دلیلی عالی بر وحدت قران و عترت با تکرارهای ولایی قرآن / المکررات القرانیه/(12,14) Repeated Words and Phrases in Quran /

- - - - - - - - - - - - - - هزاران تکرار های ولایی 12 و 14 گانه + تکرارهای 3 گانه عاشورایی + کشف زیبایی های قرآن با شناسایی روابط کمی بین لفظ(عبارات) و معنا (مثلا 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع) + شناسایی تناسب و تناظر و تقارن بین تعداد و چیدمان فرازهای گوناگون مشابه یا دقیق و عینی کلمات و عبارات قرآن کریم با مفاهیم و معانی مرتبط با آنها + دهها و صدها نکته زیبا و جالب با آدرس دقیق ایات و سوره های مربوطه

دی 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست