آدم شدن

گفتش: آدم شدن دو پله داره !

اول اینکه "ادب از کی آموختی ! از بی ادب،"

دوم اینکه "ما رایت الا جمیلا

= اصلا بی ادبی نمی بینم،"

یعنی اونقدر غرق او شدم

که بدی در عالم نمی بینم !

پاونی که چشمش به غیر از اوست بدی می بینه !

{ قربان آن حسین که خواهرش

پله ی دوم را آموخت به بشر .}

/ 0 نظر / 20 بازدید