راستی ! وسط قرآن کجاست !؟

گفتش: وسط یه کتاب کجاست !؟
گفت: منظورت کدووم یکیه !؟ از کدووم نظر ها !؟
1- شماره فصل ها
2- حجم / طول فصل ها
3- شماره پارگراف ها
4- حجم / طول پارگراف ها
5- شماره جملات
6- حجم / طول جملات
7- شماره کلمات
8- حجم / طول کلمات
9- شماره حروف
10- وزن (ابجدی) حروف
11- طول قرائت (تجوید)
12- شماره موضوعات
13- حجم / طول موضوعات
14- ...
...
راستی ! وسط قرآن کجاست !؟
/ 0 نظر / 3 بازدید