مقام کوثر

گفتش: مقام مادری چیست !؟

گفت: مقام از وحدت به کثرت و تکثر رفتن است.
مقامی است برای ظهور و تجلی ذات یکتا و احد
با کن و یکون شدن کثرت است.

بدون این مقام ذات در غیب الغیوب خود می ماند.
تمام موجودات از این مقام امکان ظهور و حضور
در ممکنات را پیدا می کنند.

شب و ظلمت ناممکنی آنها،
بخاطر وجود چنین مقامی،
به روز ممکنی و وجود و ظهور می رسد.

و زهرا (نور) مصداق و نقطه ربط
بین وحدت ، آن ذات احد و یکتا و
کثرت، آن تجلی غیب الغیوب در ماسوای خود است.
نقطه بین شب ماسوا و
روز قدر و اندازه ها و تجلی ماهیت هاست.
....
اگه گرفتی .... مثل همیشه صلوات

/ 0 نظر / 3 بازدید