تداعیات

تداعیات

 
1- آیا شما هم موقعی که درسها رو مطالعه می کنید
    برخی نکات علمی-پژوهشی درس معین تداعی میشوند با ...
     با مسایل و نکات عقیدتی-اخلاقی-عرفانی ؟ آره ؟ یا من فقط اینطوریم !؟
2- حرف قشنگیه !؟ ماها باید از دروس دنیایی برای دروش آخرتی درس بگیریم.
1- آیا واقعا تداعی می کنند ؟ تداعی میشن !؟ یا ربطی به هم ندارند !؟
2- قطعا ربط دارند. مگر میشه کلا از هم جدا باشند!؟ آخه یه خدا هر دو را آفریده !!
1- یعنی از حساب و ریاضی و هندسه و جبر و ....
2-  ... منطق و فلسفه و ..  بله .. بله ... اینا همه اول یه مبحث بودند!
1-  پس چرا از هم جدا شدند !؟ شیر تو شیر می شد اگر همه را با هم یاد می گرفتند !؟
2- هم آره .  هم نه !  آخه همه که اهل علامه شدن نیستند. حتی خود تو !!! و ...
/ 0 نظر / 4 بازدید