برخی تکرارهای 12 گانه در قرآن

»  12 "و ما   ادراک"  :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

»  12 ..نجینا...و  (بدون غرق)  :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 12 ؟ان الله ؟هو ال؟؟؟؟؟؟ ال؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 اتوا الزکاه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸

» 12 احسان قران :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 12 ارحام :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 استوی! در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 اقیموا الصلاه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸

» 12 البیت در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/٩

» 12 الثمرات :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

» 12 الحی در قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 12 الساعه (غیر ما الساعه) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 الطیبات قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱

» 12 العلیم+الحکیم :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 12 الله یعلم در قرآن ! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧

» 12 المصیر (بدون بئس) :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 12 الی صراط مستقیم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

» 12 ان فی ذلک لایه ل... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۴

» 12 انتخاب قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧

» 12 انما ... الله :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 آیه اخشون یخشون تخشون :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 آیه ارث ورث ... + لله :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

» 12 آیه النور :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 12 آیه با اطیعوا الله :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 آیه با امم در قر آن کریم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧

» 12 آیه با طیبا + الله :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧

» 12 آیه با کلمه... + الله :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧

» 12 آیه بامره :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 12 آیه حنف/حنبف :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

» 12 آیه شفاعت :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 12 آیه مخلصین :: ۱۳٩٠/۱٠/٧

» 12 بالغیب :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 بالغیب :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 12 بعد ...موت... :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 12 تتبعو..... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۴

» 12 تحسبن/یحسبن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 12 درجات :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

» 12 سجده :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 سلطان مبین :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۴

» 12 شاهد مثبت! قرآن ؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۴

» 12 شهداء :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 شهید قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۴

» 12 ضرب الله در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 12 عالم الغیب :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧

» 12 عباد :: ۱۳٩٠/۱٠/۸

» 12 عبادنا در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۴

» 12 علیم+حکیم+آیات :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 12 علیم+حکیم+یبین :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 12 عیسی ابن مریم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 غیر الحق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۴

» 12 فی الله :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 قالوا آمنا :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 12 قرض به خدا ! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

» 12 قرض قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 12 کتابا :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 کلمه از ریشه ی"ح ن ف " :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

» 12 لا خوف علیهم ولا هم یحزنون :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 12 لغات قرآنی از ریشه شیع :: ۱۳٩٠/٧/۱٩

» 12 ما لهم من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 مفلحون قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۴

» 12 من آیاته :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 12 من آیاته :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

» 12 من یهد/یطع/یتق الله :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۴

» 12 مورد "من شاء" :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 12 مورد برای حق+اختلاف :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 12 نذیر+مبین :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 12 هو الحق / هو حق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳

» 12 و 14 در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 و 5 در اطعیوالله+رسول :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 12 وما ادراک :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 12 وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

» 12 یا ایها الذین آمنوا * الله :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۴

» 12 یذکر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

 

/ 0 نظر / 3 بازدید