ادامه قسم های خداوند

ادامه قسم های خداوند: ...
...
نتیجهٔ جستجو برای «"وال.ا*ات *ا"|"فال.ا*ات *ا"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
...
(۱) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿الصافات: ٢﴾
و سوگند به نهى کنندگان که به سختى طرد مى‌کنند (۳۷: ۲)
(۲) فَالتَّالِیَاتِ ذِکْرًا ﴿الصافات: ٣﴾
و سوگند به تلاوت کنندگان ذکر (و آیات الهى) (۳۷: ۳)
(۳) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿الذاریات: ٢﴾
و قسم به ابرهاى گرانبار [از باران‌] (۵۱: ۲)

(۴) فَالْجَارِیَاتِ یُسْرًا ﴿الذاریات: ٣﴾
و قسم به کشتى‌ها که به آسانى روانند (۵۱: ۳)
(۵) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿المرسلات: ٢﴾
که سخت توفنده‌اند (۷۷: ۲)
(۶) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿المرسلات: ٣﴾
و سوگند به نشر دهندگان به نشرى خاص (۷۷: ۳)
(۷) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿المرسلات: ۴﴾
که به وضوح و آشکار جدا کننده‌اند (۷۷: ۴)
(۸) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿النازعات: ٢﴾
و فرشتگانى که [جان مؤمنان‌] را بامدارا مى‌گیرند (۷۹: ۲)
(۹) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿النازعات: ٣﴾
و سوگند به فرشتگانى که بسى تیزروند (۷۹: ۳)
(۱۰) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿النازعات: ۴﴾
پس بر یکدیگر پیشى گیرند (۷۹: ۴)
(۱۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿الصافات: ١﴾
سوگند به صف بستگان، صفى [عظیم‌] (۳۷: ۱)
(۱۲) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالذَّارِیَاتِ ذَرْوًا ﴿الذاریات: ١﴾
سوگند به بادهایى که ابر و خاک را مى‌پراکنند (۵۱: ۱)
(۱۳) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿النازعات: ١﴾
سوگند به فرشتگانى که به سختى [جان‌ها] را بر مى‌کنند (۷۹: ۱)
(۱۴) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا ﴿العادیات: ١﴾
قسم به اسبان تیزپا [ى جهاد] که نفس نفس زنند (۱۰۰: ۱)
/ 0 نظر / 4 بازدید