارگیری مفاهیم و نتایج در تفسیر قرآن قدمهای اولیه را برداشته است. اشارات ولایی در بسمله ( کریمه بسم الله الرحمن الرحیم) نمونه ای از این موارد است.

ب‌.              در این مرحله برخی یافته ها در آیه دوم قرآن کریم یعنی الحمد لله رب العالمین ارائه میشود که مبتنی بر نوعی نهان نگاری بعنوان زیربنای اشارات ولایی قرآن است.

ت‌.              دقت شود که نهان نگاری علمی منشعب از امنیت اطلاعات و رمزنگاری است که اطلاعات مورد نظر را با گزینش و چینش اجزای متن مخفی می سازد.

ث‌.               کاربرد نهان نگاری در متون در حالت خاص مستقل از ظواهر متن مثلا مستقل از فونت وسایز و رنگ میباشد.

ج‌.              اعتقادات مسلمانان – و شاید بسیاری از خداپرستان ومعتقدان به ادیان الهی، بر لزوم حمد وسپاس به خداوندگار جهانیان است. از طرفی بالاترین حمد متناسب با والاترین نعمات و امکاناتی است که در اختیار موجود (انسان) قرار داده شده است.

ح‌.              رسالت اولیه برای هر انسان و نیز امامت و هدایت صحیح او بر اساس رسالت راستین دو برترین نعمت خداوندگار و رب العالمین شناخته میشود.

خ‌.               شکر و حمد و سپاس توسط انسان بیشک باید مبتنی بر نگاه بر این دو نعمت الهی باشد.به اعتقاد پیروان مذهب اثنی عشری پیامبر اسلام مصداق تام و کمال برای رسالت می باشد.

د‌.                 و همچنین امام اول آنان (علی ع) مظهر اتم و اکمل برای امامت، وصایت و هدایت مبتنی بر تعلیمات اسلام توسط شخص رسول خاتم (محمد ص) است.

ذ‌.                اشارات ولایی قرآن با استفاده از مبانی و نکات فوق و نیزمشاهده وجود حروف محمد و علی در کریمه حمد اول، نظریه اشارات ولایی قرآن بعنوان زیر بنای نظریه "قرآن: ژنوم هستی" را به جوامع علمی-پژوهشی در حوزه و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی پیشنهاد می نماید.

ر‌.                 لزوم گسترش و ژرف اندیشی در این موضوع بدیهی و قابل درک است.

22.        برداشتهای عرفانی عام از اشارات نهانی قرآن ( کلمه عشق )

أ‌.                   وجود خالق و مخلوقات ( مختار و غیرآن) بدیهی است. خلقت بی خالق از یکطرف و خالق و مخلوقی بی اثر (درگستره ابد تا ازل)، از طرف دیگر، ممتنع است. حق مخلوق پس از وجود هدایت مناسب آن است.

ب‌.               هر مخلوقی دارای نیازهایی متناسب با اهداف عالیه نظام هستی می باشد. امکانات برای دفع و جذب مناسب در اختیار موجود قرار میگیرد.

ت‌.               هدایت موجودات در قالب امکانات درونی و برونی بسیار منطقی، عقلی، عقلی و طبیعی است. عشق هر موجود به فعل و دستآورد خود ذاتی است. خداوند علاقه بی حد و مرز به مخلوق و فعل و اثر اراده خود دارد خاصه اینکه آن مخلوق مختار خواسته های او را در حد توان رعایت نماید.اهداف عالیه هستی، بردن مخلوقات بطرف اهداف اصلی خلقت در قالب یک چارچوب و مجموعه نظم و منسجم بنام رسالت و ادامه مراحل آن توسط امامت است.

ث‌.               اشارات ولایی قرآن کریم با تاکید بر داشتن تشابه، تناسب، تناظر، تقارن، تراتب، ... بین مفاهیم مرتبط در آیه با نتایج جستجو برای ترکیبات از اجزاء صریح و یا ضمنی ( از ریشه، مترادف، متضاد، صدر وذیل آیه یا موضوع، ... ) فعالیتهای مناسب را پیگیری می نماید.

ج‌.                 رسالت و امامت مصادیق متعدد دارد و نمونه تام و تمام و اکمل آن در 14 معصوم ص بعنوان اسوه رسالت است که شامل اسوه امامت تاریخ (12 امام معصوم س) هم میشود. عشق الهی به رسالت و امامت در قالب اشارات ولایی قرآن در بلندترین آیه قرآن ظاهر گشته است.

ح‌.                 تنها آیه ایی که حروف عشق را بطور پیاپی، به ترتیب و با حرکات (فتحه و سکون) دارد آیه کریمه شماره 282 در سوره دوم است.

خ‌.                جمع ارقام شماره آیه (2+8+2) اشاره ولایی داشته بعدد ولایت و امامت اوصیاء بسیاری از انبیاء و رسولان (اثنی عشر) یعنی 12 است که همان عدد تعداد 12 امام معصوم ختم رسولان ص است.

د‌.                  همچنین جمع ارقام شماره های سوره و آیه یعنی 2+8+2+2 مقدار 14 است که مصداق رسالت خاتم ص است که شامل مصداق امامت و وصایت خاتم ص هم هست. صدها مفاهیم و نمونه در کانال پژوهشگر وجود دارد.

ذ‌.                  باید توجه داشت که دِین اصلی خالق بر مخلوق همان قراردادن رسالت و امامت لازم است که این بزرگترین دِین متناسب و متناظر با برترین مخلوفات ( رسولان و انبیاء و اوصیاء بطور عام و 14 معصوم و 12 امام ص/س بطور خاص) است.

ر‌.                 اشاره به این موضوع یعنی وجود کلمه توزیع شده عشق بصورت ...عِ...ش...ق.... فقط و فقط و بطور انحصاری در طول آیه کریمه "تداینتم" ظاهر شده است موارد فوق نمونه ای از نتایج بسیار فراوان از جستجوهای نیمه خودکار انجام شده می باشد.

ز‌.                  ارائه این نتایج به مفسران و محققان قرآنی و اصلاح، تعدیل، و گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مربوطه ان شاء الله بتواند دریچه های جدید و فراوانی برای نامبردگان و همه علاقمندان و مشتاقان درون و برون مذهبی و دینی فراهم آورد.

23.        تعامل اشارات ولایی قرآن و هرمنوتیک

أ‌.                   انتقال مفاهیم بعنوان یکی از پایه ایی ترین نیازها و فعالیتهای در هستی محسوب میشود.

ب‌.               به اعتقاد پیروان ادیان الهی و غیر الهی کتابهای آنان مطالب لازم برای هدایت انسان را در خود دارد.

ت‌.               انواع و شدت تغییرات فرهنگی، زبانی و شرایط اجتماعی احتمال انتقال کامل و مطلق مفاهیم را کاهش میدهد.

ث‌.                در سالهای اخیر هرمونتیک تاریخی و فلسفی در حوزه های مختلف از موضوع فوق الذکر دارای گزاره های قابل بحث شده است.

ج‌.                مبرّا نمودن کتب آسمانی از خدشه های ممکن هرمونتیک از مهمترین دغدغه های طرفداران آنها شده است.

ح‌.                نمایش وجود معادلات قرآنی بصورت ویژگیهای گزینش و چینش کلمات و فرازهای آن بسیار امیدبخش بوده است.

خ‌.                 امکان پاسخدهی به هزاران و حتی میلیونها سئوال استنطاقی از قرآن با حل دستگاههای معادلات مذکور باعث کاهش اثرات ممکن مشکلات هرمونتیکی خواهد بود.

د‌.                  فعالیتهای نویسنده در قالب بررسی نهان نگاری های ممکن در قرآن توان نمایش زمینه های لازم در پیگیری وجود معادلات در بکارگیری مفاهیم را دارد.

ذ‌.                   بدیهی است ورود محققان مختلف از حوزه های گوناگون مانند قرآن و عترت، احادیث، کلام و فلسفه، ریاضی، امنیت اطلاعات، پردازشهای رایانه ای و امثالهم میتواند رهگشایی بیشتر را به ارمغان آورد.

ر‌.                 وجود تعداد عملا بینهایت از مفاهیم ممکن الوجود در لابلای متون نباید باعث عقب نشینی محققان گردد.

ز‌.                 از طرفی تاکید بر جامع و مانع بودن از پاسخهای ممکن و قابل دریافت برای کاهش اثرات هرمنوتیک با مفهوم نامحدود بودن مفاهیم نهانساری شده در متون ناسازگاری دارد.

س‌.              وحدت رویه برای بشر در بکارگیری علوم، فنون و روشها همچون منطق، حکمت، ریاضی، آمار و احتمالات تا پزشکی و سیاست و اقتصاد و مسایل اجتماعی باید در درک بیشتر و عمیقتر قرآن کریم رعایت گردد.

ش‌.              حقگرایی بجای مذهبگرایی و سلیقه گرایی – خاصه با توجه به غنای بی حد شواهد تاریخی و روایی و قرآنی – میتواند باعث شکوفایی بیشتر دین و مذهب گشته و شواهد درونی و برونی بیشتری به مشتاقان اعتقادات مبتنی بر عقل و منطق و علم ارائه نماید.

24.        آینده و اشارات ولایی قرآن

أ‌.                   تحقیقات و پژوهش برای تعمیق و توسعه مفاهیم پایه و کاربردی پنهان‌نگاری، فضای کاری فراوانی را به وجود آورده است. 

ب‌.               استفاده همگان از اینترنت و سایر رسانه‌ها به علت نگهداری و تبادل متن زمینه کاربردی مهم ایجاد کرده‌اند.

ت‌.               طرح­های متعددی برای پیگیری در موضوع قابل ترسیم می­باشند و برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

ث‌.               پنهان‌نگاری (عدد و متن) در متن با استفاده از انواع ویژگی‌ها مانند قواعد متن و چیدمان

ج‌.                امنیت در حوزه‌های پنهان‌نگاری در بستر تصویر، صوت، ویدئو و متن

ح‌.                حوزه‌های برتری پنهان‌نگاری متن در مقابل اثرانگشت، واترمارکینگ و امضای دیجیتال

خ‌.                مقایسه الگوریتم­های پنهان‌نگاری در متن برای شناسایی سریع‌ترین آن‌ها

د‌.                  مقایسه ویژگی‌های متنی برای انتخاب بهترین آن‌ها برای کاربردهای خاص پنهان‌نگاری متنی

ذ‌.                  شناسایی قوی‌ترین الگوریتم­های پنهان نگاری مبتنی بر متن؛ تقویت پنهان‌نگاری متنی با استفاده از رمزنگاری

ر‌.                 بررسی پنهان‌نگاری جداول اطلاعات (از کلمات و اعداد) در متن

ز‌.                 بررسی پنهان‌نگاری عکس در متن؛ بررسی پنهان‌نگاری صوت در متن؛ بررسی پنهان‌نگاری فیلم در متن

س‌.              امکان ذخیره‌سازی متن در متن، جدول در متن، عکس در متن و غیره وجود دارد.


25.        استفسار و استفتاء در باره نظریه اشارات

با توجه به تحقیقات چندین ساله نویسنده (و پژوهشگر/اینجانب) و بررسی های اولیه نتایج جمع آوری شده و لزوم گسترش فعالیتها، برخی نکات و سئوالات علمی و فقهی، در خصوص شروع، انجام، توسعه و ادامه مراحل مختلف پژوهش، ارائه، تبلیغ، جهتدهی و بکارگیری آمار و اطلاعاتی از تعداد و نحوه تکرارها، چیدمانها و جایگزاریهای کلمات و عبارات در قرآن کریم بشرح ذیل و مطالب پیوست مربوطه، محضر آن بزرگوار عرضه میشود.

خلاصه یافته ها و نتایج، تحت عنوان "تکرارهای ولایی قرآن"، که حضورا هم قابل ارائه کامل است، شامل هزاران کلمه و عبارات قرآنی با ویژگیها و/ یا تعداد تکرارهای خاص مانند 12 و 14 گانه است که الحمد لله همزمان دارای عالیترین و دقیقترین مضامین شفاف و اصیل اسلامی و ولایی می باشند.

از جمله نکات مهم در باره این یافته ها و اکتشافات آن است که، با بررسی های بعمل آمده، میتوان ادعا نمود که بدون شک ارائه این تعداد برای اولین بار در تاریخ اسلام و تشیع انجام شده است.

تاکید میشود که فعالیتهای فوق قطعًا با کارهای مشابه پژوهشگرانی مانند رشاد خلیفه و نوفل المصری و دیگران تفاوتی بنیادی در جهتگیری و اهداف و دستاوردها دارد.

ان شاء الله تعالی، با ژرف اندیشی، درایت، سعه صدر و لطف حضرتعالی، مراتب بالاتری در جهت فهم و درک وعمل و خلوص، پیش روی جهانیان، خاصه محققان و الهی اندیشان و بالاخص مسلمانان و پیراون مذهب حقه ولایت مفتوح گردد.

 بدیهی است پنجره هایی که از این رهگذر در درک؛ فهم، تبلیغ و تشریع مبانی و اصول و نیز روشهای گام برداری در راه دین و بالاخص مذهب امامت و وصایت باز می گردد بسیار وسیع و متعدد خواهد بود.

أ‌.                   آیا در روایات و احادیث معصومین سلام الله علیهم اجمعین، به وجود مکررات قرانی خاص، مثلا ۵، ۱۲ و ۱۴ گانه، از کلمات و عبارات در قرآن کریم ، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اشاره شده است ؟ ( مانند 14 اصحاب الجنه، 14 هذا القران، 14 الحق من رب...، 14 لا ریب، 14 اطیعوا، 12 امام... )

ب‌.               آیا مضامین صدها روایت مانند روایت داوود این کثیر ممکن است بخاطر وجود چنین روابط کمی در قرآن کریم هم آمده باشند !؟ ( ... نحن الصلاه / 12 اقیموا الصلاه، ونحن الزکاه / 12 الزکاه ، ... )

ت‌.               آیا بفرض پاسخ مثبت و یا منفی به سئوالات فوق، و به فرض بودن و نبودن تکرارها بعنوان اشارات به معصومین سلام الله علیهم اجمعین، جواز و حجت عقلی و شرعی برای جستجو، تدوین و انتشار آنها را داریم !؟  و آیا با هدف جذب و یا تقویت اعتقادات الهیون، مسلمین و شیعیان، انجام پژوهش و سایر فعالیتها با محور اطلاعات مذکور دارای حجت شرعی و عقلی است ؟ 

ث‌.               آیا ارتباط دادن موارد یافته شده بعنوان اشارات محتمل قرآنی به اعداد پنج تن، 12 امام و 14 معصوم (صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین) مجاز و صحیح است !؟ و آیا یافت نشدن حدیث معصوم ص/س دلیلی بر نبودن و نباید ها در پژوهش و تحلیل و تبلیغ در این و سایر حوزه ها و زمینه های مشابه است !؟

ج‌.                آیا با وجود روشهای دیگر تبلیغی، اصلا شروع، انجام و یا ادامه این تحقیقات و پژوهش های مشابه مجاز و صلاح است !؟ و یا اولویت دارد !؟

ح‌.                آیا اگر روایاتی صریح و قطعی در این موارد نداشته باشیم ادامه کار جایز است !؟ با هزینه نمودن از منابع شرعی، شخصی، دولتی، تعاونی و غیره !؟

خ‌.                آیا امروزه که از روشهای رمز و نهان نگاری استفاده میشود ( مانند استگانوگرافی یعنی پنهان نگاری متون و اشیاء در یکدیگر با استفاده از روابط بین ویژگیهای اجزای آنها)، آیا مجاز هست که احتمال بکارگیری این روشها در قرآن و حتی احادیث و روایات مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد ؟

د‌.                  آیا صرف وجود و یا احتمال وجود و یا اشاره داشتن برخی دلایل قرانی، روایی، حدیثی، عقلی، فلسفی، علمی، ... بر بودن و یا نبودن چنین تکرارها و چیدمان و روابطی، شروع یا ادامه پژوهش مجاز میشود ؟

ذ‌.                  آیا انجام و ادامه تحقیقات در جهت احتمال یافتن یک روش نوین (مشابه فوق) بعنوان نوعی محافظت و/یا انسجام درونی قرآن، مانند روابط کمی، تکراری، چیدمانی و جایگزاری و یا سایر روابط عددی میان تمام و یا برخی ویژگیهای اجزای گوناگون (از حروف و علائم تا کلمه، عبارت، آیه، قصص و و و ) نیاز به کسب مجوز شرعی دارد ؟ ؟ و آیا پژوهشهای مشابه در شناسایی روابط بین قرآن با عترت، طبیعت، وقایع و غیره جایز است ( مانند شناسایی 365 کلمه از ریشه یوم و ارتباط احتمالی با سال شمسی) !؟

ر‌.                 آیا اگر برای برخی، احتمال و یا ترس از پیدا شدن برخی مطالب و روابطی کمی مشابه در قرآن در راستای خواست و عقاید باطل توسط مخالفان و یا احتمال به بیراهه کشیدن شدن چنین تحقیقاتی وجود داشته باشد، باید و یا بهتر است که این را دلیل قاطعی برای عدم انجام و یا عدم انتشار گزارش روند و نتایج آن برای عموم دانست و اجرا کرد ؟

بدیهی است کلیه احکام و نظرات جنابعالی و ارائه طریق در هر شکل و سطح ممکن، انشاء الله تعالی راهگشا نه فقط برای اینجانب بلکه برای کلیه پژوهشگران در این و سایر تحقیقات و تجزیه و تحلیل مشابه بوده و باعث هدایت لازم آنان خواهد بود.

با تشکر مجدد ،  و نیز با آرزوی توفیق و رحمت الهی برای مومنان خدمتگزار صادق خاصه برای مرحومین از شهدا و صالحین و خاصان و مقربان


26.        جمع بندی

أ‌.                   تاسیس علوم جدید در هر موضوع نیازمند پژوهش وتحقیق طولانی و استوار است.  موضوع اعتقادات پیروان ادیان گوناگون از پرطرفدارترین مجموعه مطالب، اصول، مفاهیم، آداب، روشها و رفتارها میباشد.

ب‌.               کتاب های مقدس شمرده شده توسط انسانها در هر یک از زوایای مورد نظر میتواند بر اساس علوم، فنون، روشها و ابزارهای نوین بررسی شود.

ت‌.               معمولا موافقان و مخالفان میتواند شواهد و دلایل خود را بر یافته های جدید علمی بنا نهاده و استدلالات و احتجاجات را در مجامع علمی، پژوهشی و حتی مذهبی و عمومی برای جذب بیشتر مخاطبان عام وخاص مطرح نمایند.

ث‌.               نمایش مقدار عددی اعجاز بر اساس گزینش وچینش های حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها و جملات شاخص علمی جالب و جذاب میباشد.

ج‌.                فعالیتهای پژوهشگر (نویسنده) در شناسایی الگوهای انتخاب اجزای متنی و جایابی آنها در قرآن کریم ( کتاب مقدس مسلمانان و دین اسلام) در سالهای اخیر نتایج بسیار فراوانی و شگف انگیز داشته است.

ح‌.                این روابط درونی و برونی بین مهندسی ویژگیهای (مفاهیم، معنایی و مکانی) حروف تا آیات با اجزاء شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت و نیز با سایر حقایق هستی مستقل از نظرات و سلایق فردی، گروهی، مذهبی، دینی و الهی میتواند توسط همگان در هر نوع کتاب جستجو شوند.

خ‌.                الگوهای تشابه، تناسب، تناظر، تقارن، تراتب و نیز سایر توابع مرتبط در قرآن شناسایی و مصادیق متعددی در شبکه ها ارائه شده است.

د‌.                  علاقه طرفداران ادیان در کشف شواهد بیشتر در کتب مقدس خود لزوم افزودن بر بنیان و گستره علمی-پژوهشی نظریه وجود اشارات در گزینش وچینش اجزای متون را نشان میدهد. بسامد (و فرکانس) در علوم کاربرد وسیع دارد و مبانی مهم نظریه اشارات هم می باشد.

ذ‌.                  با شمارش تعداد موارد و آیات دارای مطالب مشابه در قرآن کریم، بیش از هزاران اشاره درونی و برونی در حوزه ها و موضوعاتی نظیر با نماز، تاریخ (کربلا و عاشورا) و حتی با عترت (12 امام و 14 معصوم ص) با تکرار به تعداد متناسب با واژه ها دیده شده است.

ر‌.                 تهیه نرم افزار (اشارات) توانسته است الگویی برای اضافه شدن امکاناتی در سایر نرم افزارهای موجود و یا جدید قرآنی در راستای امکان یافتن انواع گزینش ها و چینش ها باشد. ویرایشهای متعدد بر اساس امکانات و اصلاحات و تعدیل های لازم و مفید ارائه شده است.

ز‌.                 در توسعه نظریه اشارات و ارائه نرم افزار و ویراشهای لازم فرضهای مهمی بعنوان رویکرد انجام شده است. مثلا عدم وجود محدودیت در تعداد روشهای ممکن در نهانسازی شدن اطلاعات در قالب روابط بین اجزای یک متن به یقین نباید مانع از روند فزاینده تحقیق و پژوهش در این مسیر باشد. ازطرف دیگر ترس اساسی از دستیابی برخی فرق و نحله ها به پیدا کردن شواهدی مبتنی بر صحت عقاید خود در تمامی تحقیقات علمی خالصانه و صادقانه، بی پایه بوده و قابل استناد نمی تواند باشد.

س‌.             وجود روابط بسیار و فراوان تنگاتنگ بین گزینش وچینش اجزاء در قرآن برای انسجام وتعامل درونی و برونی آنها شگفت انگیز است.

ش‌.             اشارات ولایی قرآن شاید بتوان روش شمارشی نوین برای وجود اعجاز عددی وتناظر و تقارن در کتابهای تدوین، تکوین، تشریع، عترت و تاریخ در ابعاد مختلف باشد. باید توجه داشت این روش برای هر متن به هر زبان قابل تعمیم و اجرا است و مقایسه را ممکن میسازد.

ص‌.            بکارگیری روشهای مشابه برای مجموعه هایی از انواع کتابهای مقدس و غیر مقدس نتیجه مهمی خواهد داشت: در مساله الهی و اعجاز بودن قرآن نظریه اشارات بر اساس مفاهیم و نتایج فوق موثر بوده و غیر قابل منشاء انسانی داشتن آنرا بوضوح نمایش میدهد.

ض‌.            بر اساس اعتقادات پیروان خاص بسیاری از مکاتب، ادیان و مذاهب گوناگون حقایق در آخرالزمان روشن و واضح خواهد شد.

27.        منابع و مواخذ

28.        سوابق نویسنده / پژوهشگر

أ‌.                   دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358،

ب‌.               کارشناسی ریاضی از 1354 ( وآشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی از 1350 )؛

ت‌.               ایده پردازو پژوهشگر ارشد نظریه اشارات ولایی قرآن ( ... – 1390 ) :  

ث‌.               شناسایی و نمایش تناسب و تناظر درونی قرآن و برونی با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت؛

ج‌.                پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین ( ... – 1393 )؛

ح‌.                عضو هیأت موسس و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

خ‌.                دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85)

د‌.                  و عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)؛

ذ‌.                  عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75) ومدیرکل فناوری اطلاعات دانشگاه شاهد (82-81)؛

ر‌.                 پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)، عضو هیئت علمی و(بعضا) مسئول آموزشی/دانشجویی دانشکده پست و مخابرات ( 75-72)؛ …


29.         ضمیمه – تقریر استاد خاتمی خوانساری

بسم الله الرحمن الرحیم . قبلًا از زحمات دقیق و پیگیر که با توجه به ولایت معصومین سلام الله علیهم اجمعین توسط پژوهشگران این تحقیقات و توفیقات انجام میشود  سپاسگزاری کرده و از خداوند منان اجر عظیم را برای مومنین دست اندرکار این پژوهشها دارم. امیدوارم توفیقات بیشتر و کشفیات جدیرتر بدست برادران بتوفیق الهی از قرآن کریم که ثقل اکبر است نسبت به معصومین سلام الله علیهم اجمعین  که ثقل دیگر امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است  دست یابند. امیرالمومنین صلوت الله علیه فرموده اند عجائب قرآن فناپذیر نیست و هر دم عجایب جدیدی از آن کشف میشود. سید مرتضی خاتمی - تهران /  تابستان    1393 (( آدرس سایت استاد : khatamy.ir ))

30.        گزیده هایی با صاحبنظران

أ‌.                   آیا داشتن تناسب، تناظر، تقارن، تعامل، ... بین لفظ و معنا از چندین جنبه و لحاظ و نظر و دیدگاه- در هر نوشته - خصوصًا در کتابهای آسمانی مانند قرآن کریم، باعث انسجام و تعالی و زیبایی بیشتر آن متون میشود ؟ و به افزایش ایمان و اعتقاد به آنها منجر میگردد ؟

ب‌.               آیا تا کنون بدنبال عبارت و واژه "تکرارات قرآن" در اینترنت بوده اید !؟ و نمونه هایی از دسـتآورد های این طرح را دیده اید !؟

ت‌.               آیا با پژوهش ها و نتایج تحقیقات دوستان معرفتجو و اندیشمند در مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین که در سالهای اخیر با هدف ترویج فرهنگ قرآن و ولایت با روش، ابزار و هدف نوین انجام می پذیرد، آشنا هستید ؟ مانند 14 عبارت "...الحق مِن رَب..." ؟

ث‌.               آیا تاکنون محققان و قرآن پژوهان بدنبال شناسایی تعداد و نحوه چیدمان کلمات، عبارات و فرازهای ولایی در قرآن کریم بوده اند !؟

ج‌.                آیا دستآوردهای جذاب، شگفت انگیز ، بی بدیل، زیبا و مرتبط با اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین را بصورت تکرارهای 12 و 14 گانه را در قرآن دیده اید ؟ آیا تکرار 14 گانه از عبارات مشابه "...اطاعت از خدا و رسول(او)" اشاره ای به اطاعت از معصومین ص/س/ع میتواند باشد ؟

ح‌.                آیا میدانید امروزه روشهای نوین رمزنگاری و پنهان نگاری ( استگانوگرافی) در دنیا برای حفاظت اطلاعات بکار گرفته میشود ؟

خ‌.                آیا تا کنون اشارات ممکن قرآن کریم به وقایع مهم تاریخ اسلام و تشیع مانند اشارات در قالب تکرارهای فراوان سه گانه به کلمات، مفاهیم و واژه های مرتبط به وقایع کربلا و عاشورای حسینی را در سایتها و وبلاگهای مربوطه دیده اید ؟

د‌.                  آیا اشارات به 12 امام معصوم ص/س/ع را در قالب تکرارهای 12 گانه از کلمات و واژههای مرتبط با مفاهیم امامت و ولایت را دیده اید ؟

ذ‌.                  اهمیت مجموعه فعالیت ها و نتایج حاصل برای کشفیات مربوط به اشارات ولایی قرآن کریم بر چه اصول و مبانی پایه گزاری شده اند ؟

ر‌.                اهداف، ابزارها، روشها و نتایج در این پژوهشها و تحقیقات (که اکثرًا نادر و بیسابقه است) کدام است ؟ و کدامیک موثرتر بوده است ؟

ز‌.                 آیا به تسلط مناسب و استفاده موثر و مفید پژوهشگران از مبانی و کاربردهای گسترده، نوین، قوی و انکارناپذیر علوم پنهان نگاری و رمزنگاری خصوصا در متون و نیز کشف روابط بین نتایج مذکور و بیانات و اشارات معصومین ص/س اعتقاد پیدا کرده اید ؟

س‌.              آیا انجام پروژه و ارائه دروس مربوطه در سطح کارشناسی ارشد در محیطهای دانشگاهی به گسترش و تعمیق و علمی شدن روشها منجر میشود ؟ و با روشهای علمی و تایید شده بیشتری بتوان مفاهیم و واژه های دقیقتری از تاریخ و هستی شناسایی و تایید و/یا درک کرد ؟

ش‌.              آیا بکارگیری بجا و بموقع از احادیث و روایات متعدد از کلمات و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین که دارای اشارات، کنایات و لطائف در نسبت دادن مقام ایشان با مفاهیم و واژههای قرآنی-اسلامی-طبیعی است میتوان درک بهتری از قرآن کریم بدست آورد ؟

ص‌.           آیا میدانید که دستآوردها مذکور با عشق به قرآن و ولایت از قرآن کریم و بیانات و اوامر معصومین سلام الله علیهم استخراج شده است ؟

ض‌.           آیا میدانید که سعی میشود که هر یک از نتایج به رویت، بررسی و تایید محققان ارشد قرآنی و حتی برخی مفسران عالیمقام برسد ؟

ط‌.                آیا تاکنون از کوششهای مستمر و پیگیرانه دوستان با تجربه در این مرکز و برکات فراوان آن نتایج مانند افزایش دقت، علاقه و حتی یقین برخوردار شده اید ؟ آیا هزاران تکرار 14 گانه مانند وجود 14 "هذا القران" در میان آیات جالب و جذاب است ؟

ظ‌.                آیا شما هم امیداورید که انشاء الله تعالی در آینده حتی نزدیک، موارد و کشفیات مذکور بسیار بیشتر و عمیقتر و در نتیجه مستدلتر و مقبولتر گردد ؟ و اشارات و چیدمانهای دقیقتری به مفاهیم و مبانی اسلام راستین کشف گردد ؟

ع‌.                آیا انتظار دارید که این نتایج و دستآوردها هر چه سریعتر در سراسر جهان خصوصا درجوامع اسلامی و بویژه بین دوستداران اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین بیشتر و گسترده تر ارایه، پذیرش و مورد قدردانی واقع بگیرد ؟ مانند وجود فقط 14 عبارت "...الحق مِن رَب..." در قرآن ؟

غ‌.                امید است به لطف حضرت حق جل وعلا و عنایات معصومین و اولیاء خاص سلام الله علیهم اجمعین ، همکاری های سایر اساتید، محققین، قرآن پژوهان، صاحبنظران، علاقمندان، قرآن دوستان و حتی تمامی انسانهای حقیقت جو،در راستای اهداف والا در این پژوهش، نتایج متعالی بیشتری برای جامعه انسانها، الهیون، مسلمانان و بالاخص شیعیان عترت و ولایت داشته باشد. انشاء الله تعالی – و به نستعین.


31.        ضمیمه – سئوالات – مجموعه 1

أ‌.                   آیا ممکن است که کلمات و عبارات در قرآن کریم از لحاظ تشابه، چیدمان و یا تعداد تکرار خصوصًا تکرارهای خاص – مانند تکرارهای 12 و 14گانه آن، بدون علت خاص و بدون اشاره به معصومین و عترت آمده باشند !؟

ب‌.               آیا دلایل قرآنی، روایی، حدیثی، عقلی، عرفی، منطقی، علمی، فلسفی و غیره در تایید و یا در رد آن علل وجود دارد !؟

ت‌.               آیا در تاریخ اسلام و مذاهب عامه و خاصه، کسی آمار مذکور را جمع آوری و یا مورد تحقیق قرار داده است !؟

ث‌.               آیا ممکن است تکرارها در قرآن کریم مثلًا بدون اشاره به 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع دقیقًا بارها و بارها به همین تعداد مرتبًا تکرار شده باشند !؟

ج‌.                آیا تعداد خاص برخی آیات مثلًا تعداد دقیق 365 کلمه "یوم" مهم هستند ؟

ح‌.                ولی هزاران تکرار 12 و 14 تایی مهم نیستند و یا اشاره قابل توجه ایی محسوب نمی شوند !؟

خ‌.                آیا با توجه به احادیث و روایات متعدد در یکسان بودن کتاب و عترت، تکرارهای 14 تایی کلمات و عبارات قرآنی محسوس است !؟

د‌.                  آیا با توجه به احادیث و روایات متعدد نبوی ص در مشخص نمودن 12 امام معصوم س/ع، نفس تعداد تکرارهای 12 تایی کلمات و عبارات قرآن، غیر از معانی و استدلالات آنها، محسوس هستند !؟

ذ‌.                  آیا تکرارات قرآن معنی دار هستند !؟

ر‌.                 آیا تکرارات قرآن اشارات به مفاهیم خاص هستند !؟

ز‌.                 آیا تکرارات قرآن می توانند به چند معنی اشاره کنند !؟

س‌.             آیا همه نوع بشر، در همه زمانها، میتوانند همه سطوح، همه درجات

ش‌.             و همه معانی ممکن قرآنی را یکسان درک می کنند !؟

ص‌.            آیا همه بشر ... بدون توجه به اعتقادات و نیات و پاکی قلب و اعمال خود ،

ض‌.            میتوانند همه نکات قرآن را درک می کنند !؟

ط‌.                آیا دلایلی در تایید یا تکذیب یا تعدیل یا تصحیح نظریات فوق وجود دارد !؟

ظ‌.                 آیا تعداد تکرارات کلمات و عبارات قرآنی مشخص است ؟

ع‌.                 آیا تکرارات خاص  5 ، 7 ، 12 ، 14 ، 40، 70 و ... تایی و مضارب آنها مشخص شده است ؟

غ‌.                 آیا روایات و احادیث صریح و غیر صریح در باره تکرارات خاص وجود دارد ؟

ف‌.              آیا تکرار 14 گانه " اصحاب الجنه " با تعداد معصومین ص/س/ع مرتبط است ؟

ق‌.                چند نوع گروه بندی از کلمات و عبارات قرآنی ممکن است ؟

ك‌.                 منظور از استحسانات و اشارات در قرآن کریم چیست ؟

ل‌.                  آیا صفات و ویژگیهای حروف و کلمات و عبارات قرآنی میتوانند مبنای گروه بندی آنها شوند ؟

م‌.                  گروه بندی صرفی اجزای قرآن چیست ؟ منظور از برچسب های صرفی و نحوی اجزای قران چیست ؟

ن‌.                آیا جدول کاملی از برچسبهای صرفی حروف و کلمات و عبارات قرآنی موجود است ؟

ه‌.                   آیا جدول کاملی از برچسبهای نحوی حروف و کلمات و عبارات قرآنی موجود است ؟

و‌.                  منظور از الگو و الگوهای قابل شمارش در قرآن چیست ؟


32.        ضمیمه – سئوالات – مجموعه 2

در جستجوی حقایق بیشتر در قرآن کریم، در برهه ای از زمان مهمترین سئوالات پیشرفته برای پژوهشگر در قالب موارد ذیل تنظیم و پیگیری شده است. اولویت دقیق در ترتیب توجه به آنها در طول پژوهش و یا ارائه به مخاطبان عام و خاص لحاظ نشده است.

أ‌.                   آیا انواع زیبایی کمی، کیفی، ظاهری و باطنی در متون قابل تعریف، تشخیص و اندازه گیری است ؟

ب‌.               آیا مقایسه و اولویت متون از لحاظ زیبایی های کمی ممکن است ؟

ت‌.               آیا برچسب گذاری انحصاری اجزای متن بر اساس نوع و درجه زیبایی ممکن است ؟

ث‌.               آیا دعوت به تفکر و تدبر در خلقت شامل دعوت مشابه در جزییات ویژگیهای اجزای قرآن هم میشود ؟

ج‌.                آیا قرآن کریم ما را به تفکر و تدبر و تحقیق در ویژگیهای کمی و دقیق اجزای قرآن با استفاده ار علوم و ابزارهای جدید، دعوت و تشویق کرده است ؟

ح‌.                آیا ویژگیهای چیدمان و روابط اجزای ظاهری متون میتوانند حاوی پیام و نکات باشند ؟

خ‌.                آیا تعداد و ویژگیهای تکرارات در یک موضوع میتواند از نوع اشارات، شواهد و براهین باشد ؟

د‌.                  آیا نحوه چیدمان و جایگذاری اجزای قرآن میتواند دلیل بر اشاره به نکته خاص باشد ؟

ذ‌.                  آیا روابط کمی بین ظواهر اجزای یک متن قابل تعریف، تشخیص و اندازه گیری است ؟

ر‌.                 آیا روایت و احادیث ما را به تفکر و تدبر و تحقیق در جزییات ویژگیهای اجزاء قرآن دعوت و تشویق کرده است ؟

ز‌.                 آیا از ویژگیهای کمی اجزای متون ( و قرآن) و روابط آنها برای تحریف نشدن آنها استفاده شده است ؟

س‌.             آیا روایات و احادیث صریح و غیر صریح در باره و یژگیهای تکرارات خاص وجود دارد ؟

ش‌.             آیا صفات و ویژگیهای اجزای قرآنی میتوانند مبنای مفیدی برای گروه بندی آنها شوند ؟

ص‌.            آیا عقلایی بودن پنهانکاری/ نهانکاری در متون امروزی دلیل بر امکان کار مشابه در متون دینی هم هست ؟

ض‌.            آیا احادیث و روایت معتبر اشاره ای (صریح) به رابطه بین تعداد تکرارات و موضوعات خاص داشته اند ؟

ط‌.                آیا تفکر و تدبر و تحقیق در انواع، تعداد، محل، چیدمان، فواصل و ترکیب اجزاء قرآن منطقی و ماجور است ؟

ظ‌.                آیا از تکرارات خاص در قرآن میتوان نتایج خاص عقلایی (با / بدون استناد صریح روایی ) استخراج نمود ؟

ع‌.                آیا تکرارات خاص در قرآن (مثلا 5 ، 7 ، 12 ، 14 ، 40، 70 و ... تایی و مضارب آنها ) مشخص شده اند ؟

غ‌.                آیا دیالوگهای صریح قرآنی احصاء و کد گذاری شده اند ؟

ف‌.              آیا امکان پردازش، جستجو، شناسایی و اولویت دهی خودکار و نیمه خودکار ( رایانه ایی) در موارد ذیربط فوق ممکن است ؟

ق‌.               آیا تحقیقات، پروژه ها و طرحهای انجام شده و علاقه جنابعالی و همکاران، در راستای موارد فوق بوده است ؟

ك‌.                آیا پیشنهادات خاص در مورد همکاری متقابل و یا انجام پروژه در هر یک از موارد فوق و یا قسمتی از آنها دارید ؟


33.        ضمیمه – سئوالات – مجموعه 3

أ‌.                   آیا ممکن است کلمات و عبارات در قرآن کریم از لحاظ گزینش و چینش بروش خاصی انتخاب شده باشند ؟

ب‌.               آیا دلایل قرآنی، روایی، حدیثی، عقلی، عرفی، منطقی، علمی، فلسفی و غیره در تایید و یا در رد آن علل وجود دارد !؟

ت‌.               آیا در تاریخ اسلام و مذاهب عامه و خاصه، کسی آمار مذکور را جمع آوری و یا مورد تحقیق قرار داده است !؟

ث‌.               آیا تعداد خاص برخی آیات و مثلًا 365 "یوم" مهم هستند ولی هزاران تکرار 12 و 14 تایی مهم و اشاره نیستند !؟

ج‌.                آیا چیدمان و یا تعداد تکرار های خاص مانند 12 و 14گانه آن، بدون علت و بدون اشاره به عترت (12 امام و 14 معصوم ص/س/ع ) آمده اند !؟

ح‌.                آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط شمارش شده اند !؟  آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط شناسایی شده اند !؟

خ‌.                آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط گروه بندی شده اند !؟ آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط تجزیه و تحلیل شده اند !؟

د‌.                  آیا تعداد آیات با مضامین خاص با اعداد مرتبط با آن مضامین ارتباط دارند !؟

ذ‌.                  آیا میدانید فقط 14 عبارت مشابه و انحصاری " بسمِ اللهِ " در قرآن وجود دارد !؟

ر‌.                 آیا تعداد آیات با مضامین مرتبط با اهل البیت شناسایی، گروه بندی و شمارش شده اند !؟

ز‌.                 آیا تکرارهای قرآن باید به یک تعداد خاص باشند تا بتوانند نوعی اعجاز شناخته شوند !؟

س‌.             آیا کسانی که اعمال بد انجام می‌دهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟! چه بد داوری می‌کنند!؟

ش‌.             آیا تعداد علائم، حروف، کلمات ، ترکیبها، عبارات، آیات و سایر اجزاء و مطالب قرآن کریم شمارش شده اند !؟

ص‌.            آیا ممکن است اشاره و یا رمز و رازی در کمیت های ظاهری قرآن مانند تعداد تکرارها و نوع و محل آنها باشد !؟

ض‌.            آیا مکان علائم، حروف، کلمات ، ترکیبها، عبارات، آیات و سایر اجزاء و مطالب قرآن کریم دقیقا مشخص شده اند !؟

ط‌.                آیا میدانید تعداد تمامی گروه هایی از آیات که دارای کلماتی از مصدر " زَ وَ جَ " در قران هستند زوج میاشند !؟

ظ‌.                آیا تناسب بین لفظ یا معنی و تعداد بک کلمه خاص در قرآن نوعی زیبایی و لطافت و حتی مقدمه و مبنایی برای اعجاز نیست !؟

ع‌.                آیا باید تعداد و یا نوع و یا محل و چیدمان نسبی و یا قطعی تکرارهای قرآن همه یکسان و دارای ویژگی بسیار خاصی باشند !؟

غ‌.                آیا باید حتما محدویت معینی در نحوه و تعداد تکرارهای کلمات و عبارات قرآن وجود داشته باشد تا نوعی اعجاز محسوب شوند !؟

ف‌.              آیا ممکن است که تعداد تکرار برخی کلمات و عبارات در قرآن ، بطور تصادفی و بدون قصد و غرضی از جانب خداوند آمده باشد !؟

ق‌.               آیا ممکن تعداد زیاد تکرارهای خاصی از کلمات و عبارات قرآنی مانند تکرارهای دوازده یا چهارده گانه نوعی اعجاز عددی باشد !؟

ك‌.                آیا تعداد کلمات و مشتقات مرتبط با زیتون و انجیر (التین) در قرآن مهم و کنایه دار و قابل استناد توسط دانشمندان شده است !؟

ل‌.                 آیا میدانند امروزه در مباحث امنیت اطلاعات، مخابرات و شبکه های رآیانه ای، داده ها به روشهای امن ذخیره و یا منتقل میشوند !؟

م‌.                 آیا میدانید با استفاده (از نوعی رمزنگاری بنام) نهان نگاری میتوان داده ها و اطلاعات را در میان اشیاء مشابه خود نهان کرد !؟

ن‌.                آیا تعداد حروف، علائم و حرکات، محل و مکان، شماره عادی و تجمیعی سوره، آیه، کلمه، حرف و ...، میتواند رمز و راز و اشاره باشد !؟

ه‌.                  آیا احادیث متعدد از معصومین ( سلام الله علیهم اجمعین ) که خود را " صلاه " و "زکاه " و "قرآن ناطق" میخوانند شواهد قرآنی دارد !؟

و‌.                 آیا تعداد تکرارهای ولایی قرآن یعنی تکرارهای مرتبط با اهل البیت یعنی 5 تن، 12 امام و یا 14 معصوم ( سلام الله علیهم اجمعین ) محسوس هستند !؟

ي‌.               آیا ممکن است در قرآن اشاره ایی به تعداد معصومین (صلوات الله علیهم ) هیچگونه نکته و اشاره صریح و غیر صریح، عددی و کمی وجود ندارد !؟

أ‌أ‌.                 آیا در مقایسه قرآن با هر کتب آسمانی و غیر آسمانی، تعداد تکرارهای خاص آنقدر محسوس و حتی غیر طبیعی هستند که نوعی اعجاز عددی محسوب شوند !؟

ب‌ب‌.          آیا میدانید داده ها و اطلاعات باید دارای روابط خاصی بین تعداد و سایر ویژگیهای اجزای مجموعه خود باشند تا بتوان آمنیت آنها را تامین کرد !؟

ت‌ت‌.          آیا تا کنون انواع و تعداد تکرارهای کلمات و عبارات در قرآن کریم دقیقًا شمارش و یا مقایسه شده اند !؟ کجا !؟ چگونه !؟ نتایج !؟ منابع !؟ مدارک !؟

ث‌ث‌.          آیا میدانید استگانوگرافی نام گرایشی از علم رمز نگاری است که نهان کاری شفاف اشیاء را در میان اشیاء عادی و واضح (مانند متن در میان متن) مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد !؟

ج‌ج‌.           آیا صرف وجود احتمال عقلایی و توانایی در پیدا کردن، استنباط کردن، استخراج کردن انواع نکات، مفاهیم، اشارات و مطالب عقلی، دینی، مذهبی، علمی و امثالهم ، حجت کافی برای برنامه ریزی، شروع و یا ادامه جستجوهای مذکور می باشد ؟


34.        ضمیمه –سئوالات - مجموعه 4

1)               آیا سوالات اصلی و اساسی ذیل را میدانیم !؟ آیا از پاسخ دقیق و جزییات هر یک خبر داریم ؟

2)               آیا از روشهای انجام تحقیقات مربوطه مطمئن هستیم؟ و خلاصه اینکه آیا یقین داریم که ...

3)               آیا قرآن تبیان برای همه اشیاء ( و مفاهیم ممکن) است؟ آیا هر سفیدی و سیاهی ( یعنی هر چیز ممکن ) در قرآن وجود دارد !؟

4)               آیا معنی و مفهوم العبارات للعوام و الاشارات للخواص را میدانیم ؟ آیا معنی الطائف للاولیاء والحقایق للانبیاء را شنیده ایم؟

5)               آیا تفسیر و تاویل واقعی و کامل قرآن فقط با 14 معصوم ص است؟

6)               آیا تدبر و تفکر و تعقل در جزییات روابط درونی و برونی قرآن ضروری است؟

7)               آیا غیر معصوم نباید دقت لازم را در روابط بین قرآن و شریعت معطوف بدارد؟

8)               آیا هزاران تناسب و تناظر و تقارن درونی قرآن را دیده ایم ؟ آیا روابط درونی قرآن بر اساس حقایق ریاضی را شنیده ایم ؟

9)               آیا هزاران رابطه بین قرآن و شریعت را دیده ایم !؟ آیا هزاران رابطه بین قرآن و عترت را دیده ایم ؟

10)           آیا علم معصوم ص و قرآن معادل و همسان هستند؟ آیا قرآن ژنوم حقایق هستی هست ؟ با تمام جزییات ؟

11)           آیا علوم صرف و نحو و بلاغت ومنطق و کلام و حدیث در درک قرآن مهمند؟

12)           آیا علوم ریاضی و طبیعی و نجوم و پزشکی و . . . و امنیت اطلاعات و نهان نگاری هم مهمند ؟

13)           آیا حقایق شریعت و عترت و تاریخ و طبیعت در قرآن بصورت ژن واره رمزنگاری شده اند ؟

14)           آیا مِن حَیثُ لا یحتسب هم در کشف رموز و اشارات قرآن راهگشا خواهد بود؟

15)           چه علوم و فنون وروشهایی در قرآن کاربرد ندارند !؟ آیا توحید کتابهای تکوین و تدوین و عترت و تشریع و تاریخ حقیقی هست؟

16)           آیا همه موجودات و روابط بین آنها و اجزاء آنها آیه الهی هستند؟

17)           آیا روابط تنگاتنگ، دقیق و فراوان بین کتابهای الهی برقرار است؟ آیا قرآن کتاب هدایت است؟ آیا هدایت مخلوق مهم و لازم است؟

18)           آیا هدایت با رای اکثریت حتما بشر را بطرف تکامل مطلوب می برد؟ آیا هدایت بدون رسالت درونی و بیرونی ممکن است؟

19)           آیا ادامه رسالت ضروری است؟ و توسط امامت انجام میپذیرد؟ آیا امامت و رهبری حقیقی و الهی با رای گیری انجام شدنی است؟

20)           آیا احسن ونیکو و خوب است که حقایق در قرآن وجود داشته باشد؟

21)           آیا رشد عقول و ابزار و روش کمک به درک بیشتر قرآن می کنند؟

22)           آیا ممکن است در یک کتاب میلیونها و میلیاردها کتاب نهانسازی شده باشد؟

23)           آیا از چگونگی نهانسازی شدن ژنها در موجودات زنده باخبریم ؟ ...

24)           آیا 3 میلیارد ترکیب ( 2 مولکولی ) در انسان وجود دارد؟

25)           آیا هر پیوند و ترکیب در دی - اِن - اِ موجود زنده معادل یک کلمه 2 حرفی است ؟

26)           آیا میدانیم هر ترکیب در ژن معادل یکی از 4 کلمه مجازی (و رابطه 2 مولکول) است؟

27)           آیا مجموعه دنباله های ترکیبات در هر ژن از حدود 100 هزار رابطه تشکیل شده است؟

28)           آیا هر رابطه همان پیوند بین 2 موکول از 4 مولکول انحصاری ( اِ + جی و یا سی + تی ) می باشد؟

29)           آیا میدانیم هر رابطه معادل یک کلمه مجازی از 4 کلمه مجازی AG/GA/CT/TC است ؟

30)           آیا هر انسان حدود 30 هزار ژن در کرموزومهای خود دارد؟

31)           آیا قرآن کریم حدود 300 هزار حرف دارد ؟ با پیوندی هر یک به برخی علائم ؟

32)           آیا ممکن است 6236 آیات الهی مانند کرموزوم ها موثر و نقش آفرین باشد؟ ...

33)           آیا حروف اسامی معصومین ص در لابلای آیات خاص نهانسازی شده اند ؟

34)           آیا نرم افزارهای قرآنی امکانات و آپشن برای جستجوهای پیشرفته و لازم را دارند؟ ...

35)           آیا کلمه رمز و اشاره را در قرآن دیده ایم؟ آیا کلمه رمز کلمه 14 یک آیه است؟

36)           روابط حروف مقطعه با 14 را میدانید؟ فقط 7 آسمان هفتگانه در قرآن هست؟ اشارات به عاشورا و کربلا را دیده اید؟

37)           جزییات نماز در اشارات قرآن کدامند؟ اشارات به 12 امام معصوم ع در کجاها هستند؟ ...

38)           برای تعدیل و توسعه در نظریه اشارات ولایی قرآن چه میتوانید انجام دهید ؟

35.        ضمیمه – فعالیتهای پیشنهادی اولیه

در این بخش، فقط عناوین تفکیکی پروژهها و فعالیتها مطرح می شود. انشاءالله سایر جزییات و طرحهای تفصیلی هر یک، در صورت تایید اولیه و شروع همکاری ، تنظیم و تعدیل و تقدیم خواهد شد. بدیهی است روش کلی و نوع فعالیتها بر اساس مطالب مطروحه در کلیات طرح می باشد. طراحی، شناسایی، تهیه، حفظ، مسابقه، نرم افزار، مشاعره، ... ، نمونه هایی از حوزه های مرتبط می باشد.

أ‌.                   شناسایی تکرارات قرآن (شامل کلمات، عبارات، آیات، موضوعات)

ب‌.               تهیه آمارتفکیکی حروف قرآنی (در هر کلمه، ترکیب، عبارت، آیه، موضوع، ...)

ت‌.               تهیه آمارتفکیکی فوق بر اساس رسم الخط ها (با جزییات فوق)

ث‌.               تهیه آمارتفکیکی فوق بر اساس قرائت ها (با جزییات فوق - و اصوات و تلفظ)

ج‌.                حفظ تکرارات قرآن (موارد 5، 12 و 14 گانه ) ؛ حفظ تکرارات قرآن (سایر موارد 7، 10، 40، ... گانه )

ح‌.                شناسایی احادیث مرتبط با تکرارات قرآن ؛ حفظ احادیث مرتبط با تکرارات قرآن ؛ مسابقه احادیث مرتبط با تکرارات قرآن

خ‌.                شناسایی حروف وعلائم (قرائتی - تجویدی ) قرآنی

د‌.                  مشاعره (با) تکرارات قرآنی ( آیات مکررمرتبط ) ؛ مشاعره (با) موضوعات قرآنی ( آیات مرتبط )

ذ‌.                  رموز ممکن (تابییه شده) در تکرارات قرآن (حرف و کلمه و ... در کلمه و آیه و ...)

ر‌.                 شناسایی رموز ممکن در مکان اجزاء در قرآن (حرف در کلمه، کلمه در آیه، ...)

ز‌.                 شناسایی رموز ممکن در ترتیب اجزاء در قرآن (حرف و کلمه و ... پیش از / کنار / پس از حرف و کلمه ...)

س‌.             طراحی، تهیه و تبلیغ و مسابقات پوسترهای مرتبط

ش‌.             طراحی اشکال هندسی (برای) قرآن نویسی ؛ مسابقه طراحی اشکال هندسی فوق؛ تهیه طرحهای اشکال هندسی فوق

ص‌.            طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با شکل های هندسی )

ض‌.            طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی تکرارات قرآن )؛ طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی آمار قرآن )

ط‌.                طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی موضوعات قرآن )

ظ‌.                طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با جستجوی قرآن ) ؛ طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با شکل های هندسی )

ع‌.                طراحی نرم افزار کمک مفسر

غ‌.                شناسایی طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق) ؛ شناسایی مجریان طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

ف‌.              هدایت/واگذاری طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

ق‌.               شناسایی طرحهای اقتصادی مرتبط (با فعالیتهای فوق) ؛ شناسایی مجریان طرحهای اقتصادی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

ك‌.                سایر طرحها ( مانند بازنویسی آیات عبارت وار و ترجمه آن، ... )

با توجه ابعاد، گستره و عمق مفاهیم و مطالب، و نیز بطن های متعدد قرآن کریم، احصاء تمامی آنها از عهده بشریت خارج است. همچنین تعدد فراوان حوزه های مذکور نباید باعث توقف پژوهشهای سنتی و یا نوین گردد. بدیهی است تمامی نتایج باید با نظر و هدایت کارشناسان و صاحبنظران دینی، مذهبی و در چارچوب مصالحه کلی نظام اسلامی-انقلابی و وحدت و توسعه مثبت و لازم، انجام پذیرد. وبلاگها و صفحات شخصی اینجانب در سایت ها و شبکه های اجتماعی، نمونه ای از مطالب عقلی، منطقی، فلسفی، دینی نکات - بر اساس روایات مرتبط - ارائه شده است.


36.        ضمیمه - نمونه های اشارات به امامت

 در راستای پژوهش و شناخت بیشتر قرآن کریم، و ارائه واقعیتها و کشفیات بیسابقه اخیر، بر اساس علم امنیت اطلاعات و رمزنگاری، و نهان نگاری / نهان یابی متنی، و نیز همآهنگ با شواهد تاریخی و فرهنگ عترت و معرفی قرآن ژنوم حقایق هستی ::


أ‌.        12 امام / اَئِمّه ::

ب‌.    فقط 12 آیه دارای کلمات .. إِمَام / اَئِمّه ..

ت‌.    فقط 12 آیه دارای کلمه ..وَلِیُّ.. (( بیاد فراز ..إِنَّمَا وَلِیّکُم..))

ث‌.    فقط 12 آیه دارای کلمه ..مولا.. (( مستقل از ..بِئس...مولا..))

ج‌.     امام مجتبی ع : امام دوم

ح‌.     فقط 2 آیه دارای حروف مرتب و پیاپی ..مُ..ج..تَ..بَ..ي.. (( دقیقا با حرکات و یای مقصوره ))

خ‌.     فقط 2 آیه دارای حروف مرتب و منفصل و پیاپی إمام حسن المجتبی ((مستقل از علائم و حرکات))

د‌.       فقط 2 آیه دارای کلمات دقیق و پیاپی ...حسن.....کریم...

ذ‌.       امام حسین ع : امام سوم

ر‌.      فقط 3 آیه دارای حروف پیاپی ح.....س.......ین (( دقیقا از ابتدا تا انتها ))

ز‌.      فقط 3 آیه برای هر یک از فرازهای ...فرات... // فوزًا عظیمًا // السفینه // سکینه // سکینته // ذبّح // ...ذبح... ابناء // ... (( و دهها مورد دیگر ))

س‌.  فقط جمعًا 10 آیه دارای کلمات ..کرب.. یا ..بلاء.. (( یادآوری : کربلا یعنی کرب و بلاء ))

ش‌.  اشاره / ژنوم برای 10 محرم 61 !؟ برای شهادت اکبر و اصغر ع :: سوره 10 آیه 61 دارای کلمات اکبر و اصغر است !!!

ص‌. امام صادق ع : امام ششم

ض‌. فقط 6 آیه دارای کلمه صادقون !

ط‌.     فقط 6 آیه دارای کلمه صادق و حروف جَ + ع + فَ + ر ! (مستقل از ترتیب)

ظ‌.     فقط 6 آیه دارای حروف پیاپی ..صَ..ا..دِ..قْ.. ! (با علائم دقیق)

ع‌.     دهها آیات 14 گانه با فرازهای خاص و فقط یک آیه آز هر گروه دارای حروف جَ + ع + فَ + ر ((با عین ساکن))

غ‌.     امام کاظم ع : امام هفتم

ف‌.   فقط 7 آیه دارای حروف پیاپی ...ک...ظ...م... ! (مستقل از حرکات)

ق‌.    فقط 7 آیه دارای حروف پیاپی ...موسی..ال..ک..ا..ظ..م... !! (مستقل از حرکات)

ك‌.     فقط 2 آیه دارای کلمه کاظمین (( یادآوری: کاظمَین محل دفن امام کاظم ص))

ل‌.      امام عسکری ع : امام یازدهم

م‌.      فقط 11 آیه دارای حروف پیاپی ...عَ...س...ک...رِی... ! (با علائم دقیق)

ن‌.     امام زمان عج : امام دوازدهم

ه‌.       فقط 12 آیه دارای کلمه با حروف پیاپی ...م...ه...د...ی... !! (مستقل از حرکات)

و‌.      فقط 12 آیه دارای حروف منفصل و پیاپی از فراز محمد القائم ((عج))  بصورت ..م..ح..م..د..ا..ل..ق..ا..ئ..م.. (( مستقل از حرکات و علائم))

37.        ضمیمه - تبلیغ با خلاصه هایی از اشارات

نظریه و سوال اساسی و بنیادین و نوین :: آیا واقعًا بسیاری از کلمات و عبارات در قرآن متناسب با مفهوم و معنای آنها تکرار شده اند !؟ و همه با نرم افزارها میتوانند آنها را بیابند و ِشمارند !!!

أ‌.           مثلًا ..وحید.. (یعنی تک و تنها) یه بار اومده !!!  مثلًا بسیاری از مشتقات ..ز..و..ج.. زوجند !!!

ب‌.       مثلا سبع السماوات و سماوات السبع 7 بار اومده !!  مثلا 8و 8/1 و هشتم و ... فقط 8 موردند !!!

ت‌.       مثًلًا ..وَلِیُّ.. در ..اِنّما وِلِیُکُم.. برای ولایت حضرت علی ع   ( یعنی 12 امام س/ع ) فقط 12 بار اومده !!!

ث‌.       مثًلًا ..مولا و مولی.. – بدون ..بِئسَ (بد) مولی..    اونهم (بیاد 12 امام ع) فقط 12 بار اومده !!!

ج‌.        مثلًا ...شطره... (یعنی جهت و سوی - در نماز) :: فقط 5 مرتبه اومده ! ( نمارهای 5 نوبتی روزانه ) !!!

ح‌.        مثلًا 17 بار ..الحمد.. در نمازها میگوییم  پس حتما خداوند ..حمید.. است !!! و حمید در قرآن 17 بار اومده !!!

خ‌.        مثلًا 17 بار به طرف خاک در نمازها میرویم !!!  و ..تُراب.. فقط 17 بار اومده !!!

د‌.          مثًلا معصومین ص/س/ع فرموده اند که ..نحن اسماء الله .. (ما اسم خداوند هستیم ) و ..اسم.. فقط 14 بار در قرآن اومده !!!

ذ‌.          و ..اسماء.. فقط 12 بار اومده !!! و ..کلمات.. فقط 14 بار اومده !!! و ..اصحاب الجنه... 14 بار !!!  و ..فی جنات.. فقط 14 بار!!!


/ 0 نظر / 67 بازدید